งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การ กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตร ของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การ กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตร ของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน ( ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การ กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตร ของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  ให้ยกเลิกความใน ลำดับที่ 26, 324, และลำดับ ที่ 599 ของอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของ วัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน แนบท้ายประกาศ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความ เข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้น ทะเบียน พ. ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน “ - ลำดับที่ 26 ชื่อสามัญ abamectin ความ เข้มข้นและสูตร 2 % W/V SC - ลำดับที่ 324 ชื่อสามัญ fenamidone ความ เข้มข้นและสูตร 50 % W/V SC - ลำดับที่ 599 ชื่อสามัญ pyraclostrobin ความเข้มข้นและสูตร 20 % W/V FS”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ให้เพิ่มอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุ อันตรายที่รับขึ้นทะเบียน แนบท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบในการกำหนดอัตราความ เข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้น ทะเบียน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การ กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตร ของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google