งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HA-Thailand Patient Safety Goals 2006. Overview 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HA-Thailand Patient Safety Goals 2006. Overview 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HA-Thailand Patient Safety Goals 2006

2 Overview 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals

3 แนวคิดเรื่อง Patient Safety Goals ตระหนัก / ไม่ตระหนัก ความเสี่ยง / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในโรงพยาบาลต่างๆ คล้ายกัน / ต่างกัน ชูจุดเน้นในส่วนคล้าย Patient Safety Goals เกิดความตระหนักร่วมกัน เกิดบทเรียนร่วมกัน สามารถเปรียบเทียบได้ ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น เป็นลำดับขั้น CQI 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals ®

4 หัวข้อและที่มาของ PSG HAI (VAP, Sepsis) ADE AMI MU/RRT PI OS CF Maternal & Neonatal Morbidities Infusion Pump Clinical Alarm System Drug Reconcile Fall Influenza Surgical Fire IHI JCAHO HA HAI (others) 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals ®

5 ประโยชน์ที่คาดหวัง ย่นย่อเส้นทางในการพัฒนาสิ่งที่เป็นปัญหาที่พบบ่อย ทบทวนแนวทางเบื้องต้นให้ รพ. ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ ง่ายต่อการสื่อสาร สร้างความตระหนัก เป็นพื้นฐานไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เป็นแนวทางในการกำหนดประเด็นสำคัญ 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals ®

6 จุดอ่อน / ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงไม่อยู่ใน PSG จะถูกละเลยหรือไม่ ? จะเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ? จะเป็นการบังคับหรือชี้นำมากเกินไปหรือไม่ ? โรงพยาบาลบางแห่งมีโปรแกรม PSG อยู่แล้ว ทางออกไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม ไม่สามารถปฏิบัติ ? 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals ®

7 การใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ใช้เพื่อการเรียนรู้ : ประเมินตนเอง : การพัฒนาต่อเนื่อง คำนึงถึงประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเรียบง่าย ทำอย่างสมดุล : ทิศทางร่วม & เป็นตัวของตัวเอง 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals ®

8 ความรู้ / นวตกรรม จุดประกาย ความต้องการพัฒนา บริบท การใช้ PSG เพื่อการเรียนรู้ / พัฒนา Learn During Learn After Evaluation -Achievement -Strength/weakness -KPI Monitoring -Evaluation research Learn Before ตั้งเป้า ผลงาน ความท้าทาย ความคิดใหม่ๆ การทบทวนในงานประจำ อุบัติการณ์ คลังความรู้ Patient Safety Goals 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals ®

9 การนำ PSG ไปใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals ®

10 แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ตั้งทีม วางกรอบการทำงาน ปรับปรุงโครงสร้าง กิจกรรม คุณภาพพื้นฐาน 5 ส., ข้อเสนอแนะ ออกแบบ กระบวนก าร เหมาะสม นำไป ปฏิบัติ ครอบค ลุม ถูกต้อง บรรลุ เป้าหมาย พื้นฐาน ปรับปรุง ระบบ บูรณาการ นวตกรรม เป็น แบบอย่างที่ดี ของการ ปฏิบัติ มีวัฒนธรรม คุณภาพ ผลลัพธ์ดีเลิศ ผลลัพธ์ ดีกว่า ระดับเฉลี่ย ผลลัพธ์อยู่ใน ระดับเฉลี่ย ผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ ประเมินผล อย่างเป็น ระบบ วัฒนธรร ม เรียนรู้ สื่อสาร มีความเข้าใจ 12345 สอดคล้อ งกับ บริบท เริ่มต้น นำไปปฏิบัติ PSG กับการรับรอง ConsultationTelecommunication Recognition 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals ®

11 ความเชื่อมโยงกับการวัดผล

12 ทำไมต้องมี Patient Safety Goals ทำไมพระเจ้าตากต้องทุบหม้อข้าวก่อนเข้าตีเมือง จันท์ ? ทำไม IHI จึงรณรงค์ลดการสูญเสียชีวิตแสนราย ภายใน 1 ปี ? ทำไมองค์การอนามัยโลกจึงรณรงค์ “Clean Care is Safer Care”? ทั้งหมดเป็นตัวอย่างของการแสดงความมุ่งมั่น ร่วมกัน ความปลอดภัยเป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราควรแสดง ความมุ่งมั่นร่วมกันหรือไม่ ?

