งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pandemic vaccine AEFI in Thailand 12 February 2010 Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pandemic vaccine AEFI in Thailand 12 February 2010 Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health, Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pandemic vaccine AEFI in Thailand 12 February 2010 Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health, Thailand

2 นิยามการรายงานผู้ป่วย AEFI ผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีความ ผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง ได้รับการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ครั้งสุดท้าย ภายใน 4 สัปดาห์

3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการภายหลังได้รับวัคซีน อาการภายหลังได้รับวัคซีน (4 wk after vaccination) รายงาน AEFI ทั้งหมด ไม่ได้แสดงว่าจะต้องเกิดจากวัคซีนเสมอ อาการภายหลังได้รับวัคซีน เกิดจากวัคซีน Vaccine reaction ข้อผิดพลาดในการ บริหารวัคซีน ความกลัววัคซีน เหตุการณ์ร่วม โดยบังเอิญ ไม่ทราบ สาเหตุ

4 กระทรวง สาธารณสุข องค์การ อนามัยโลก องค์กร ต่างประเทศอื่นๆ กรมควบคุม โรค สำนัก ระบาด วิทยา ( เฝ้าระวัง AEFI) สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป (EPI) (Immunization) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรค ( นิเทศ กำกับติตาม ) สำนักงานคณะกรรมการ อาหาร และยา (Regulation, Licencing) กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ (lot release, vaccine lab testing) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด 75 จังหวัด หรือ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถานีอนามัย โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โครงสร้างและ การไหลเวียน ข้อมูล AEFI ข้อมูล รายงาน ผู้ป่วย ข้อมูลข่าวสาร

5 รายงาน Pandemic (H1N1) vaccine AEFI ในต่างประเทศ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีความ ปลอดภัยเทียบเท่ากับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย (มากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 10) แต่ไม่รุนแรง ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ 2009 คล้ายกันมากกับอาการไม่พึงไม่ประสงค์ของ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

6 รายงาน Pandemic (H1N1) vaccine AEFI ในต่างประเทศ Serious AEFI  แคนาดา พบ 6 Anaphylaxis จากวัคซีน Lot เดียวกัน และมีการเรียกเก็บคืน  ประเทศอื่นๆ พบ anaphylaxis ไม่เกิน 1 ต่อแสนโด๊ส  ไต้หวันรายงาน Bell’s palsy 35 ราย  อาการทางระบบประสาทอื่นๆ ชัก ชา อ่อนแรงชั่วขณะ

7 Bell’s palsy 2 ราย (2 : )  20 min after vaccination  2 days after vaccination Sudden cardiac arrest 1 ราย (DM, HT)  9 days after vaccination Serious AEFI in Thailand (in HCWs, chronic diseases)

8 Serious AEFI หญิงตั้งครรภ์ (ณ 4 ก.พ. 53) ทุกประเทศ ยืนยันว่าการให้วัคซีนมีผลดีมากกว่าผลเสีย และสมควรให้วัคซีนต่อไปเป็นอย่างยิ่ง ประเทศจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีน# miscarriageร้อยละ สวีเดน~31,000แท้ง 17 ราย DFIU 5 ราย 0.07 อังกฤษ~132,000แท้ง 16 ราย DFIU 3 ราย 0.01 นอร์เวย์~35,000แท้ง 15 ราย DFIU 4 ราย 0.05 ไทย15,754แท้ง 3 ราย DFIU 7 ราย 0.06

9 Pandemic vaccination vs. Background rate Target 501,005 pregnancies vaccinated 15,754 pregnancies SAEFI 13 reports (0.09%) 1 vasculitis (Pulmonary, AGN) 1 subdural hematoma 1 anaphylaxis 3 Abortion 7 DFIU Thailand 800,000 newborns Preterm labors 5% DFIU (GA 28+ wk) 0.79% Estimated Pregnancy complication in 500,000 vaccinees ~ Preterm labors ~ 3950 DFIU Abortion (2 nd trimester) 1.0% ~ 5000 DFIU

10 Threshold of miscarriage in GA > 12 wk pregnancy Abortion in 2 nd trimester 1% + DFIU 0.79% = 1.79% (ประมาณการจากข้อมูลกรมอนามัยและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ ประเทศไทย) อัตราการสูญเสียทารกในครรภ์หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (1.79% * 10000) / 28 wk = 6.39 / person-wk

11 Serious AEFI in pregnancy, Thailand 1 Anaphylaxis (1 : ) related to vaccine 1 systemic vasculitis: nephrotic-nephritis, pulmonary HT possible related to vaccine 1 subdural hematoma due to head injury unrelated to vaccine

12 Serious AEFI in pregnancy, Thailand 10 miscarriages  1 fetal anomaly  1 stricture umbilical cord  1 umbilical cord accident  4 pending for autopsy / tissue pathology  3 unknown

13 Serious AEFI in pregnancy, Thailand 10 miscarriages  Maternal age 15 – 35 yr (median 30 yr) Teenage 1 case Elderly 1 cases  Gestational age 21 – 39 wk (28.5 wk)  Previous spontaneous abortion 3 cases  Multigravida 3 cases  GDM 2 cases  PIH 1 case

14 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ควรดำเนินการให้วัคซีนฯในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ต่อไป โดยความสมัครใจ  เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้ว จะมี ความรุนแรงกว่าประชากรทั่วไป โดยมีอัตราป่วยตายที่สูงกว่า ประชากรทั่วไปถึง 5 เท่า  การเกิดความผิดปกติในการตั้งครรภ์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ  อัตราการเกิดความผิดปกติในครรภ์ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน ขณะนี้ ไม่ได้สูงกว่าอัตราการเกิดความผิดปกติในครรภ์ที่มีอยู่ เดิมของประเทศไทยก่อนการรณรงค์ให้วัคซีน

15 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ควรดำเนินการให้วัคซีนในกลุ่มหญิงมีครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 3 เดือนเท่านั้นโดยเคร่งครัด สามารถให้วัคซีนในกลุ่มหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (high risk pregnancy) ได้ แต่ควรส่งพบแพทย์เพื่อประเมินสภาพมารดาและ ทารกในครรภ์ก่อนที่จะรับวัคซีน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงโอกาส เสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติในครรภ์เนื่องจากสภาวะเดิมของมารดา

16 ควรซักถามประวัติการแพ้ต่างๆ ก่อนให้วัคซีน  ผู้ที่มีประวัติการแพ้ต่างๆ ควรระมัดระวังการเกิดอาการ ข้างเคียงให้มากขึ้น โดยให้สังเกตอาการภายหลังได้รับ วัคซีนนานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง  อธิบายให้ผู้รับวัคซีนทราบถึงอาการเริ่มต้นของการแพ้และ แจ้งให้ทราบเพื่อให้การรักษาทันทีที่เริ่มมีอาการแพ้ เพื่อลด ความรุนแรงของอาการ เนื่องจากวัคซีนอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ ได้ ควรแนะนำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนให้งดการทำงานที่อาจ เกิดอุบัติเหตุ อย่างน้อย 1 วันหลังได้รับวัคซีน ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

17 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Pandemic vaccine AEFI in Thailand 12 February 2010 Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google