งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง

2 จังหวัดขอนแก่น孔敬府จังหวัดขอนแก่น孔敬府

3 พื้นที่ 面积 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่ 10 , 885.99 平方公里。 หรือ 6.8 ล้านไร่ 或 6800000 公顷 แบ่งการปกครองเป็น 区域划分为 26 อำเภอ 26 个市 198 ตำบล 198 个县 2,331 หมู่บ้าน 2 , 331 个村 389 ชุมชน 389 个小区 ประชากร 549,114 ครัวเรือน 549 , 114 户人家 1,774,816 คน 人口 1,774,816 人 พื้นที่การเกษตร 4.36 ล้านไร่ คิดเป็น 64.17 % พื้นที่จังหวัด 4360000 公顷农田。 คิดเป็น 64.17 % 占土体面积的 64.17%

4 ภาพรวม : ด้านทำเลที่ตั้ง 孔敬府在地图上的位置  มีที่ตั้งได้เปรียบเชิงภูมิ-รัฐศาสตร์  在政治上处于重要的地位  ศูนย์กลางภาคอีสาน  位于东北部的中心  เมืองหลวงของภาคอีสาน  东北部最重要的城市  เป็นจุดตัดถนน ASEAN – NSEC - EWEC  在 ASEAN – NSEC –EWEC 路路口  ศูนย์การบริหารราชการ  行政中心  ที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่  跟领事馆在同一条马路 ประเทศจีน/เวียดนาม/ลาว/เปรู 中国 / 越南 / 老挝 / 秘鲁 Khon Kaen 孔敬府

5 เส้นทางรถไฟสายเอเชีย (คุนหมิง – สิงคโปร์) 亚洲铁路(昆明 - 新加坡 ) 5 KhonKaen

6 6 เส้นทางรถไฟสายเอเซีย 亚洲铁路路线图

7 East- West Economic Corridor 东 - 西经济走廊 7

8 จุดตัด EWEC – NSEC จุดตัด EWEC – NSEC 东 - 西经济走廊 8 Khon Kaen

9 ภาพรวม : ด้านเศรษฐกิจ 经济概况  ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP ปี 2555) = 185,595 ล้านบาท 2012 年的国内生产总值是 = 185 , 595 百万 泰铢 (อันดับ 2 ของภาค และอันดับ 13 ของประเทศ มีอัตราการเติบโต ปี 51-55 เฉลี่ย 5.67% ) 在区内排第二名,在国家排第十三名, 2008-2012 平均增长了 5.67% )  นอกภาคเกษตร 163  นอกภาคเกษตร 163, 144 ล้านบาท (87.90%)  非农业部分 163 , 144 百万泰铢( 87.90% ) (อัตราเติบโตของ GPP ปี 51-55 เฉลี่ย 6.12%) 国名生产总值 2008-2012 平均增长了 6.12%  สาขาอุตสาหกรรม 工业领域 77,001 ลบ. (47.20%)77001 百万株  สาขาการศึกษา 教育业 18,468 ลบ. (11.32%)18468 百万株  สาขาขายส่ง ขายปลีก 批发与零售业 10,204 ลบ. (6.25%) 10,204 百万泰铢  ภาคเกษตร 农业部门  ภาคเกษตร 农业部门 16,426 ลบ. (10.07%) 16,426 百万泰铢  สาขาการก่อสร้าง 建筑业 22,451 ล้านบาท (12.10%) 22,451 百万株 (อัตราเติบโตของ GPP เฉลี่ย ปี 51-55 เฉลี่ย 2.28%) 2008-2012 国民生产总值的 GDP 增长平均增 长 了 2.28%  พืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง 主要的经济作物有:水稻,甘蔗,木薯  ปศุสัตว์ โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ โคนม 主要的畜牧业有:鸡肉,猪肉,牛肉,牛奶  รายได้ต่อหัวประชากร(2555) = 106,583 บาท/คน/ปี (อันดับ 1 ของภาค และอันดับ 33 ของประเทศ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง) ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร ปี 2555

