งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก 801311 ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 โดย อ.กวิน ว่องวิกย์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก 801311 ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 โดย อ.กวิน ว่องวิกย์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก 801311 ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 โดย อ.กวิน ว่องวิกย์การ วันบรรยาย 27 ตุลาคม 2551 (Prehistoric - Rococo)

2 ? Prehistoric Era Early Civilization - Mesopotamia - Egypt - Greek - Roman Early Christian Period Medieval Period - Romanesque - Gothic Renaissance Baroque Rococo 1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.6.7.

3 Prehistoric Era 1

4 มนุษย์เป็นเพียงนักปฏิรูปธรรมชาติ และ สร้างศิลปกรรมขึ้นมาจากความเป็นจริง อันบริสุทธิ์ 1

5 Early Civilization - Mesopotamia (3500 B.C) 2

6 Early Civilization - Egypt (3000 B.C. - 33 B.C.) 2 มนุษย์ประกอบด้วย ร่างกายและวิญญาณ เมื่อ ตายไปแล้ววิญญาณจะไม่ ดับสูญ จวบจนกระทั่งวัน สิ้นโลก ซึ่งวิญญาณและ ร่างกายจะกลับมาเกิด ใหม่

7 Early Civilization - Egypt (3000 B.C. - 33 B.C.) 2

8 Early Civilization - Egypt (3000 B.C. - 33 B.C.) 2 Pylons, temple of Horus

9 Early Civilization - Greek (1100 B.C. - 100 B.C.) 3

10 Early Civilization - Greek (1100 B.C. - 100 B.C.) 3 กรีก : ผู้หยั่งรู้ภายนอกด้วยเหตุ และผล

11 “Man is the Measure of All Things”, Protagoras 481 – 411 BC. Early Civilization - Greek (1100 B.C. - 100 B.C.) 3

12 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.) 3 โรมัน : อำนาจคู่กันกับ สุนทรียภาพ

13 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.) 3

14 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.) 3

15 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.) 3

16 Early Christian Period (5th century) 3 : พระเจ้าสร้าง ทุกสิ่ง

17 Early Christian Period (5th century) 3 : พระเจ้าสร้าง ทุกสิ่ง

18 Early Christian Period (5th century) 3 : พระเจ้าสร้าง ทุกสิ่ง

19 Medieval Period - Romanesque (5th C. - 15th C.) 4 : การตกแต่งเพื่อศาสนาและความโอ่ อ่าของกษัตริย์

20 Cathedral Amiens Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.) : ความแหลมของ หลังคา คือความ สง่าของพระเจ้า 4

21 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.) : ความแหลมของ หลังคา คือความ สง่าของพระเจ้า 4

22 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.) 4

23 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.) 4

24 Renaissanc e (1400 - 1500 AD) 5 : มนุษย์เป็น ศูนย์กลางของ จักรวาล

25 Renaissanc e (1400 - 1500 AD) : มนุษย์เป็น ศูนย์กลางของ จักรวาล 5

26 Renaissanc e (1400 - 1500 AD) : ทบทวนใหม่ด้วยจุดยืนที่ แสวงหา 5

27 Renaissanc e (1400 - 1500 AD) 5

28 Renaissanc e (1400 - 1500 AD) 5

29 6 Baroque (1600-1750 AD) : สืบทอดเจตนารมณ์แมน เนอริสม์

30 Villa Rotonda, Palladio

31

32 Baroque (1600-1750 AD) 6

33 Baroque (1600-1750 AD) 6

34 Baroque (1600-1750 AD) 6

35 Rococo (1720-1770 AD) 7

36 Rococo (1720-1770 AD) : ความงามคือการ ตกแต่ง 7

37 02140015001600 Gothic 1100-1400Renaissance 1400-1500 Dark Age Sukhothai 1238-1349 Ayutthayai 1350-1767 Geocentric Nicolaus Copernicus 1473-1543 Holiocentric Galileo Galilei 1564-1642 คิดกล้องโทรทัศน์

38 1600170018001850 Baroque-Rococo 1600-1770 Neoclassic & Romantic 1750-1850 Enlightenment 1650-1770 (reason = god) Ayutthayai 1350-1760 Isacc Newton 1642-1727 สร้างกฏแรงโน้มถ่วงอธิบายกฏ ธรรมชาติทั้งมวล Immanuel Kant 1724-1804 จิตวิญญาณนิยม (Spiritualism) 172017691825 ปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ Jame Watt คิดเครื่องจักรไอน้ำ เกิดรถไฟในอังกฤษ Rene Descartes 1596-1650 “I think therefor I am” ปฏิวัติการปกครองใน USA คิดค้นระบบการพิมพ์ Rattanakosin 1780-1851 RAMA 1 - 3 1789 ปฏิวัติในฝรั่งเศส

39 เอกสารอ้างอิง : Fleming, John and Honour Huge. “A World History of Art”. Fifth Edition. China, 1999. Seton Lloyd, David Talbot Rice, Norbert Lynton Andrew Boyd, Andrew Carden, Philip Rawson and John Jacobus. WORLD ARCHITECTURE. The Hamlyn Publishing Group Limited, Fifth Impression, 1971. จีรพันธ์ สมประสงค์. ประวัติศิลปะ. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, 2533. อัศนีย์ ชูอรุณ. ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลาง. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, 2536. อัศนีย์ ชูอรุณ. ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, 2537. อัศนีย์ ชูอรุณ และเฉลิมศรี ชูอรุณ. แบบอย่างศิลปะตะวันตก. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, 2528.


ดาวน์โหลด ppt การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก 801311 ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 โดย อ.กวิน ว่องวิกย์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google