งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทและมี ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ของคนเราเป็นอย่างมากซึ่งนักเรียนต้องใช้ อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนใน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทและมี ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ของคนเราเป็นอย่างมากซึ่งนักเรียนต้องใช้ อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนใน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทและมี ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ของคนเราเป็นอย่างมากซึ่งนักเรียนต้องใช้ อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนใน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการ สืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน การสอน เพื่อ รองรับการสอนผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่จำเป็นและ สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบ ดูแลและให้บริการศูนย์วิทย บริการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการ ใช้บริการอินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการให้บริการของ ศูนย์วิทยบริการคอมพิวเตอร์ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต

4 สถานภาพ - เพศ - อายุ - ระดับ การศึกษา พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์เน็ต 1. จำนวนครั้งในการใช้ อินเตอร์เน็ต / สัปดาห์ 2. ช่วงเวลาในการใช้ อินเตอร์เน็ต / สัปดาห์ 3. จำนวนการใช้อินเตอร์เน็ต ชั่วโมง / สัปดาห์ 4. สถานที่ใช้บริการ อินเตอร์เน็ต 5. บุคคลที่ต้องการใช้ อินเตอร์เน็ตด้วยมากที่สุด พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์เน็ต 1. จำนวนครั้งในการใช้ อินเตอร์เน็ต / สัปดาห์ 2. ช่วงเวลาในการใช้ อินเตอร์เน็ต / สัปดาห์ 3. จำนวนการใช้อินเตอร์เน็ต ชั่วโมง / สัปดาห์ 4. สถานที่ใช้บริการ อินเตอร์เน็ต 5. บุคคลที่ต้องการใช้ อินเตอร์เน็ตด้วยมากที่สุด

5

6

7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จำนวน 605 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.40 มีอายุ 16-17 ปี จำนวน 643 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 การศึกษาระดับปวช.1 จำนวน 383 คน คิด เป็นร้อยละ 39.49 1. จำนวนครั้งในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อ สัปดาห์ ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต 7-9 ครั้งต่อสัปดาห์ 447 คน คิดเป็นร้อยละ 46.08 2. ช่วงเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเวลา 11.31-14.30 น. 362 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30

8 3. จำนวนการใช้อินเตอร์เน็ตชั่วโมงต่อ สัปดาห์ ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต 7-9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 555 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.20 4. สถานที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้ อินเตอร์เน็ตที่ศูนย์วิทยบริการ คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 433 คน คิดเป็นร้อยละ 44.63 5. บุคคลที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตด้วยมาก ที่สุด ส่วนใหญ่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตกับ เพื่อน 667 คน คิดเป็นร้อยละ 68.76

9 ควรมีการสำรวจความต้องการใช้ อินเตอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษาทุก ระดับชั้น เพิ่มวิธีการแก้ปัญหาและหาสาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา

10 1. ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ให้กับ นักเรียน นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ที่สอน วิชาเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ มอบหมายงานโดยใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามา เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และเห็นถึง ประโยชน์และความสำคัญของ อินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทและมี ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ของคนเราเป็นอย่างมากซึ่งนักเรียนต้องใช้ อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนใน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google