งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pandemic vaccine AEFI in Thailand 12 February 2010 Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pandemic vaccine AEFI in Thailand 12 February 2010 Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health, Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pandemic vaccine AEFI in Thailand 12 February 2010 Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health, Thailand

2 นิยามการรายงานผู้ป่วย AEFI ผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีความ ผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง ได้รับการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ครั้งสุดท้าย ภายใน 4 สัปดาห์

3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการภายหลังได้รับวัคซีน อาการภายหลังได้รับวัคซีน (4 wk after vaccination) รายงาน AEFI ทั้งหมด ไม่ได้แสดงว่าจะต้องเกิดจากวัคซีนเสมอ อาการภายหลังได้รับวัคซีน เกิดจากวัคซีน Vaccine reaction ข้อผิดพลาดในการ บริหารวัคซีน ความกลัววัคซีน เหตุการณ์ร่วม โดยบังเอิญ ไม่ทราบ สาเหตุ

4 กระทรวง สาธารณสุข องค์การ อนามัยโลก องค์กร ต่างประเทศอื่นๆ กรมควบคุม โรค สำนัก ระบาด วิทยา ( เฝ้าระวัง AEFI) สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป (EPI) (Immunization) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรค ( นิเทศ กำกับติตาม ) สำนักงานคณะกรรมการ อาหาร และยา (Regulation, Licencing) กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ (lot release, vaccine lab testing) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด 75 จังหวัด หรือ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถานีอนามัย โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โครงสร้างและ การไหลเวียน ข้อมูล AEFI ข้อมูล รายงาน ผู้ป่วย ข้อมูลข่าวสาร

5 รายงาน Pandemic (H1N1) vaccine AEFI ในต่างประเทศ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีความ ปลอดภัยเทียบเท่ากับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย (มากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 10) แต่ไม่รุนแรง ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ 2009 คล้ายกันมากกับอาการไม่พึงไม่ประสงค์ของ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

6 รายงาน Pandemic (H1N1) vaccine AEFI ในต่างประเทศ Serious AEFI  แคนาดา พบ 6 Anaphylaxis จากวัคซีน Lot เดียวกัน และมีการเรียกเก็บคืน  ประเทศอื่นๆ พบ anaphylaxis ไม่เกิน 1 ต่อแสนโด๊ส  ไต้หวันรายงาน Bell’s palsy 35 ราย  อาการทางระบบประสาทอื่นๆ ชัก ชา อ่อนแรงชั่วขณะ

7 Bell’s palsy 2 ราย (2 : 180000)  20 min after vaccination  2 days after vaccination Sudden cardiac arrest 1 ราย (DM, HT)  9 days after vaccination Serious AEFI in Thailand (in HCWs, chronic diseases)

8 Serious AEFI หญิงตั้งครรภ์ (ณ 4 ก.พ. 53) ทุกประเทศ ยืนยันว่าการให้วัคซีนมีผลดีมากกว่าผลเสีย และสมควรให้วัคซีนต่อไปเป็นอย่างยิ่ง ประเทศจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีน# miscarriageร้อยละ สวีเดน~31,000แท้ง 17 ราย DFIU 5 ราย 0.07 อังกฤษ~132,000แท้ง 16 ราย DFIU 3 ราย 0.01 นอร์เวย์~35,000แท้ง 15 ราย DFIU 4 ราย 0.05 ไทย15,754แท้ง 3 ราย DFIU 7 ราย 0.06

9 Pandemic vaccination vs. Background rate Target 501,005 pregnancies vaccinated 15,754 pregnancies SAEFI 13 reports (0.09%) 1 vasculitis (Pulmonary, AGN) 1 subdural hematoma 1 anaphylaxis 3 Abortion 7 DFIU Thailand 800,000 newborns Preterm labors 5% DFIU (GA 28+ wk) 0.79% Estimated Pregnancy complication in 500,000 vaccinees ~ 25000 Preterm labors ~ 3950 DFIU Abortion (2 nd trimester) 1.0% ~ 5000 DFIU

10 Threshold of miscarriage in GA > 12 wk pregnancy Abortion in 2 nd trimester 1% + DFIU 0.79% = 1.79% (ประมาณการจากข้อมูลกรมอนามัยและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ ประเทศไทย) อัตราการสูญเสียทารกในครรภ์หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (1.79% * 10000) / 28 wk = 6.39 / 10000 person-wk

11 Serious AEFI in pregnancy, Thailand 1 Anaphylaxis (1 : 180000) related to vaccine 1 systemic vasculitis: nephrotic-nephritis, pulmonary HT possible related to vaccine 1 subdural hematoma due to head injury unrelated to vaccine

12 Serious AEFI in pregnancy, Thailand 10 miscarriages  1 fetal anomaly  1 stricture umbilical cord  1 umbilical cord accident  4 pending for autopsy / tissue pathology  3 unknown

13 Serious AEFI in pregnancy, Thailand 10 miscarriages  Maternal age 15 – 35 yr (median 30 yr) Teenage 1 case Elderly 1 cases  Gestational age 21 – 39 wk (28.5 wk)  Previous spontaneous abortion 3 cases  Multigravida 3 cases  GDM 2 cases  PIH 1 case

14 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ควรดำเนินการให้วัคซีนฯในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ต่อไป โดยความสมัครใจ  เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้ว จะมี ความรุนแรงกว่าประชากรทั่วไป โดยมีอัตราป่วยตายที่สูงกว่า ประชากรทั่วไปถึง 5 เท่า  การเกิดความผิดปกติในการตั้งครรภ์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ  อัตราการเกิดความผิดปกติในครรภ์ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน ขณะนี้ ไม่ได้สูงกว่าอัตราการเกิดความผิดปกติในครรภ์ที่มีอยู่ เดิมของประเทศไทยก่อนการรณรงค์ให้วัคซีน

15 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ควรดำเนินการให้วัคซีนในกลุ่มหญิงมีครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 3 เดือนเท่านั้นโดยเคร่งครัด สามารถให้วัคซีนในกลุ่มหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (high risk pregnancy) ได้ แต่ควรส่งพบแพทย์เพื่อประเมินสภาพมารดาและ ทารกในครรภ์ก่อนที่จะรับวัคซีน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงโอกาส เสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติในครรภ์เนื่องจากสภาวะเดิมของมารดา

16 ควรซักถามประวัติการแพ้ต่างๆ ก่อนให้วัคซีน  ผู้ที่มีประวัติการแพ้ต่างๆ ควรระมัดระวังการเกิดอาการ ข้างเคียงให้มากขึ้น โดยให้สังเกตอาการภายหลังได้รับ วัคซีนนานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง  อธิบายให้ผู้รับวัคซีนทราบถึงอาการเริ่มต้นของการแพ้และ แจ้งให้ทราบเพื่อให้การรักษาทันทีที่เริ่มมีอาการแพ้ เพื่อลด ความรุนแรงของอาการ เนื่องจากวัคซีนอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ ได้ ควรแนะนำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนให้งดการทำงานที่อาจ เกิดอุบัติเหตุ อย่างน้อย 1 วันหลังได้รับวัคซีน ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

17 Thank you for your attention www.aefithailand.com


ดาวน์โหลด ppt Pandemic vaccine AEFI in Thailand 12 February 2010 Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google