งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานบริการ
4/14/2017 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานบริการ (Institutional Care for Older People) โดย ผศ.ร.อ.หญิง ดร ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

2 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
Content การดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ ดูแลโดยใคร? ใครจ่าย? บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

3 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานบริการ
บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

4 ระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม
(Gary Andrew, 2001) Nursing Home เพิ่มระดับการดูแล ในบ้านพักคนชรา เพิ่มความเข้มข้นของ บริการดูแลในชุมชน Acute care Complex care packages Hostel บริการเสริมผู้ดูแล บริการทดแทนผู้ดูแล การปรับตัวของครอบครัว ไม่อยู่บ้านเดียวกัน อยู่บ้านกับผู้ดูแล ไม่มีผู้ดูแล หมู่บ้านผู้เกษียณอายุ อยู่อย่างอิสระในชุมชน บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

5 ความครอบคลุมของการจัดบริการ การดูแลระยะยาว
การดูแลระยะยาวส่วนใหญ่มักจะแยกออกเป็น การดูแลแบบสถาบัน (Institutional care) สถานพยาบาลผู้สูงอายุ (nursing homes) การดูแลที่มีความเข้มข้นมากกว่า สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (respite care) บ้านพักคนชรา (residential homes) การดูแลในชุมชน/ที่บ้าน (Community care/ Home Care) การดูแลกิจกรรมส่วนตัวในชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร การปรับปรุงที่พักอาศัย บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

6 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
Well elderly Ill health elderly Acute care Institution Long-term care Home Intermediate care/ Sub-acute care/ Half-way home Community บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

7 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
Well elderly Home, Community Residential Home Sick Frail, Disable Hospital Assisted Living Intermediate care Nursing Home บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

8 ตารางแสดงลักษณะการให้บริการของสถานบริการต่างๆ
รพ. สถานบริบาล/ สถานดูแลผู้สูงอายุ Assisted living บ้านพักคนชรา การดูแล Medical and Nursing Care บริการพยาบาล 24 ชม ช่วยเหลือ ADL, Mobility Psychosocial & Personal Care OT, PT Room & Board ห้องอาหารรวม ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน นักสังคมสงเคราะห์เยี่ยมเมื่อต้องการ ช่วยเหลือ ADL Psychosocial Care พยาบาลไปเยี่ยมเมื่อต้องการ ผู้รับ บริการ Acute illness elderly Frail elderly with chronic disease Disabilities: physical, mental ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดด้านร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความพิการ ผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ มีฐานะยากจน ขาดผู้ดูแล ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ ระดับ Intensive medical service Highest level of care Limited of help Lower level of care บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

9 ตัวอย่างการบริการสุขภาพสังคม ในต่างประเทศ
บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

10 การบริการสุขภาพ& สังคม: อังกฤษ
ชุมชน (Community care) Health Centre Day Hospital Day Care Day Centre Home visiting, Home Nursing Home Help Meals on Wheels University of Third Ages สถานบริการ (Institution) Acute care Hospital Sub-acute care Long-term care Nursing Home Residential Home Respite care Hospice care บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

11 บุคลากรที่ทำงานในชุมชน
Primary Health Care Team ในศูย์บริการสุขภาพ (Health Centre) แพทย์ พยาบาล พยาบาลคลินิค (Clinical Nurse) พยาบาลเยี่ยมบ้าน (Visiting Nurse) พยาบาลที่ให้การพยาบาลที่บ้าน (District Nurse) พยาบาลสุขภาพจิต & จิตเวช (Community Mental Health Nurse) ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเท้า (Chiropodist or Podiatry) นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน องค์กรการกุศล : PDS, ADS, Age Concerns, Help Age บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

12 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
Nursing Home, Day Hospital, etc. นักสังคมสงเคราะห์, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบส่งต่อ ระบบส่งต่อ Hospital Health Centre ฉุกเฉิน/ พ.นัด ระบบส่งต่อ Older People บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

13 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
Day Centre บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

