งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vocabulary (confuse word). 1. allow …...…… 2. wrap …………… 3. written …..……… 4. alive …..……… 5. temperature …..……… อนุญาต ผ้าคลุม เขีย น มี ชีวิ ต อุณห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vocabulary (confuse word). 1. allow …...…… 2. wrap …………… 3. written …..……… 4. alive …..……… 5. temperature …..……… อนุญาต ผ้าคลุม เขีย น มี ชีวิ ต อุณห."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vocabulary (confuse word)

2 1. allow …...…… 2. wrap …………… 3. written …..……… 4. alive …..……… 5. temperature …..……… อนุญาต ผ้าคลุม เขีย น มี ชีวิ ต อุณห ภูมิ

3 6. vegetables …..……… 7. onion …..…….. 8. advertisement …...... 9. accept …..…….. 10.expect …..…….. ผัก หัว หอม การ โฆษณ า ยอม รับ ผลที่ ได้รับ

4 11. except …..…….. 12. often …..…….. 13. fasten …..…….. 14. honest …..…….. 15. level …..…….. ยกเว้น บ่อย ๆ เร็ว ความ ซื่อสัตย์ ระดั บ

5 16. proud …..…….. 17. tiny …..……… 18. host …..……… 19. health …..……… 20. signature …..…….. ความ ภูมิใจ เล็กน้ อย เจ้าของ บ้าน สุขภ าพ ลายเ ซ็น

6 21. factory …..…….. 22. history …..……… 23. another …..…….. 24. other …..…….. 25. error …..…….. โรงงาน ประวัติศา สตร์ อื่นๆ อื่นๆอีก ความ ผิดพลาด

7 26. operator …………………… 27. average …..……. 28. mystery …..……. 29. lost …..……. 30. message …..……… พนักงานรับ โทรศัพท์ ค่าเฉลี่ ย ความ ลึกลับ สูญเสีย ข้อควา ม

8 31. massage …..……… 32. felt …..……… 33. feel …..……… 34. cough …..……… 35. problem …..……… การ นวด รู้สึก ความรู้ สึก ไอ ปัญหา

9 36. flood …..……… 37. although …..……… 38. reply …..……… 39. worst …..……… 40. tribe …..……… น้ำ ท่วม ถึงแ ม้ว่า ตอบ กลับ เลว ที่สุด เผ่า


ดาวน์โหลด ppt Vocabulary (confuse word). 1. allow …...…… 2. wrap …………… 3. written …..……… 4. alive …..……… 5. temperature …..……… อนุญาต ผ้าคลุม เขีย น มี ชีวิ ต อุณห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google