งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

2 Page 2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3 Page 3 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 1. สำนัก บริหาร กลาง ---1-35137 2. สำนัก กฎหม าย ------11 3. สำนัก ก่อสร้า งทาง ---22613142 4. สำนัก ก่อสร้า ง สะพาน -----314

4 Page 4 ลำ ดับ หน่วย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 5. สำนัก เครื่อ งกล และ สื่อสา ร ----1-12 6. สำนัก บำรุง ทาง ----2015136 7. สำนัก อำนว ย ความ ปลอ ดภัย -----213 8. สำนัก วิเคร าะห์ วิจัย และ พัฒน า -----112

5 Page 5 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 9. สำนัก แผนง าน ---11-13 10. สำนัก สำรวจ และ ออกแ บบ ----2-13 11. ศูนย์ เทคโน โลยี และ สารส นเทศ ----1-12 12. สำนัก ส่งเสริ มการ พัฒน าทาง หลวง ท้องถิ่ น -----213

6 Page 6 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 13. สำนัก ฝึกอ บรม 193-111252 12 4 รวม 193-15617814 26 2

7 Page 7 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 14. สทช. ที่ 1 ---1-20-21 15. สทช. ที่ 2 --5163546 12 9 16. สทช. ที่ 3 173292343825 15 7 17. สทช. ที่ 4 -1-31913642 18. สทช. ที่ 5 --39-11598- 25 2 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค

8 Page 8 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 19. สท ช. ที่ 6 314111042 14 6 26 8 20. สท ช. ที่ 7 -55-268953 21. สท ช. ที่ 8 66861532765 27 1 22. สท ช. ที่ 9 --431167296- 41 7 23. สท ช. ที่ 10 -651801335 14 0

9 Page 9 ลำดั บ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนังสื อ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 24. สทช. ที่ 11 --5-79714 10 5 25. สทช. ที 12 --824421-75 26. สทช. ที่ 13 --388-62 2 48 4 27. สทช. ที่ 14 --1-152297 13 5 28. สทช. ที่ 15 -166-24331089

10 Page 10 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผย แพร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 29. สท ช. ที่ 16 --13-11021-144 30. สท ช. ที่ 17 --70-232077190 31. สท ช. ที่ 18 879121126029237 รวม 348762549 1,06 8 825 52 1 3,2 09

11 Page 11

12 Page 12 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาคประจำเดือน พฤศจิกายน 25543,209 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 262 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 3,471 ครั้ง

13 Page 13 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 1.0 1 26. 02 15. 41 32. 52 5.1 9 18. 01 1.8 4 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์


ดาวน์โหลด ppt Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google