14 การบริการสุขภาพ & สังคม: สิงคโปร์
Community-based Care Day Rehabilitation Centres Home care Home medical care Home nursing care Home-help service Day Hospital Long Term Care Laundry service Home modification Tel. Hotline service Equipment loans Neighbourhood respite care สถานบริการ (Institution) Acute Hospital: Geriatric Centre Step-down care Community Hospital Long-term Care (LTC) Residential LTC Nursing Home Non-residental LTC Respite care บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

15 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
Geriatric Centre (Japan) บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

16 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
Nursing Home (Canada) บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

17 Community Hospital or Rehabilitation Centre
(Singapore) บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

18 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
Dementia Day Care (Hong Kong) บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

19 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

20 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
ดูแลโดยใคร? บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

21 วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป (Culture change)
ความต้องการของมนุษย์ (Human needs) วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป (Culture change) ความต้องการแบบใหม่ (New needs) วัฒนธรรมใหม่ (New Culture) ความต้องการแบบใหม่ (New needs) เรากำลังอยู่ใน Intervention Process สำหรับวัฒนธรรมใหม่ บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51 Cowgill (1986)

22 อุปสงค์และอุปทานของผู้ดูแลต่อจำนวนประชากรสูงอายุที่ต้องการการดูแลในอนาคต
ตารางแสดงจำนวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำแนกตามลักษณะการดูแล และระดับความต้องการการดูแล พ.ศ. จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล (คน) ดูแลภายในครอบครัว ดูแลในสถานบริการ ญาติดูแลเอง จ้างผู้ดูแล ต้องการการดูแล ปานกลาง ต้องการการดูแลมาก 2538 52,013 19,264 1,445 4,335 2543 60,541 22,703 4,415 13,243 2548 67,395 25,675 8,826 26,476 2553 73,220 28,475 15,254 45,763 2558 79,888 31,955 25,298 75,894 ปรับปรุงจาก สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ พินทุสร เหมพิสุทธิ์ และ ทิพวรรณ อิสรพัฒนสกุล (2540) บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

23 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
2538 2543 2548 2553 2558 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51 ปรับปรุงจาก สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ พินทุสร เหมพิสุทธิ์ และ ทิพวรรณ อิสรพัฒนสกุล (2540)

24 เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ
ระบบผู้ดูแล ผู้ดูแลที่เป็นทางการ NGO แพทย์ ผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการ พระ สามี/ ภรรยา ผู้สูงอายุ เพื่อน บ้าน พยาบาล อผส. เพื่อน ลูก/หลาน ผู้ช่วยดูแล อสม. เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ อื่นๆ บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

25 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
ใครจ่าย? 1. จากภาษีทั่วไป 2. การจ่ายเงินสมทบจาก 3 ฝ่าย 3. จากกระเป๋าของผู้ใช้บริการ  บางประเทศอาจอยู่ในรูปกองทุน มาตรการที่ควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การจ่ายร่วมเพื่อลดการบริการที่ไม่จำเป็น & เป็นการระดมทุน บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

26 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

27 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

28 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

29 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

30 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

31 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
หนังสืออ้างอิง กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2548). รูปแบบการดูแลระยะยาวในต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, กนิษฐา บุญธรรมเจริญ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์, อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ และ สิรินทร์ยา พูลเกิด. (2550). รูปแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Adelman, A.M., Daly, M. and Weiss, B.D. (2001) Geriatrics, Boston : McGraw-Hill. Corbin, J.M. (2001) Introduction and Overview: Chronic Illness and Nursing. In Hyman, R.B. and Corbin, J.M. (Eds.) Chronic Illness Research and theory for Nursing Practice, New York : Springer Publishing Company. บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51

32 บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51
หนังสืออ้างอิง Eliopoulos, C. (1993) Gerontological Nursing (3rd Edition), Philadelphia : J.B. Lippincott Company. Ladwig, A. (1999) Nursing Diagnosis Handbook: A Guide to Planning Care (4th edition). St.Louis: Mosby. Roach, S. (2001) Introductory to Gerontological Nursing. Philadelphia: Lippincott. Strauss, A. L. (1975) Chronic illness and the quality of life, St. Louis: Mosby. WHO (2004) Health of the Elderly in South-East Asia: A profile. Delhi: WHO, Regional Office for South-East Asia. บรรยายพิเศษ ศูนย์อนามัยเขต 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 19 มี.ค.51


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google