งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

24/04/58 1 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต. ที่ประสบปัญหาทางการเงิน (พปง.) จังหวัดอุดรธานี ในการประชุมลงนาม MOU 8 กันยายน 2557 วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "24/04/58 1 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต. ที่ประสบปัญหาทางการเงิน (พปง.) จังหวัดอุดรธานี ในการประชุมลงนาม MOU 8 กันยายน 2557 วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 24/04/58 1 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต. ที่ประสบปัญหาทางการเงิน (พปง.) จังหวัดอุดรธานี ในการประชุมลงนาม MOU 8 กันยายน 2557 วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต. 1.เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ รพสต.ที่ประสบปัญหาทางการเงิน (พปง. ในรพสต.) ของจังหวัดอุดรธานี 2.เพื่อให้การช่วยเหลือ รพสต.ที่มีค่าใช้จ่าย Fixed Cost สูง การเงินติดลบ 3.เพื่อจัดทำพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการพปง.ของรพสต. (MOU)

2 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 2 สภาพปัญหาในรพสต.ที่ขอ CF จังหวัด 1. ภาพรวมค่าใช้จ่าย Fixed Cost เฉลี่ยเดือนละ 85,000 – 255,000 บ. 1.1 ค่าใช้จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เฉลี่ยเดือนละ 50,000 – 200,000 บ. 1.2 ค่าใช้จ่ายตอบแทน OT เฉลี่ยเดือนละ 30,000 – 40,000 บ. 1.3 ค่าสาธารณูปโภค เฉลี่ยเดือนละ 3,000 – 10,000 บ. 1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยเดือนละ 2,000 – 5,000 บ. 2. ภาพรวมรายได้ เฉลี่ยเดือนละ 80,000 – 220,000 บาท รายรับรอบ 10 เดือน มีดังนี้ 2.1 รายรับ UC เฉลี่ย 600,000 - 1,200,000 บาท 2.2 รายรับ QOF เฉลี่ย 150,000 – 500,000 บาท 2.3 รับจัดสรรเงิน CF จาก CUP เฉลี่ย 50,000 – 200,000 บาท 2.4 รับจากกองทุนตำบล เฉลี่ย 50,000 – 200,000 บาท 2.5 รับจากผู้ป่วยจ่ายเงินเอง เฉลี่ย 10,000- 50,000 บาท 2.6 รับจากกองทุนแพทย์แผนไทย 2,000 – 30,000 บาท สรุปคือ รายได้ต่ำกว่า รายจ่าย เฉลี่ยเดือนละ 5,000 – 35,000 บาท

3 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CFO จังหวัด ขั้นที่ 1. ให้ช่วยเหลือกันในระดับ CUP ขั้นที่ 2. ให้ขอเงิน CF โซน ขั้นที่ 3. ให้สรุปการช่วยเหลือขั้นที่ 1 และ 2 และแจ้งยืนยันการขอเงิน CF ไปยังจังหวัด ขั้นที่ 4. จังหวัดเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาจ่ายเงิน CF จังหวัด พร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงเข้าโครงการ พปง.ของจังหวัด 1. ด้านการจ่ายเงิน CF จังหวัด

4 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 4 2. ด้านการบริหารการเงิน ของระดับ CUP และรพสต.เครือข่าย 2.1 ให้สาธารณสุขอำเภอทำหน้าที่กำกับรายจ่ายของรพสต. 2.2 ให้รพสต.จัดทำแผนงบประมาณประจำปีแบบติดบวก 2.3 ให้ผอ.รพสต. กำกับวิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย เป็นรายสัปดาห์ 2.4 ในระดับ CUP ให้แต่ละรพสต. สรุปปัญหาการขาดสภาพ คล่องทุกเดือน นำเข้าที่ประชุมคปสอ.เพื่อแก้ไขปัญหา 2.5 ให้ คปสอ. ตรวจสอบ เงินโอนรับค่าแรง เงินเดือน และ ค่าตอบแทนต่างๆ ที่สปสช.โอนให้ว่าสอดคล้องกับจำนวน ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่มีอยู่จริงหรือไม่ 2.6 ให้หารายได้เพิ่ม จากงานบริการที่สามารถเรียกเก็บจาก สปสช. เช่น แพทย์แผนไทย ANC ภาระงาน หรือ QOF เป็นต้น

