งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 6 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า พิกัดของหลอดไฟฟ้า 100 W 220 V 100 W หมายถึง ค่าอะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 6 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า พิกัดของหลอดไฟฟ้า 100 W 220 V 100 W หมายถึง ค่าอะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 6 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

3 พิกัดของหลอดไฟฟ้า 100 W 220 V 100 W หมายถึง ค่าอะไร ?

4 กำลังไฟฟ้า (Electrical power) คือ อะไร ? พลังงานไฟฟ้า (W) ที่ภาระไฟฟ้าใช้สิ้นเปลืองไป ต่อระยะเวลาหนึ่ง (t)

5 หน่วยวัดพื้นฐานของกำลังไฟฟ้า คือ อะไร วัตต์ (Watt ; W)

6 หน่วยวัดอื่นๆ ของกำลังไฟฟ้า ชื่อหน่วยวัด (ไทย) ชื่อหน่วยวัด (อังกฤษ) อักษร ย่อ ค่า ไมโครวัตต์Micro-WattµW10 -6 W มิลลิวัตต์Milli-WattmW10 -3 W วัตต์WattW10 0 W กิโลวัตต์Kilo-WattkW10 +3 W เมกกะวัตต์Mega-WattMW10 +6 W

7 กำลังไฟฟ้า ขนาด 1 วัตต์ กำหนดอย่างไร ? กำหนดจากพลังงาน 1 จูลที่ ภาระไฟฟ้าใช้สิ้นเปลืองไป ต่อ ระยะเวลา 1 วินาที

8 เครื่องวัดไฟฟ้าใดที่ทำหน้าที่วัดค่า กำลังไฟฟ้า

9 จากความหมายของกำลังไฟฟ้า เขียนเป็นสมการได้อย่างไร ? กำลังไฟฟ้า = พลังงานไฟฟ้า เวลา P = W/ t (1)

10 คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้า จากสมการใดได้ อีกบ้าง? P = EI (2) P = I 2 R (3) P = E 2 / R (4)

11 พลังงานไฟฟ้ากับกำลังไฟฟ้า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

12 พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy ; W ) กำลังไฟฟ้า (P) ที่ภาระไฟฟ้า ใช้สิ้นเปลืองไปในระยะ เวลาหนึ่ง (t)

13 หน่วยวัดพื้นฐานของพลังงานไฟฟ้า คือ อะไร วัตต์ต่อวินาที (Watt – Sec) W-S จูล ; Joule ;J

14 พลังไฟฟ้า ขนาด 1 จูล กำหนดอย่างไร ? กำหนดจากกำลังไฟฟ้า (P) จำนวน 1 วัตต์ ที่ภาระไฟฟ้าใช้ สิ้นเปลืองไปในระยะเวลา 1 วินาที

15 เครื่องวัดไฟฟ้าใดที่ทำหน้าที่วัดค่า พลังงานไฟฟ้า

16 หน่วยวัดอื่นๆ ของพลังงานไฟฟ้า ชื่อหน่วยวัด (ไทย)ชื่อหน่วยวัด (อังกฤษ) อักษรย่อค่า ไมโครจูลMicro-JouleµJ10 -6 J มิลลิจูลMilli-JoulemJ10 -3 J จูลJouleJ10 0 J กิโลจูลKilo-JoulekJ10 +3 J เมกกะจูลMega-JouleMJ10 +6 J กิโลวัตต์-ชั่วโมงKilo-Watt-HourkW-H10 +3 J วัตต์-วินาที(จูล)Watt-SecondW-S10 +0 J

17 จากความหมายของพลังงานไฟฟ้า เขียนเป็นสมการได้อย่างไร ? พลังงานไฟฟ้า=กำลังไฟฟ้า x เวลา W = P x t

18 คำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้า จากสมการใดได้ อีกบ้าง? W = V x I x t (2) W = I 2 x R x t (3) W =(E 2 /R)x t (4)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 6 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า พิกัดของหลอดไฟฟ้า 100 W 220 V 100 W หมายถึง ค่าอะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google