งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการ สอนในราย วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 (3201 – 2004) เรื่องการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ ของนักศึกษาระดับ ชั้น ปวส.2 สาขาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการ สอนในราย วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 (3201 – 2004) เรื่องการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ ของนักศึกษาระดับ ชั้น ปวส.2 สาขาการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการ สอนในราย วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 (3201 – 2004) เรื่องการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ ของนักศึกษาระดับ ชั้น ปวส.2 สาขาการบัญชี นางสาววัชรี คำอ้าย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ “ กิจกรรมฝึก ทักษะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ” โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ “ กิจกรรมฝึก ทักษะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ”

2 LOGO ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์และ ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์และ แก้ไขปัญหาโจทย์ได้ แก้ไขปัญหาโจทย์ได้ 1. ผู้เรียนไม่เข้าใจความหมาย วิธีและ ผู้เรียนไม่เข้าใจความหมาย วิธีและ ขั้นตอนของสูตรคำนวณ ขั้นตอนของสูตรคำนวณ 2.

3 LOGO เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา วัตถุประสงค์ โดยใช้เทคนิครูปแบบ “ กิจกรรมฝึกทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน ”

4 LOGO 1. หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของผลการทำแบบทดสอบ ตารางสรุป หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนวัดผลก่อนและหลังเรียน 2.

5 ปวส. 2/1 ปวส. 2/6 เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน 1141811018 21582918 301231017 411184918 5095615 612116017 714187816 81308717 913119818 101113 111213 รวม115131รวม67154 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากการวัดผลก่อนและ หลังเรียน 1. หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนวัดผลก่อนและหลังเรียน

6 LOGO 1. หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนวัดผลก่อนและหลังเรียน ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากการวัดผล ก่อนและหลังเรียน

7 LOGO 2. หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของผลการทำแบบทดสอบ ปวส. 2/1 ปวส. 2/6 เลขที่คะแนนแบบทดสอบ30เลขที่คะแนนแบบทดสอบ30 127126 224226 328328 425430 526526 626624 723727 826824 925926 1028 1130 รวม288รวม237 ตารางที่ 3 แสดงคะแนนของผลการทำ แบบทดสอบ

8 LOGO 2. หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของผลการทำแบบทดสอบ ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของผล การทำแบบทดสอบ ประช ากร ( คน ) คะแนน เต็ม ค่าเฉ ลี่ย ร้อย ละ ผลการทำ แบบทดสอบ 203026.2 5 87.5 0

9 LOGO สรุปผลการวิจัย จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่า จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่า ก่อนเรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนได้ ช่วยกันระดมความคิดและ ก่อนเรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนได้ ช่วยกันระดมความคิดและ ช่วยกันในกลุ่ม ช่วยกันในกลุ่ม จากการทำแบบทดสอบกิจกรรมฝึก ทักษะผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากการทำแบบทดสอบกิจกรรมฝึก ทักษะผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากผู้เรียนมีทักษะ และความรู้ ความชำนาญมากขึ้นในการ เนื่องจากผู้เรียนมีทักษะ และความรู้ ความชำนาญมากขึ้นในการ แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองรู้จักคิด วิเคราะห์ 1. 2.


ดาวน์โหลด ppt LOGO การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการ สอนในราย วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 (3201 – 2004) เรื่องการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ ของนักศึกษาระดับ ชั้น ปวส.2 สาขาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google