10 10 ภาพรวมจังหวัดขอนแก่น 孔敬府的概况介绍

11 เมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ 市里的商业,投资,服务中心 - โรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาต 4,131 โรงงาน - 有营业执照的工厂有 4 , 131 家 - เงินทุน 77,232 ล้านบาท - 投资 77 , 232 百万株 - การจ้างงาน 66,783 คน - 有 66 , 783 位工人 - โรงแรม 206 แห่ง ห้องพัก 5,263 ห้อง - 有 206 处工厂, 5 , 263 间宿舍 - ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง ขนาดกลาง 23 แห่ง - 大型工厂区有 6 处,中型的有 23 处 - โรงภาพยนตร์ 20 โรง สถานบริการ 64 แห่ง 20 家影院, 64 处服务点 - ที่ตั้ง ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 泰国中央银行也在这里成立 - สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (ธกส., ธอส. กรุงไทย) และเอกชน รวม 157 แห่ง (各种金融机构,银行共 157 处)

12 เมืองศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข  โรงพยาบาล 280 แห่ง (รัฐ 29 แห่ง เอกชน 3 แห่ง รพ.สต. 248 แห่ง) 280 家医院( 29 家政府的 3 家私人的 248 家福利 院)  ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 耳鸣中心) - ศูนย์หัวใจสิริกิต 心脏中心 - ศูนย์อุบัติเหตุ 事故中心 - ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ 器官移植中心 - ศูนย์รังสีบำบัด 放射治疗中心  ผู้ปวยต่างประเทศ (ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง)  外国病患 ( 大湄公河次区域国家) - ผู้ป่วยนอก 8,797 คน 外部病患 8 , 797 人 - ผู้ป่วยใน 636 คน 内部病患 636 人

13 เมืองศูนย์กลางการศึกษา 研究中心  สถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง 高层学府 11 处 - รัฐ 8 แห่ง 政府 8 处 - เอกชน 3 แห่ง 私人 3 处  สถาบันอาชีวศึกษา 11 แห่ง  高职院校 11 处  สถาบันกวดวิชามากที่สุดในภาคอีสาน 54 แห่ง  54 位导师  วิทยาลัยนานาชาติ 1 แห่ง  国际院校 1 处  โรงเรียนนานาชาติ 2 แห่ง  国际学校 2 处

14 เมืองศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 旅游和会议的中心  MICE CITY แห่งที่ 5 ของประเทศ  在泰国有五个会展城市 (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และขอนแก่น) 曼谷、清迈、普吉、芭提雅、以及孔敬府  ที่ตั้งสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่ม น้ำโขง (Mekong Institute) 处于经济合作与发展研究所组的位置。  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก รองรับการ ประชุม 3,500 คน  可容纳 3500 人的多功能会议厅  จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน ปี 2555 รวม 5,367,268 คน  2012 年的来此旅游的人数是 5 , 367 , 268 人  รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2555 จำนวน 8,560 ล้านบาท2012 的旅游收入是 8,560 百万株

15 เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว 绿色产业的中心  โรงงานอุตสาหกรรม 4,131 โรงงาน  有 4 , 131 处工业厂房  เงินทุน 77,233 ล้านบาท  投资 77 , 233 百万株资金  การจ้างงาน 66,645 คน  从业人员 66,645 人  โรงสีข้าว 13 แห่ง ส่งออกข้าว 5 แห่ง  绿色工厂 13 处 出口的 5 处  โรงแป้งมัน 2 แห่ง  淀粉厂 2 处  โรงงานผลิตเอทานอล 2 แห่ง  做乙醇的工厂 2 处  โรงงานผลิตน้ำตาล 2 แห่ง  糖厂 2 处

16 เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 交通运输和物流中心  ชุมทางคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน 是汽车铁路运以及飞机输枢纽 - ท่าอากาศยานนานาชาติ 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร 距离国际机场 8 公里 - เส้นทางบิน ขอนแก่น – กรุงเทพฯ – ขอนแก่น วันละ 11 เที่ยวบิน 在曼谷与孔敬府来回的飞机每天有 11 趟 - เส้นทางบิน ขอนแก่น – เชียงใหม่ – ขอนแก่น สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน 孔敬府到清迈的飞机每周一趟  อยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่ 有双轨道铁轨 - เส้นทางขอนแก่น – หนองคาย (孔敬府 - 廊开府) - เส้นทางขอนแก่น – นครพนม (孔敬府 - 那空帕农府)  อยู่ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 高速路上 - เส้นทาง กทม.-นครราชสีมา – ขอนแก่น – หนองคาย 孔敬府 - 纳坎剌着拾玛府 - 孔敬府 - 廊开府  ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดขอนแก่น  关于孔敬府的物流配送 - บริษัท 103 บริษัท 19 จังหวัดภาคอีสาน 103 家公司分部在 19 个府


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google