งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4677 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4677 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4677 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติก สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้มีผลตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ กำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะ พลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัช ปราศจากเชื้อ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 531-2558 ใช้บังคับเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติก สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ ลง วันที่ 2 เมษายน 2547 และออกประกาศกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะ พลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัช ปราศจากเชื้อ มาตรฐานเลขที่ มอก. 531- 2558 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศ นี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4677 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google