งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

2 Page 2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3 Page 3 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 1. สำนัก บริหาร กลาง สำนัก กฎหม าย สำนัก ก่อสร้า งทาง สำนัก ก่อสร้า ง สะพาน

4 Page 4 ลำ ดับ หน่วย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 5. สำนัก เครื่อ งกล และ สื่อสา ร สำนัก บำรุง ทาง สำนัก อำนว ย ความ ปลอ ดภัย สำนัก วิเคร าะห์ วิจัย และ พัฒน า

5 Page 5 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 9. สำนัก แผนง าน สำนัก สำรวจ และ ออกแ บบ ศูนย์ เทคโน โลยี และ สารส นเทศ สำนัก ส่งเสริ มการ พัฒน าทาง หลวง ท้องถิ่ น

6 Page 6 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 13. สำนัก ฝึกอ บรม รวม

7 Page 7 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 14. สทช. ที่ สทช. ที่ สทช. ที่ สทช. ที่ สทช. ที่ สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค

8 Page 8 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 19. สท ช. ที่ สท ช. ที่ สท ช. ที่ สท ช. ที่ สท ช. ที่

9 Page 9 ลำดั บ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนังสื อ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 24. สทช. ที่ สทช. ที สทช. ที่ สทช. ที่ สทช. ที่

10 Page 10 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผย แพร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 29. สท ช. ที่ สท ช. ที่ สท ช. ที่ รวม , ,2 09

11 Page 11

12 Page 12 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาคประจำเดือน พฤศจิกายน 25543,209 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 262 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ,471 ครั้ง

13 Page 13 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนพฤศจิกายน อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์


ดาวน์โหลด ppt Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google