งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ เขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ เขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ เขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการ GUI โดยใช้กระบวนการ แก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อ วิจัย ผู้วิจัย นายวัชรินทร์ ผ่อง ภักดี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE นักศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ เนื่องจากไม่เข้าใจในข้อความที่กำหนดใน โจทย์ปัญหา ไม่สามารถเปลี่ยนโจทย์ปัญหามา จำแนกเป็นวิธีการทางคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่โจทย์ ปัญหากำหนดให้เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ ถูกต้องและขาดการตรวจสอบคำตอบที่ได้ ปัญหาการ วิจัย

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียน 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อ การใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา วิชาการเขียน โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE การ ทดสอบ NS.Dt ก่อน เรียน 47 31.882.49 25.89 ** หลัง เรียน 47 52.241.97 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา **p<=.01

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้กระบวนการแก้โจทย์ ปัญหาเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ข้อที่ข้อความ นักศึกษา ( N=47) S.D. ระดับ ความคิด เห็น 1 นักศึกษาสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาการาเขียน โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ให้เพื่อเข้าใจ ได้ 3.480.81 ปานกลาง 2 นักศึกษาเลือกวิธีใช้กระบวนการแก้โจทย์ ปัญหามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา เนื้อหาวิชา การาเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI 3.480.81 ปานกลาง 3 นักศึกษาคิดคำตอบตามที่ผู้สอนถามคำถามได้ 3.760.86 มาก

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE 4 นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ปัญหาใหม่ ๆ ได้ 3.840.73 มาก 5 วิชาการเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI นักศึกษาสามารถรู้สึกว่าไม่เก่ง วิชาการเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI 3.440.94 ปานกลาง 6 นักศึกษาสามารถเข้าใจวิธีคิดคำตอบและอธิบายให้เพื่อนฟังได้ 3.760.94 มาก 7 นักศึกษาสามารถอธิบายแก่นักศึกษาคนอื่น ๆ ได้เหตุใดจึงคิด คำตอบออกมาได้ถูกต้อง 3.880.94 มาก 8 นักศึกษารู้สึกไม่มั่นใจในการคิดแก้โจทย์ปัญหาร่วมกับผู้อื่น 4.060.74 มาก 9 นักศึกษาเข้าใจบทเรียนหลังจากผู้สอนอธิบายตามขั้นตอนให้ ฟัง 3.880.77 มาก 10 วิชาการเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI นักศึกษาสามารถทำการบ้านวิชาการเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI ได้เพราะนักศึกษาตั้งใจเรียน 3.960.82 มาก 11 การสอนโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษามี ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 3.640.97 มาก 12 การสอนโดยใช้กระบวนการโจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษารู้จักช่วย ตนเองในการเรียนมากขึ้น 4.160.73 มาก 13 การสอนโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษา สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 3.980.64 มาก

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE 14 นักศึกษาเคยคาดหวังว่าจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ 3.720.92 มาก 15 นักศึกษาสามารถทำการบ้านได้ด้วยตนเอง 4.040.77 มาก 16 นักศึกษาสามารถเข้าใจในเนื้อหาวิชาการเขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการ GUI ที่เรียนในแต่ละคาบ 4.22 0.63 มาก 17 นักศึกษาคิดว่าผู้สอนมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากที่ทำให้ นักศึกษาเข้าใจและเรียนได้ดี 4.360.69 มาก 18 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อทักษะในการเรียนรู้ของ ตนเอง 4.240.59 มาก 19 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาช่วยเพิ่มทักษะในการ ตัดสินใจการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 4.240.71 มาก รวม 3.890.78 มาก

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE สรุปผลการวิจัย 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิชาการเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา ก่อนและหลัง เรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่เห็นด้วยมากเป็นลำดับแรก คือ นักศึกษา คิดว่าผู้สอนมีส่วน ร่วมเป็นอย่างมากที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจและเรียนได้ดี ส่วนข้อที่เหลือ จำนวน 3 ข้อ ผู้เรียนเห็นด้วย ในระดับปานกลาง

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ เขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google