งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๘ แบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ (40+65) -36 =

4 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 506+(8 ×3) =

5 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๓ (27÷9) +243 =

6 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔ 360÷(17 0-167) =

7 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕ (6×7) ÷2 =

8 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖ (97- 48)×4 =

9 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗ 11×(6 3÷9) =

10 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘ (73+27)× (61-56) =

11 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๙ (141+123)÷ (202-200) =

12 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑๐ (7×3)- (48÷6) =

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ (40+65 )-36 =

15 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 506 +( 8 ×3 ) =

16 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๓ (27÷9) +243 =

17 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔ 360÷(17 0-167) =

18 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕ (6×7) ÷2 =

19 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖ (97- 48)×4 =

20 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗ 11×(6 3÷9) =

21 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘ (73+27)×( 61-56) =

22 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๙ (141+123)÷( 202-200) =

23 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑๐ (7×3)- (48÷6) =

24  


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google