13 Over 3,000 Hospitals Have Joined the 100,000 Lives Campaign! The 100,000 Lives Campaign is an initiative to engage U.S. hospitals in a commitment to implement changes in care proven to improve patient care and prevent avoidable deaths. The Campaign is the first national effort to promote saving a specified number of lives by a certain date (June14,2006).

14 ผู้ป่วยเหล่านี้ กรณีเหล่านี้ สมควรที่เราจะให้ความสำคัญ ร่วมกัน หรือไม่ 1. ความผิดพลาดในการระบุตัวผู้ป่วย (Patient Identification) 2. ความผิดพลาดในการผ่าตัด (Operation Safety) 3. ความคลาดเคลื่อน อันตรายและผลที่ไม่พึงประสงค์ จาก การใช้ยา (Medication Safety) 4. การติดเชื้อจากการดูแลรักษาในโรงพยาบาล (Health Care- Associated Infection) 5. ภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก (Maternal & Neonatal Morbidity) 6. การเสียชีวิตของผู้ป่วยโดยที่เราตรวจพบหรือให้การดูแล ล่าช้า (Delayed Rescue) 7. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการวินิจฉัยและการ รักษาล่าช้า (Acute Coronary Syndrome) 8. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน (Communication Failure)

15 2005 JCAHO National Patient Safety Goals (NPSGs) Goal 1. Improve the accuracy of patient identification Goal 2. Improve the effectiveness of communication among caregivers Goal 3. Improve the safety of using medications Goal 4. Improve the safety of infusion pumps Goal 5. Reduce the risk of health care-associated infections Goal 6. Accurately and completely reconcile the medications across the continuum of care Goal 7. Reduce the risk of patient’s harm resulting from falls

16 Patient Safety Goals: Strategies ทบทวนข้างเตียง สรุปย่อ ข้อปลอดภัย (Safety Brief) ส่งต่อระหว่างเวร คุยกันยามเช้า (Morning Brief) ผู้นำออกหน้ารับรู้ (PS Leadership Walkround) ตรวจสอบปัญหาที่อาจจะถูกละเลยไป ระหว่างการดูแลผู้ป่วยตามปกติ ผู้ปฏิบัติงานนำประเด็นความเสี่ยงมาคุยกันในทีม เป็นประจำในทุกเวรโดยใช้เวลาสั้นๆ ส่งต่อประเด็นความเสี่ยงและข้อพึง ระวังที่คุยกันภายในแต่ละเวร ผู้ป่วยที่รับใหม่และปัญหาการดูแลผู้ป่วยที่ เกิดขึ้นในช่วงเวรบ่ายและเวรดึก ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ เพื่อรับรู้ ปัญหาและอุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ความมั่นใจว่าจะมุ่งเน้นการแก้ไขปรับปรุงระบบ และดำเนินการแก้ไขโดยทันที คุยกันวันละนิด จิตตื่นตัว

17 ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ การติดเชื้อในโรงพยาบาล การใช้ยา การใช้ทรัพยากร คำร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดต่างๆ การสื่อสารกับผู้ป่วย ศักยภาพของ รพ. และความเหมาะสมของการดูแล อัตราการติดเชื้อในตำแหน่งต่างๆ พฤติกรรมป้องกัน การติดตามหลังจากผู้ป่วยออกจาก รพ. ความเหมาะสมตามข้อบ่งชี้ ผลที่ไม่พึงประสงค์จากยา ความคลาดเคลื่อนทางยา ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางดูแล ผู้ป่วย ที่คุ้มค่าและได้ผลดียิ่งขึ้น การทบทวนข้อมูลและแนวโน้ม

18 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ผู้นำ ผู้ปฏิบัติงาน -Safety Briefing ระหว่างทำงาน - ส่งเวรในประเด็นความปลอดภัย - มีผู้รู้เรื่องความปลอดภัยในทุกหน่วย - ผู้ป่วยมีส่วนร่วม ผู้รับผิดชอบ ระบบความปลอดภัย ของผู้ป่วย Patient Safety LeadershipWalkRounds ™ แจ้งให้ทราบถึง การตอบสนอง ต่อรายงาน ระบบรายงาน ทีมเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สอนด้วยสถานการณ์จำลอง สร้างความตระหนัก จากเหตุการณ์จริง


ดาวน์โหลด ppt HA-Thailand Patient Safety Goals 2006. Overview 2006 HA-Thailand Patient Safety Goals.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google