งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประเภทของไฟล์ Flash 1. ไฟล์เอกสาร (flash document) มีฟอร์ แม็ตเป็น.fla เป็นไฟล์ที่ได้จากการบันทึกใน ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน โดยจะเก็บข้อมูล ต่างๆ จากการออกแบบทั้งหมดไว้ตามสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประเภทของไฟล์ Flash 1. ไฟล์เอกสาร (flash document) มีฟอร์ แม็ตเป็น.fla เป็นไฟล์ที่ได้จากการบันทึกใน ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน โดยจะเก็บข้อมูล ต่างๆ จากการออกแบบทั้งหมดไว้ตามสภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ประเภทของไฟล์ Flash 1. ไฟล์เอกสาร (flash document) มีฟอร์ แม็ตเป็น.fla เป็นไฟล์ที่ได้จากการบันทึกใน ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน โดยจะเก็บข้อมูล ต่างๆ จากการออกแบบทั้งหมดไว้ตามสภาพ เดิม สามารถเปิดกลับมาแก้ไขชิ้นงานได้ 2. ไฟล์มูฟวี่ (Flash movie) มีฟอร์แม็ตเป็น.swf ไฟล์นี้เป็นผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งจะได้จาก การพับลิช (publish) ไฟล์เอกสาร เพื่อนำไป เผยแพร่และแสดงด้วยโปรแกรม Flash Player โดยข้อมูลต้นฉบับจะถูกบีบอัด ปรับลด คุณสมบัติ และยุบรวมกัน เพื่อให้ไฟล์มีขนาด เล็ก ไม่สามารถเปิดกลับมาแก้ไขชิ้นงานได้ 2

3 เครื่องมือช่วยกะระยะและจัดวาง ออบเจ็ค ไม้บรรทัด (Ruler) แสดงอยู่ด้านบนและ ด้านซ้ายของพื้นที่ทำงาน เส้นกริด (Grid) คือเส้นตารางสมมุติ จะ แสดงอยู่ด้านหลังออบเจ็ค เส้นไกด์ (Guide) เช่นเดียวกับเส้นกริด แต่ สามารถสร้างไว้ตรงตำแหน่งต่างๆ ได้เองทั้ง แนวตั้งและแนวนอน 3

4 ภาพที่วาดขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Flash จะเรียกว่า “ รูปทรง (Shape)” หรือ “ ออบ เจ็ค (Object)” ก็ได้ โดยแต่ละรูปทรงจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1. พื้นภาพ (Fill) เป็นส่วนที่อยู่ภายในรูปทรง มี คุณสมบัติอย่างเดียวคือสี สามารถกำหนดรูปแบบ ต่างๆ ได้ เช่น สีทึบ (Solid), แบบไล่โทนสี (Gradient) หรือจะใช้รูปภาพบิทแมพมาเป็นพื้นก็ได้ 2. เส้น (Stroke) เป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเป็น ลายเส้น เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยัก หรือเส้นที่ อยู่รอบรูปทรง คุณสมบัติของเส้นมีหลายอย่าง เช่น ลวดลาย ความหนา สี ส่วนประกอบทั้งสองเป็นอิสระต่อกัน คือ สามารถ วาดรูปทรงโดยไม่มีพื้นหรือไม่มีเส้นอย่างใดอย่าง หนึ่งได้ 4

5 5

6 วาดแบบ Object Drawing รูปทรงที่ได้ จากการวาดจะเป็นอิสระต่อกัน เมื่อมีการวาง ซ้อนทับไม่มีผลทำให้ออบเจ็คอื่นหรือตัวเอง เปลี่ยนรูปร่าง วาดแบบ Merge Drawing รูปทรงที่ได้จาก การวาดจะมีผลต่อรูปทรงอื่น เมื่อมีการวาด หรือนำไปวางซ้อนทับกัน จะทำให้สีพื้นภาพ หรือเส้นเปลี่ยนแปลงไป 6

7 รูปทรงทั้งสองไม่มีเส้นและมีสีพื้นเป็นสี เดียวกัน → จะทำให้รูปทรงทั้งหมดถูกรวมเป็น ชิ้นเดียวกัน รูปทรงทั้งสองไม่มีเส้นและมีสีพื้นที่ไม่ใช่สี เดียวกัน → จะทำให้รูปทรงทั้งสองแยกออก จากกัน โดยที่รูปด้านบนยังเหมือนเดิม แต่รูป ด้านล่างจะถูกตัดและส่วนที่ถูกทับจะหายไป 7

8 รูปทรงทั้งสองหรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีเส้น → ( ไม่ว่าพื้นและเส้นจะเป็นสีเดียวกันหรือคนละสี ) จะทำให้รูปทรงทั้งสองแยกออกจากกัน โดยที่ รูปทรงด้านบนยังคงเหมือนเดิม แต่รูปด้านล่าง จะถูกตัด และหากดับเบิลคลิกเลือกที่รูปทรงใด ก็จะได้เส้นกรอบตามรูปทรงนั้น รูปทรงที่มีเฉพาะเส้น → ไม่ว่าจะเป็นสี เดียวกันหรือไม่ก็ตาม เส้นจะสามารถแยกส่วน ออกตามมุม หรือตรงจุดที่เส้นตัดกันได้ 8

9 Fill & Stroke Properties Before Drawing After Drawing 9

10 Before Drawing Fill & Stroke Color – Tool Panel – Properties Panel Stroke Properties – Example Height Style 10

11 After Drawing 1.Click Selection Tool 2.Select object 3.Edit form properties panel 11

12 Line Drawing Line Tool 1.Click Line Tool 2.Define format (exam : color, stroke, style, ect…) 3.Select Object Drawing 4.Click & drag mouse to drawing 12

13 Pencil Tool 1.Click Pencil Tool 2.Define format (exam : color, stroke, style, ect…) 3.Select Object Drawing and Smooth line 4.Click & drag mouse to drawing 13

14 14 Freedom Line = เส้นอิสระ

15 Shape Drawing Rectangular & Rectangular Primitive 1.Click Rectangular Tool / Rectangular Primitive Tool 2.Define fill color & stroke 3.Define Rectangular options 4.Select Object Drawing 5.Click & drag mouse to drawing 15

16 16

17 Oval & Oval Primitive 1.Click Oval Tool / Oval Primitive Tool 2.Define fill color & stroke 3.Define Oval options 4.Select Object Drawing 5.Click & drag mouse to drawing 17

18 18

19 Polygon & Star 1.Click PolyStar Tool 2.Define fill color & stroke 3.Define Tool Settings 4.Define options 5.Click OK 6.Click & drag mouse to drawing 19

20 20

21 Work Components of picture 1.Mountain = ภูเขา 2.Hill = เนินเขา 3.Hut = กระท่อม 4.Tree = ต้นไม้ 5.Bird = นก 6.Sun = พระอาทิตย์ 21


ดาวน์โหลด ppt 1. ประเภทของไฟล์ Flash 1. ไฟล์เอกสาร (flash document) มีฟอร์ แม็ตเป็น.fla เป็นไฟล์ที่ได้จากการบันทึกใน ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน โดยจะเก็บข้อมูล ต่างๆ จากการออกแบบทั้งหมดไว้ตามสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google