งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ ในการบริหาร งบประมาณเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๒ น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ ในการบริหาร งบประมาณเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๒ น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ ในการบริหาร งบประมาณเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๒ น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข konc62@yahoo.com ๒๕ ธ. ค. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แก รนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

2 Source: WHO (2006) Preventing chronic diseases: a vital investment

3 3 DALY Profile of 11 member states of SEAR and the world Source: The World Health Report 2004

4 Prevalence of selected risk factors in five selected countries Risk factorsGenderIndiaIndonesiaNepalSri LankaThailand Alcohol consumption (litre per cap) 0.290.090.190.285.59 Smoking (%)Male29.469.031.438.240.2 Female2.53.02.02.4 Mean blood pressure (mmHg) Male124123124123119 Female122123121122117 Physical inactivity (%) Male9.324.46.77.36.8 Female15.217.89.713.811.8

5 5 India: –The National Rural Health Mission is funded by 10% of tobacco tax of the central government –MOH plans to get at least 1-2% tax from tobacco to finance tobacco control-related activities Nepal: –introduction of ‘cigarette tax’ in 1993 – one pisa per stick of cigarettes (then increased to two pisa) –75% of the fund to BPK Cancer hospital, and 25% to other similar establishments

6 6 Sri Lanka: –has comprehensive tobacco and alcohol legislation with taxation policy, –Establishment of the National Tobacco and Alcohol authority funded by the central revenue Thailand: –Has comprehensive tobacco and alcohol legislation –Establishment of Thai Health Promotion Foundation, funded by 2% of tobacco and alcohol excised taxes Indonesia: –No comprehensive tobacco or alcohol legislation –No national health accounts

7 Health financing mechanisms: Situation in SEAR

8 Disease Control Priorities in Developing Countries 2006 (second ed) – DCP2 Comprehensive literature reviews on cost-effectiveness interventions ใน 4 four groups: –Infectious disease, reproductive health, and under-nutrition –Non-communicable disease and injury, –Risk factors, –Consequences of disease and injury It also provides recommendations on health system strengthening, and effective management for high priorities of disease prevention and health promotion. http://www.dcp2.org/pubs/DCP

9 อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของโรคไม่ติดต่อ ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทย พ. ศ. 2544-2547

10 ภาระทางสุขภาพ 20 อันดับแรกของ ประชากรไทย พ. ศ. 2547 ที่มา : คณะทำงานศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง

11 ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

12 Smoking rate : Thailand 1981-2006

13 3 folds in 14 years Alcohol consumption in Thailand

14 คนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล คัดจากรายงานการสาธารณสุขไทย พ. ศ. 2544-2547

15 การเติบโตร้านสะดวกซื้อสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เปิดสาขา แรก

16 มูลค่าตลาด Fast Food เติบโตขึ้น 253 8 253 9 254 0 6,0 00 7,6 00 8,7 00 ล้าน บาท

17 ADVERTISING PYRAMID NUTRITION PYRAMID Colas and other sugary drinks Chips and salted snacks Biscuits chocolates and other candy Fast food (Burgers, pizzas etc.) ? ? Occasional IN MODERATION PLENTY ความไม่สมดุลของโภชนาการกับ โฆษณา ที่มา : คัดจากเอกสารนำเสนอของ Prof.K Reddy, The Prince Mahidol Conference 2007, Bangkok

18

19

20 P&P financed by UC scheme 20068096.4 Mil. bahts 200711426.2 Mil. bahts 200811759.2 Mil. bahts 200912179.8 Mil. bahts

21 Local Community Matching Fund yearNo. of funds Coverage (mil.) % of local authorities 20068885.211 200716169.720 2008269020.134

22 PP Budget allocation PP National Priority Program PP Commun ity Expressed demand PP Capitation 63.614 mil. people PCU in the area Without fund Matchi ng fund PP Area based Expressed demand 7 services: ANC, PNC, FP, EPI, nutrition, Sealant school children 6 – 12 yrs., and NCD risk screening Provin ce 70% Region 30 % MOH Diff. by age group UCNON- UC CUPPay by service s

23 โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๒ กระทรวง สาธารณสุข สป สช คณะกรรม การ สำนักงานปลัด กระทวง สนย. คณะผู้ตรวจ นิเทศ เขต สตป./ สนย. กรมวิชาการ กรมอนามัย กรม ควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมวิทย์ฯ กรมการแพทย์ กรมพัฒนฯ กรมสนับสนุนฯ อย. กองทุน ส่งเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรค สปสช เขต พื้นที่ ทุกแห่ง คณะ กก. ระดับชาติ คณะ กก ระดับเขต คณะ กก ระดับ จังหวัด คณะ กก. ประสาน กำกับ คณะ กก. PP 4 คณะ คณะ กก. ประเมินผล

24 บทบาทของสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ ๑. เป็นหน่วยงานประสาน การดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ ๒. ผลักดันนโยบายความร่วมมือในการบริหาร งบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ๓. ดำเนินการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ เพื่อเป็น แนวทางให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคให้ไปในทิศทางเดียวกัน ๔. กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัดของหน่วยงาน วิชาการก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

25 ๕. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนว ทางการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคปีงบประมาณ 2552 รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลทั้งในรูปแบบปกติ และการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการปรับปรุง แนวทางการบริหารงบประมาณในปีต่อไป ๖. ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในภาพรวมของ ประเทศ บทบาทของสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ ( ต่อ )

26 ขอขอ บคุณ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ ในการบริหาร งบประมาณเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๒ น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google