5 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 5 เกณฑ์การพิจารณาให้เงิน CF พปง. ในรพสต.ของกม. CFO โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติวงเงิน 2,000,000 บาท 1)พิจารณาให้รพ.สต.ที่ เงินบำรุงคงเหลือ ต่ำกว่า 100,000 บาท 2) ประชากร ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 3) พิจารณาจำนวนเงินช่วยเหลือขั้นต่ำคูณด้วย 4 เดือน จาก ค่าใช้จ่าย Fixed Cost ของรพสต. ที่ขอเงิน CF มาที่จังหวัด ตามที่จ่ายจริง ผลการพิจารณาให้ CF จำนวน 18 แห่ง รายชื่อดังนี้

6 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 6 อำเภอรพ.สต. ประชากร ทั้งหมด เงินคงเหลือ 15กค.57 CFจังหวัด นายูง คีรีวงกต94719,95890,000 นายูง บ้านเพิ่ม1,2426,81590,000 นายูง บ้านก้อง3,81741,77190,000 พิจารณาให้การช่วยเหลือ CF รพสต. รวม 18 แห่ง อำเภอรพ.สต. ประชากร ทั้งหมด เงินคงเหลือ 15กค.57 เงินCF วังสามหมอบะยาว1,721148,60650,000 คำโคกสูง5,595154,78450,000 ไชยวานห้วยยาง7,14629,480160,000 พิบูลย์รักษ์นาทราย4,26715,726160,000 ทุ่งฝนศรีสว่าง3,51819,329150,000 คำสีดา2,56249,899160,000 นาทม1,92041,064150,000

7 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 7 อำเภอรพ.สต. ประชากร ทั้งหมด เงินคงเหลือ 15กค.57 CFจังหวัด เพ็ญ บ้านธาตุ 11,372120,400 200,000 จอมศรี 9,817289,333 50,000 บ้านเหล่า 8,398182,549 120,000 สุมเส้า 8,167243,943 150,000 นาบัว6,503149,48650,000 เชียงหวาง6,425198,424100,000 สร้างแป้น5,738159,13750,000 คอนเลียบ6,04132,863130,000 18 แห่ง รวม2,000,000

8 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 8 ขั้นตอนมาตรการพปง. ในรพสต. 1.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการพปง.ของ รพสต. (MOU) 2.รพสต. ต้องพัฒนาประสิทธิภาพ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในโครงการพปง.ของจังหวัด แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1. ระยะเวลา กันยายน 2557 เป็นต้นไป - รพสต. ต้องส่งงบทดลองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ ทันเวลาทุกเดือน การวัดผล ส่งงบทดลองได้ทันภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

9 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 9 ระยะที่ 2. ช่วงระยะเวลา 1ตุลาคม–31ธันวาคม2557 - ลดรายจ่ายทุกหมวด ให้ไม่เกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม - เพิ่มรายรับทุกหมวด ให้รายรับรวมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ กลุ่ม - งดการประชุม อบรม ทำแผน ศึกษาดูงาน ทุกชนิด ยกเว้นงาน นโยบายสำคัญ - งดการก่อสร้าง ต่อเติม การซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นทุก ชนิด - ปรับอัตรากำลัง ให้เหมาะสม รวมทั้งการจัดเวรต่างๆ ให้ สอดคล้องกับปริมาณงาน

10 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 10 ระยะที่ 3. ช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2558 ลดค่าตอบแทนบุคลากรที่ใช้จากเงินบำรุง (OT และอื่นๆ) - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 20 % - เจ้าหน้าที่ 10 % - คนงาน 5% การวัดผล จนกว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

11 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 11 ระยะที่ 4. ช่วงระยะเวลา เริ่ม 1 เมษายน 2558 หากไม่สามารถดำเนินการได้ ในไตรมาสที่ 2/2558 ให้มอบ อำนาจการบริหารจัดการทั้งหมดให้สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบริหารงานแทน การวัดผล จนกว่าจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ CFO จังหวัดอุดรธานี

12 SOMPORN WANGKAEW 24/04/58 12 เมื่อเข้าใจตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ โปรดลงนาม


ดาวน์โหลด ppt 24/04/58 1 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต. ที่ประสบปัญหาทางการเงิน (พปง.) จังหวัดอุดรธานี ในการประชุมลงนาม MOU 8 กันยายน 2557 วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google