งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
หน่วยที่ 6 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

2 พิกัดของหลอดไฟฟ้า 100 W 220 V 100 W หมายถึง ค่าอะไร ?

3 กำลังไฟฟ้า (Electrical power) ที่ภาระไฟฟ้าใช้สิ้นเปลืองไป
คือ อะไร ? พลังงานไฟฟ้า (W) ที่ภาระไฟฟ้าใช้สิ้นเปลืองไป ต่อระยะเวลาหนึ่ง (t)

4 หน่วยวัดพื้นฐานของกำลังไฟฟ้า คือ อะไร
หน่วยวัดพื้นฐานของกำลังไฟฟ้า คือ อะไร วัตต์ (Watt ; W)

5 ชื่อหน่วยวัด (อังกฤษ)
หน่วยวัดอื่นๆ ของกำลังไฟฟ้า ชื่อหน่วยวัด (ไทย) ชื่อหน่วยวัด (อังกฤษ) อักษรย่อ ค่า ไมโครวัตต์ Micro-Watt µW 10-6 W มิลลิวัตต์ Milli-Watt mW 10-3 W วัตต์ Watt W 10 0 W กิโลวัตต์ Kilo-Watt kW 10+3 W เมกกะวัตต์ Mega-Watt MW 10+6 W

6 กำลังไฟฟ้า ขนาด 1 วัตต์ กำหนดอย่างไร ? กำหนดจากพลังงาน 1 จูลที่ ภาระไฟฟ้าใช้สิ้นเปลืองไป ต่อ ระยะเวลา 1 วินาที

7 เครื่องวัดไฟฟ้าใดที่ทำหน้าที่วัดค่ากำลังไฟฟ้า

8 จากความหมายของกำลังไฟฟ้า เขียนเป็นสมการได้อย่างไร ?
กำลังไฟฟ้า = พลังงานไฟฟ้า เวลา P = W/ t (1)

9 P = EI (2) P = I2 R (3) P = E2/ R (4) คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้า
จากสมการใดได้ อีกบ้าง? P = EI (2) P = I2 R (3) P = E2/ R (4)

10 พลังงานไฟฟ้ากับกำลังไฟฟ้า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

11 กำลังไฟฟ้า (P) ที่ภาระไฟฟ้า ใช้สิ้นเปลืองไปในระยะ
พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy ; W ) กำลังไฟฟ้า (P) ที่ภาระไฟฟ้า ใช้สิ้นเปลืองไปในระยะ เวลาหนึ่ง (t)

12 หน่วยวัดพื้นฐานของพลังงานไฟฟ้า คือ อะไร
หน่วยวัดพื้นฐานของพลังงานไฟฟ้า คือ อะไร วัตต์ต่อวินาที (Watt – Sec) W-S จูล ; Joule ;J

13 พลังไฟฟ้า ขนาด 1 จูล กำหนดอย่างไร ? กำหนดจากกำลังไฟฟ้า (P) จำนวน 1 วัตต์ ที่ภาระไฟฟ้าใช้ สิ้นเปลืองไปในระยะเวลา 1 วินาที

14 เครื่องวัดไฟฟ้าใดที่ทำหน้าที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้า

15 ชื่อหน่วยวัด (อังกฤษ)
หน่วยวัดอื่นๆ ของพลังงานไฟฟ้า ชื่อหน่วยวัด (ไทย) ชื่อหน่วยวัด (อังกฤษ) อักษรย่อ ค่า ไมโครจูล Micro-Joule µJ 10-6 J มิลลิจูล Milli-Joule mJ 10-3 J จูล Joule J 10 0 J กิโลจูล Kilo-Joule kJ 10+3 J เมกกะจูล Mega-Joule MJ 10+6 J กิโลวัตต์-ชั่วโมง Kilo-Watt-Hour kW-H วัตต์-วินาที(จูล) Watt-Second W-S 10+0 J

16 จากความหมายของพลังงานไฟฟ้า เขียนเป็นสมการได้อย่างไร ?
พลังงานไฟฟ้า=กำลังไฟฟ้า x เวลา W = P x t

17 W = V x I x t (2) W =(E2/R)x t (4)
คำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้า จากสมการใดได้ อีกบ้าง? W = V x I x t (2) W = I2 x R x t (3) W =(E2/R)x t (4)


ดาวน์โหลด ppt กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google