งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงกับ สิ่งแวดล้อม 1. สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมแมลง 2. การปรับตัวของแมลงให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงกับ สิ่งแวดล้อม 1. สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมแมลง 2. การปรับตัวของแมลงให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงกับ สิ่งแวดล้อม 1. สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมแมลง 2. การปรับตัวของแมลงให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

2 สภาพนิเวศของแมลง (Ecosystem of Insect) 1. สภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต ( abiotic environment) 2. สภาพแวดล้อมที่มีชีวิต (biotic environment) 1. สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ พฤติกรรมแมลง

3 1. อุณหภูมิ - อุณหภูมิสูง / ต่ำ - อุณหภูมิสูง / ต่ำ - การเจริญเติบโต การ อยู่รอด - การเจริญเติบโต การ อยู่รอด - การตาย

4 2. แสง - ช่วงแสง (photoperiod) - แมลงกลางวัน (diurnal) - แมลงกลางวัน (diurnal) - แมลงกลางคืน (nocturnal) - การพักตัว (dormancy)

5 การพักตัวของแมลง (DORMANCY) 1. การพักตัวชั่วคราว (temporary dormancy) - hibernation : ฤดูหนาว -aestivation : ฤดูร้อน -aestivation : ฤดูร้อน 2. การพักตัวเป็นเวลานาน (prolong dormancy/ diapause

6 3. ความชื้น (moisture) - ผลต่อการเจริญเติบโต - ความชื้นต่ำ : สูญเสีย น้ำ - ความชื้นสูง : เกิดเชื้อ โรคง่าย

7 4. ปัจจัย อื่น ๆ - กระแสลม : การ แพร่กระจายตัว : แมลงสูญสีย น้ำ : แมลงสูญสีย น้ำ - กระแสน้ำ : ที่อยู่ อาศัยของแมลง

8 สภาพแวดล้อมที่มีชีวิต (biotic environment)

9 - herbivorous : กินพืช - zoophagous : กินสัตว์ - saprophagous: กินซากพืช, ซากสัตว์ 1. อาหาร

10 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ประชากร ( population interaction) ( population interaction)

11 ความสัมพันธ์ทางบวก (positive interaction) - แบบพึ่งพากัน (mutualism) - แบบเกื้อกูลกัน (commensalism) เพลี้ยอ่อน - มด ปลวก - โปรโตซัว

12 ความสัมพันธ์ทางลบ ( negative interaction) - การแข่งขัน (competition) - การพิฆาต (predation) อาหาร ที่อยู่อาศัย ตัว ห้ำ ตัวเบียน


ดาวน์โหลด ppt แมลงกับ สิ่งแวดล้อม 1. สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมแมลง 2. การปรับตัวของแมลงให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google