งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 1 รูปแบบการดูแล ผู้สูงอายุ ในสถานบริการ โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 1 รูปแบบการดูแล ผู้สูงอายุ ในสถานบริการ โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 1 รูปแบบการดูแล ผู้สูงอายุ ในสถานบริการ โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (Institutional Care for Older People)

2 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 2 Conte nt การดูแลผู้สูงอายุในสถาน บริการ ดูแลโดยใคร ? ใครจ่าย ?

3 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 3 รูปแบบการดูแล ผู้สูงอายุ ในสถานบริการ

4 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 4 ระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม อยู่อย่างอิสระในชุมชน ไม่อยู่บ้านเดียวกัน อยู่บ้านกับผู้ดูแล ไม่มีผู้ดูแล การปรับตัวของครอบครัว บริการ เสริมผู้ดูแล บริการ ทดแทนผู้ดูแล Complex care packages Hostel Acute care Nursing Home (Gary Andrew, 2001) เพิ่มระดับการดูแลในบ้านพักคนชรา เพิ่มความเข้มข้นของบริการดูแลในชุมชน หมู่บ้านผู้เกษียณอายุ

5 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 5 ความครอบคลุมของ การจัดบริการ การดูแลระยะยาว การดูแลระยะยาวส่วนใหญ่มักจะแยก ออกเป็น การดูแลแบบสถาบัน (Institutional care) การดูแลแบบสถาบัน (Institutional care)  สถานพยาบาลผู้สูงอายุ (nursing homes) การ ดูแลที่มีความเข้มข้นมากกว่า  สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (respite care)  บ้านพักคนชรา (residential homes) การดูแลในชุมชน / ที่บ้าน (Community care/ Home Care) การดูแลในชุมชน / ที่บ้าน (Community care/ Home Care)  การดูแลกิจกรรมส่วนตัวในชีวิตประจำวัน  การรับประทานอาหาร  การปรับปรุงที่พักอาศัย

6 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 6 Well elderly Ill health elderly Acute care Intermediate care/ Sub-acute care/ Half-way home Long-term care Home Institution Community

7 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 7 Well elderly Sick Hospital Intermediate care Frail, Disable Assisted Living Residential Home Home, Community Nursing Home

8 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 8 ตารางแสดงลักษณะการให้บริการของสถานบริการต่างๆ รพ. สถานบริบาล/ สถานดูแลผู้สูงอายุ Assisted living บ้านพักคนชรา การดูแล  Medical and Nursing Care  บริการพยาบาล 24 ชม  ช่วยเหลือ ADL, Mobility  Psychosocial & Personal Care  OT, PT  Room & Board  ห้องอาหารรวม  Room & Board  ระบบขอความ ช่วยเหลือฉุกเฉิน  นักสังคม สงเคราะห์เยี่ยม เมื่อต้องการ  ช่วยเหลือ ADL  Psychosocial Care  พยาบาลไปเยี่ยม เมื่อต้องการ  Room & Board ผู้รับ บริการ  Acute illness elderly  Frail elderly with chronic disease  Disabilities: physical, mental  ผู้สูงอายุที่มี ข้อจำกัดด้าน ร่างกายที่ เกี่ยวข้องกับความ พิการ  ผู้สูงอายุที่ยัง ช่วยเหลือตนเอง ได้  มีฐานะยากจน ขาดผู้ดูแล ไม่ สามารถอยู่ ร่วมกับครอบครัว ได้ ระดับ การดูแล  Intensive  Intensive medical service  Highest  Highest level of care  Limited  Limited of help  Lower  Lower level of care

9 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 9 ตัวอย่างการบริการ สุขภาพสังคม ในต่างประเทศ

10 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 10 การบริการสุขภาพ & สังคม : อังกฤษ สถานบริการ (Institution)  Acute care  Hospital  Sub-acute care  Long-term care  Nursing Home  Residential Home  Respite care  Hospice care ชุมชน (Community care)  Health Centre  Day Hospital  Day Care  Day Centre  Home visiting, Home Nursing  Home Help  Meals on Wheels  University of Third Ages

11 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 11 บุคลากรที่ทำงานใน ชุมชน Primary Health Care Team ในศูย์ บริการสุขภาพ (Health Centre)  แพทย์  พยาบาล  พยาบาลคลินิค (Clinical Nurse)  พยาบาลเยี่ยมบ้าน (Visiting Nurse)  พยาบาลที่ให้การพยาบาลที่บ้าน (District Nurse)  พยาบาลสุขภาพจิต & จิตเวช (Community Mental Health Nurse)  ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเท้า (Chiropodist or Podiatry) นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน องค์กรการกุศล : PDS, ADS, Age Concerns, Help Age

12 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 12 Older People Health Centre Hospital นักสังคมสงเคราะห์, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉุกเฉิน / พ. นัด ระบบส่งต่อ Nursing Home, Day Hospital, etc.

