งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง เลขที่ใบอนุญาต P ๐๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง เลขที่ใบอนุญาต P ๐๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง เลขที่ใบอนุญาต P ๐๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓

2 สรุปข้อมูล การตรวจสุขภาพสัตว์ ก่อนฆ่า การตรวจซากหลังฆ่า ระหว่าง ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555

3 รายงาน การตรวจสุขภาพ สัตว์ก่อนฆ่า

4 สรุปจำนวนสุกรที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2554 - เดือน กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดตุลาคม พฤศจิกา ยน ธันวา คมมกราคม กุมภาพั นธ์รวม % 1. จำนวนสุกรที่ส่งโรง ฆ่า 5255735475955192759 2. การตรวจสุขภาพ ก่อนฆ่า จำนวนสัตว์คัดแยก ( ตัว ) 1109865544337013.41 จำนวนสัตว์คัดทิ้ง ( ตัว ) 0000000.00 2.1 ตายก่อนฆ่า 2010030.11 2.2 รอยขีดข่วน 0110130.11 2.3 รอยโรคที่ผิวหนัง 1039159494034212.40 2.4 ซึม, อ่อนเพลีย 0000000.00 2.5 ขาหัก 63323170.62 2.6 ผอม, แคระแกรน 0000000.00 2.7 อื่น ๆ 33140110.40

5 รายงาน การตรวจซากสัตว์หลัง การฆ่า

6 สรุปจำนวนสุกรที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2554 – เดือน กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดตุลาคม พฤศจิกาย นธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์รวม % 1. จำนวนสุกรที่ส่งโรงฆ่า 5255735475955192759 2. ผลการตรวจซากหลังฆ่า จำนวนสัตว์คัดแยก ( ตัว ) 22318313711111677027.91 จำนวนสัตว์คัดทิ้ง ( ตัว ) 210023170.62 รวม 22519313711311978728.52 2.1 เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 0000000.00 2.2 แผลฝีหนอง 0100230.11 2.3 ซ้ำเลือด 988195789244416.09 2.4 กระดูกแตก 1400050.18 2.5 รอยโรคที่ผิวหนัง 173172103766859221.46 2.6 วิการที่ตับ 1112344341.23 2.7 วิการที่หัวใจ 0000000.00 2.8 วิการที่กระเพาะอาหาร 0000000.00 2.9 วิการที่ม้าม 41114110.40 2.10 วิการที่ปอด 74011130.47 2.11 วิการที่ลำไส้ 1000010.04 2.12 พยาธิ 2000020.07 2.13 อื่น ๆ 0200020.07

7 เปรียบเทียบสถิติการตรวจซากสุกรหลังฆ่า ( ช่วงพ. ค.- ก. ย.54 เทียบกับ ต. ค.54- ก. พ.55) รายละเอียดพ. ค. - ก. ย. 54 % ต. ค.54 - กพ 55 % 1. จำนวนสุกรที่ส่งโรงฆ่า 3009 2759 2. ผลการตรวจซากหลังฆ่า จำนวนสัตว์คัดแยก ( ตัว ) 133844.4777027.91 จำนวนสัตว์คัดทิ้ง ( ตัว ) 441.46170.62 รวม 138245.9378728.52 2.1 เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 30.1000.00 2.2 แผลฝีหนอง 100.3330.11 2.3 ซ้ำเลือด 2799.2744416.09 2.4 กระดูกแตก 2076.8850.18 2.5 รอยโรคที่ผิวหนัง 108035.8959221.46 2.6 วิการที่ตับ 541.79341.23 2.7 วิการที่หัวใจ 10.0300.00 2.8 วิการที่กระเพาะอาหาร 60.2000.00 2.9 วิการที่ม้าม 210.70110.40 2.10 วิการที่ปอด 371.23130.47 2.11 วิการที่ลำไส้ 190.6310.04 2.12 พยาธิ 361.2020.07 2.13 อื่น ๆ 260.8620.07

8 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่า กับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 สุกรเข้าโรงฆ่าการจ่ายอาชญาบัตร จำนวน ( ตัว ) 27592931

9 พ. ศ./ เดือนต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. รวม ส่งโรงฆ่าสัตว์ 5255735475955192759 อาชญาบัตร 5396095945995902931 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่า กับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555

10 สถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่าเปรียบเทียบ ระหว่าง ปี 2553 กับ ปี 2554 พ. ศ./ เดือนต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม. ค. (54/55) ก. พ.(54/ 55) รวม 25536496266406465493110 25545255735475955192759

11 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่า สัตว์ระหว่าง เดือน มกราคม - ธันวาคม ปี 2553 กับปี 2554 ปี 25532554 จำนวน ( ตัว ) 79847069


ดาวน์โหลด ppt โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง เลขที่ใบอนุญาต P ๐๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google