งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ก้าวไกล บริหาร โปร่งใส ประทับใจบริการ ดำเนินงานเพื่อสมาชิก เป็นมิตรต่อชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ก้าวไกล บริหาร โปร่งใส ประทับใจบริการ ดำเนินงานเพื่อสมาชิก เป็นมิตรต่อชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ก้าวไกล บริหาร โปร่งใส ประทับใจบริการ ดำเนินงานเพื่อสมาชิก เป็นมิตรต่อชุมชน

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 1. สมาชิก 3,544 คน 3,064 คน 480 คน 2. ทุน เรือน หุ้น 100,151, ,386, ,764, ทุน สำรอง 17,670, ,029, ,640, ทุนอื่นๆ 8,026, ,673, , เงินรับ ฝาก 361,070, ,893, ,176,035.94

3 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 6. เงินค้างจ่าย 1,867, ,325, , เงินกำไรสุทธิ 11,312, ,211, ,100, รวมทุน ดำเนินการเมื่อ สิ้นปี 524,243, ,104, ,139, ลูกหนี้เงินกู้ ยก มา 296,617, ,415, ,201, จ่ายเงินกู้ ระหว่างปี 328,351, ,819, ,531,

4 รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 11. ชำระคืน จากสมาชิก 199,725, ,618, ,107, กู้ที่ เหลืออยู่ที่ สมาชิก เมื่อสิ้นปี 425,190, ,617, ,573, ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎดังนี้ 

5


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ก้าวไกล บริหาร โปร่งใส ประทับใจบริการ ดำเนินงานเพื่อสมาชิก เป็นมิตรต่อชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google