13 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 13 Day Centre

14 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 14 การบริการสุขภาพ & สังคม : สิงคโปร์ Community- based Care  Day Rehabilitation Centres  Home care  Home medical care  Home nursing care  Home-help service  Day Hospital  Long Term Care  Laundry service  Home modification  Tel. Hotline service  Equipment loans  Neighbourhood respite care สถานบริการ (Institution)  Acute  Hospital: Geriatric Centre  Step-down care  Community Hospital  Long-term Care (LTC)  Residential LTC Nursing Home  Non-residental LTC Respite care

15 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 15 Geriatric Centre (Japan)

16 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 16 Nursing Home (Canada)

17 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 17 Community Hospital or Rehabilitation Centre (Singapore)

18 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 18 Dementia Day Care (Hong Kong)

19 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 19

20 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 20 ดูแลโดย ใคร ?

21 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 21 ความต้องการของมนุษย์ (Human needs) วัฒนธรรม (Culture) ความต้องการแบบใหม่ (New needs) วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป (Culture change) ความต้องการแบบใหม่ (New needs) วัฒนธรรมใหม่ (New Culture) Cowgill (1986) เรากำลังอยู่ใน Intervention Process สำหรับวัฒนธรรมใหม่

22 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 22 อุปสงค์และอุปทานของผู้ดูแลต่อจำนวนประชากรสูงอายุที่ ต้องการการดูแลในอนาคต พ.ศ. จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล (คน) ดูแลภายในครอบครัวดูแลในสถานบริการ ญาติดูแลเองจ้างผู้ดูแล ต้องการการดูแล ปานกลาง ต้องการการดูแลมาก 2538 52,01319,264 1,445 4,335 2543 60,54122,703 4,41513,243 2548 67,39525,675 8,82626,476 2553 73,22028,47515,25445,763 2558 79,88831,955 25,29875,894 ปรับปรุงจาก สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ พินทุสร เหมพิสุทธิ์ และ ทิพวรรณ อิสรพัฒนสกุล (2540) ตารางแสดงจำนวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำแนกตามลักษณะการดูแล และระดับความต้องการการดูแล

23 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 23 25382543254825532558 ปรับปรุงจาก สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ พินทุสร เหมพิสุทธิ์ และ ทิพวรรณ อิสรพัฒนสกุล (2540)

24 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 24 ผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการ ผู้ดูแลที่เป็นทางการ สามี / ภรรยา ลูก / หลาน เพื่อน บ้าน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ อื่นๆ ผู้ช่วยดูแล อสม. อผส. NGO ผู้สูงอายุ ระบบผู้ดูแล พระ

25 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 25 ใครจ่าย ? 1. จากภาษีทั่วไป 2. การจ่ายเงินสมทบ จาก 3 ฝ่าย 3. จากกระเป๋าของ ผู้ใช้บริการ  บางประเทศอาจอยู่ในรูป กองทุน มาตรการที่ควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การจ่ายร่วมเพื่อลดการบริการที่ไม่ จำเป็น & เป็นการระดมทุน การจ่ายร่วมเพื่อลดการบริการที่ไม่ จำเป็น & เป็นการระดมทุน

26 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 26

27 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 27

28 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 28

29 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 29

30 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 30

31 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 31 หนังสืออ้างอิง กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2548). รูปแบบการดูแลระยะยาวในต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, กนิษฐา บุญธรรมเจริญ, ศิ ริพันธุ์ สาสัตย์, อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ และ สิริ นทร์ยา พูลเกิด. (2550). รูปแบบการดูแลสุขภาวะ ผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ Adelman, A.M., Daly, M. and Weiss, B.D. (2001) Geriatrics, Boston : McGraw-Hill. Corbin, J.M. (2001) Introduction and Overview: Chronic Illness and Nursing. In Hyman, R.B. and Corbin, J.M. (Eds.) Chronic Illness Research and theory for Nursing Practice, New York : Springer Publishing Company.

32 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 32 หนังสืออ้างอิง Eliopoulos, C. (1993) Gerontological Nursing (3rd Edition), Philadelphia : J.B. Lippincott Company. Ladwig, A. (1999) Nursing Diagnosis Handbook: A Guide to Planning Care (4th edition). St.Louis: Mosby. Roach, S. (2001) Introductory to Gerontological Nursing. Philadelphia: Lippincott. Strauss, A. L. (1975) Chronic illness and the quality of life, St. Louis: Mosby. WHO (2004) Health of the Elderly in South-East Asia: A profile. Delhi: WHO, Regional Office for South-East Asia.


ดาวน์โหลด ppt บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี. ค.51 1 รูปแบบการดูแล ผู้สูงอายุ ในสถานบริการ โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google