งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่าน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร z 3.1 การเบิกจ่าย เงินชดเชยดอกเบี้ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่าน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร z 3.1 การเบิกจ่าย เงินชดเชยดอกเบี้ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่าน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร z 3.1 การเบิกจ่าย เงินชดเชยดอกเบี้ย 3. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่าน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร z 3.1 การเบิกจ่าย เงินชดเชยดอกเบี้ย หนี้ค้าง ชำระ ( บาท ) หนี้ปกติ - พักต้น ( บาท ) หนี้ปกติ - ไม่พักต้น ( บาท ) รวมทั้งสิ้น ผลการเบิก จ่ายเงิน ชดเชย ดอกเบี้ย 3,476, ,816, ,082, ,375, มูลหนี้95,794, ,475, ,566, ,836, จำนวนราย 1, ,157 6,301

2 หนี้ค้าง ชำระ ( บาท ) หนี้ปกติ - พักต้น ( บาท ) หนี้ปกติ - พักต้น ( บาท ) เงินคงเหลือโอน กลับกรมฯ -- 21,104.33

3 ผลการการตรวจการเบิกเงินชดเชย ดอกเบี้ย โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ จำนวนรายจำนวนเงิน เบิกเกิน ( แจ้งเรียกคืนเป็นเงินรายได้ แผ่นดิน ) 325, 206, เบิกขาด41 10, เหลือ 1 แห่งยังไม่ได้สรุป

4 3.2 กิจกรรมฟื้นฟูอาชีพตาม โครงการพักหนี้เกษตรกรราย ย่อยฯ - กรมฯ ได้โอนเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้กับ สหกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ สมาชิก 1,293 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,879,000 บาท เป็นเงิน 3,879,000 บาท - สหกรณ์จัดทำแผนการอบรมตามกิจกรรม ฟื้นฟูอาชีพ จำนวน 6 สหกรณ์ รวม 13 รุ่น สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 1,073 ราย

5 1. สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด 42/41 ราย 2. สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด 51/51 ราย 3. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์หนองจิกยาว จำกัด 76/76 ราย 4. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด 108/……. ราย 5. สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด 44/…… ราย 6. สหกรณ์การเกษตรเมืองฯ จำกัด จำนวน 800/…… ราย ( อยู่ระหว่างอบรม ขั้นตอนที่ 2,3) ( อยู่ระหว่างอบรม ขั้นตอนที่ 2,3) ผลการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพฯ

6 สรุปสหกรณ์ที่ส่งเงินคืนเป็นรายได้ แผ่นดิน หมายเหตุ สหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกคืน คือ สกก. ห้วยคต จำกัด ที่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรหนี้ค้างชำระหนี้ปกติ - พักต้นเงิน หนี้ปกติ - ไม่พักต้นเงิน 1 สกก. สว่างอารมณ์ จำกัด สกก. ทัพทัน จำกัด สก. นิคมลานสัก จำกัด 17, , สกก. หนองฉาง จำกัด - - 1, สกก. หนองขาหย่าง จำกัด 3, , สกก. เมืองอุทัยธานี จำกัด 17, สกก. บ้านไร่ จำกัด , , รวม 39, , ,306.22

7 ที่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรหนี้ค้างชำระหนี้ปกติพัก ต้นเงิน หนี้ปกติไม่ พักต้นเงิน 1 ก. ผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยแห้ง ก. ทำนาทุ่งพึ่ง ก. ทำนาห้วยรอบ 1.92 รวม


ดาวน์โหลด ppt 3. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่าน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร z 3.1 การเบิกจ่าย เงินชดเชยดอกเบี้ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google