งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก 801311 ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 โดย อ.กวิน ว่องวิกย์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก 801311 ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 โดย อ.กวิน ว่องวิกย์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 โดย อ.กวิน ว่องวิกย์การ วันบรรยาย 27 ตุลาคม 2551 (Prehistoric - Rococo)

2 ? Prehistoric Era Early Civilization - Mesopotamia - Egypt - Greek - Roman Early Christian Period Medieval Period - Romanesque - Gothic Renaissance Baroque Rococo

3 Prehistoric Era 1

4 มนุษย์เป็นเพียงนักปฏิรูปธรรมชาติ และ สร้างศิลปกรรมขึ้นมาจากความเป็นจริง อันบริสุทธิ์ 1

5 Early Civilization - Mesopotamia (3500 B.C) 2

6 Early Civilization - Egypt (3000 B.C B.C.) 2 มนุษย์ประกอบด้วย ร่างกายและวิญญาณ เมื่อ ตายไปแล้ววิญญาณจะไม่ ดับสูญ จวบจนกระทั่งวัน สิ้นโลก ซึ่งวิญญาณและ ร่างกายจะกลับมาเกิด ใหม่

7 Early Civilization - Egypt (3000 B.C B.C.) 2

8 Early Civilization - Egypt (3000 B.C B.C.) 2 Pylons, temple of Horus

9 Early Civilization - Greek (1100 B.C B.C.) 3

10 Early Civilization - Greek (1100 B.C B.C.) 3 กรีก : ผู้หยั่งรู้ภายนอกด้วยเหตุ และผล

11 “Man is the Measure of All Things”, Protagoras 481 – 411 BC. Early Civilization - Greek (1100 B.C B.C.) 3

12 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.) 3 โรมัน : อำนาจคู่กันกับ สุนทรียภาพ

13 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.) 3

14 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.) 3

15 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.) 3

16 Early Christian Period (5th century) 3 : พระเจ้าสร้าง ทุกสิ่ง

17 Early Christian Period (5th century) 3 : พระเจ้าสร้าง ทุกสิ่ง

18 Early Christian Period (5th century) 3 : พระเจ้าสร้าง ทุกสิ่ง

19 Medieval Period - Romanesque (5th C. - 15th C.) 4 : การตกแต่งเพื่อศาสนาและความโอ่ อ่าของกษัตริย์

20 Cathedral Amiens Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.) : ความแหลมของ หลังคา คือความ สง่าของพระเจ้า 4

21 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.) : ความแหลมของ หลังคา คือความ สง่าของพระเจ้า 4

22 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.) 4

23 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.) 4

24 Renaissanc e ( AD) 5 : มนุษย์เป็น ศูนย์กลางของ จักรวาล

25 Renaissanc e ( AD) : มนุษย์เป็น ศูนย์กลางของ จักรวาล 5

26 Renaissanc e ( AD) : ทบทวนใหม่ด้วยจุดยืนที่ แสวงหา 5

27 Renaissanc e ( AD) 5

28 Renaissanc e ( AD) 5

29 6 Baroque ( AD) : สืบทอดเจตนารมณ์แมน เนอริสม์

30 Villa Rotonda, Palladio

31

32 Baroque ( AD) 6

33 Baroque ( AD) 6

34 Baroque ( AD) 6

35 Rococo ( AD) 7

36 Rococo ( AD) : ความงามคือการ ตกแต่ง 7

37 Gothic Renaissance Dark Age Sukhothai Ayutthayai Geocentric Nicolaus Copernicus Holiocentric Galileo Galilei คิดกล้องโทรทัศน์

38 Baroque-Rococo Neoclassic & Romantic Enlightenment (reason = god) Ayutthayai Isacc Newton สร้างกฏแรงโน้มถ่วงอธิบายกฏ ธรรมชาติทั้งมวล Immanuel Kant จิตวิญญาณนิยม (Spiritualism) ปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ Jame Watt คิดเครื่องจักรไอน้ำ เกิดรถไฟในอังกฤษ Rene Descartes “I think therefor I am” ปฏิวัติการปกครองใน USA คิดค้นระบบการพิมพ์ Rattanakosin RAMA ปฏิวัติในฝรั่งเศส

39 เอกสารอ้างอิง : Fleming, John and Honour Huge. “A World History of Art”. Fifth Edition. China, Seton Lloyd, David Talbot Rice, Norbert Lynton Andrew Boyd, Andrew Carden, Philip Rawson and John Jacobus. WORLD ARCHITECTURE. The Hamlyn Publishing Group Limited, Fifth Impression, จีรพันธ์ สมประสงค์. ประวัติศิลปะ. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, อัศนีย์ ชูอรุณ. ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลาง. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, อัศนีย์ ชูอรุณ. ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, อัศนีย์ ชูอรุณ และเฉลิมศรี ชูอรุณ. แบบอย่างศิลปะตะวันตก. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, 2528.


ดาวน์โหลด ppt การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก 801311 ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 โดย อ.กวิน ว่องวิกย์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google