งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 176 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 56 คนบุคลากรสายสนับสนุน 120 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 65 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 35.66 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 36 ปี (Mode) มัธยฐาน 35 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน แต่ใกล้เคียงแบบสมมาตร กล่าวคือ บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี บุคลากร อายุน้อยและบุคลากรอายุมากมีจำนวนเท่าๆกัน ลักษณะเช่นนี้ในปัจจุบันสามารถจัดสรรอัตรากำลัง ทดแทนกันได้ แต่ในอนาคตหากไม่มีการเพิ่ม จำนวนบุคลากรอายุน้อยอย่างเหมาะสมอาจทำให้ เกิดปัญหาการขาดอัตราทดแทนกันได้

3 Max 65 Min 23 Avg. 35.66 Sd. 7.09 critical

4 Max 65 Min 32 Avg. 38.57 Sd. 7.66 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google