งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 สัญลักษณ์ของเกต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 สัญลักษณ์ของเกต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 สัญลักษณ์ของเกต

2 AND Gate AND Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input ทุกตัวเป็น Logic 1 และจะ ให้ Output เป็น Logic 0 ก็ต่อเมื่อ Input ตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัว เป็น Logic 0

3 ตารางค่าความจริงของ AND Gate

4 OR Gate OR Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input ตัว หนึ่งตัวใดหรือทุกตัวเป็น Logic 1 และจะให้ Output เป็น Logic 0 ก็ ต่อเมื่อ Input ทุกตัวเป็น Logic 0

5 ตารางค่าความจริงของ OR Gate

6 NOT Gate NOT Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น Complement ของ Input

7 ตารางค่าความจริงของ NOT Gate

8 NAND Gate NAND Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input ตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัวเป็น Logic 0 และจะให้ Output เป็น Logic 0 ก็ต่อเมื่อ Input ทุกตัว เป็น Logic 1

9 ตารางค่าความจริงของ NAND Gate

10 NOR Gate NOR Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น Logic 1 ก็ต่อเมื่อ Input ทุกตัวเป็น Logic 0 และจะ ให้ Output เป็น Logic 0 ก็ต่อเมื่อ Input ตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัว เป็น Logic 1

11 ตารางค่าความจริงของ NOR Gate


ดาวน์โหลด ppt ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 สัญลักษณ์ของเกต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google