งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อวิชชา / ความไม่รู้ Ignorance คน / ปัญหา Problem/Human ศึกษา / วิจัย Education/ Research ความรู้แจ้ง Knowledge Wisdom ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ Natural Phenomena.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อวิชชา / ความไม่รู้ Ignorance คน / ปัญหา Problem/Human ศึกษา / วิจัย Education/ Research ความรู้แจ้ง Knowledge Wisdom ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ Natural Phenomena."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อวิชชา / ความไม่รู้ Ignorance คน / ปัญหา Problem/Human ศึกษา / วิจัย Education/ Research ความรู้แจ้ง Knowledge Wisdom ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ Natural Phenomena Natural Phenomena Cycle

2 Research/Observations Sciences 1. Natural Sciences : Biology, Chemistry, Physics etc. 2. Social Sciences : Political Sciences, Economics, Geography, History, Psychology, Sociology, Anthropology, etc. 3. Humanities : Philosophy & Religion, Languages, Music, Arts, Dramas.

3 Natural Phenomena ปรากฏการณ์ธรรมชาติ Dhamma ธรรมะ God พระเจ้า Allah อัลเลาะห์ หรือพระอัลลาห์

4 TRUTH ความจริง Truth is ONE but sage says in many ways ความจริงมีหนึ่งเดียวแต่ปราชญ์กล่าวไว้ หลายโวหาร น้ำ/ hydro per oxide/water/ อุทกัง/ ฯลฯ

5 Research การวิจัยค้นหาความจริงที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ นักวิจัยต้องเห็นความจริงทั้งตานอก(ตาเนื้อ)และ ตาใน(wisdom eye) ตานอกเห็นภาพ เมื่อมีแสง มีวัตถุ ตาในเห็นภาพที่ตานอกไม่เห็น ต้องใช้แสง พิเศษ นั่นคือแสงแห่งปัญญา เห็นชีวิตและสรรพ สิ่งผันแปรทนสภาพอยู่ไม่ได้ ไร้ตัวตนที่แท้จริง (ไตรลักษณ์) ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยน เสื้อผ้าที่ตานอก เห็นว่าไม่เปลี่ยนแต่ตาในเห็นว่าเปลี่ยน เสื้อผ้าจึง เก่าและหมดสภาพไปในที่สุด

6 ทฤษฎี/ทิฏฐิ/Theory ทฤษฎี หรือทิฏฐิ ในภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Theory ทฤษฎีคืออะไร ตามตัวพยัญชนะ หรือตัวหนังสือ แปลว่า ความเห็น จะเห็นได้ต้องดู และดูอย่างพินิจ พิจารณา ที่เรียกทางการวิจัยว่า สังเกต (observed) ตานอกเห็นวัตถุแสงสีต่างๆ ที่เป็น ความจริงของตานอก ส่วนตาในสังเกตเห็นความ จริงที่ชีวิตและสรรพสิ่งไม่จีรังผันแปรทนสภาพอยู่ ไม่ได้และไร้ตัวตน

7 ความจริง ความจริงที่ตาเห็น(ตานอก หรือตาเนื้อ) จริงสมมติ ความจริงที่ใจเห็น(ตาใน หรือตาปัญญา) จริงแท้ แน่นอน นักวิจัยจึงต้องเห็นความจริงภายนอกเพื่อทำหน้าที่ ตามสมมติสัจจะให้ถูกต้องดีที่สุดแต่ละขณะๆ นักวิจัยเห็นความจริงภายใน เพื่อใช้ปัญญารักษา ใจ ไม่ให้หลงความจริงสมมติ คือต้องเห็นความ จริงแท้แน่นอนตลอดเวลา เห็นความเปลี่ยน ทน สภาพเดิมไม่ได้และไร้ตัวตน ไม่เผลอหลงยึดถือ ตัวกูของกู


ดาวน์โหลด ppt อวิชชา / ความไม่รู้ Ignorance คน / ปัญหา Problem/Human ศึกษา / วิจัย Education/ Research ความรู้แจ้ง Knowledge Wisdom ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ Natural Phenomena.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google