งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มการพัฒนาการเรียน การสอน GE การพัฒนาผู้สอน การเสริมสร้างทักษะนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะผ่าน รายวิชา ความสำเร็จในการทำงานทั้งใน ระดับสถาบันและเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มการพัฒนาการเรียน การสอน GE การพัฒนาผู้สอน การเสริมสร้างทักษะนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะผ่าน รายวิชา ความสำเร็จในการทำงานทั้งใน ระดับสถาบันและเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มการพัฒนาการเรียน การสอน GE การพัฒนาผู้สอน การเสริมสร้างทักษะนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะผ่าน รายวิชา ความสำเร็จในการทำงานทั้งใน ระดับสถาบันและเครือข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษา ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม kittipoom.me@spu.ac.th การจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการ สังคม (Service Learning) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

2 2 7 กระแส ที่มีผลต่ออาชีพ ในอนาคต

3 3 1 WORLD CITIZEN

4

5

6 ปัญหาเกิดขึ้นใน ประเทศนี้

7

8

9 9

10 10

11 11 2 PROFESSIONAL

12 12 3 DIGITAL LIFE

13 13 4 GREEN PLANET

14 14 5 HEALTH AND BIOLOGY

15 15 6 KNOELEDGE AND WISDOM

16 16 7 CREATIVITY


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มการพัฒนาการเรียน การสอน GE การพัฒนาผู้สอน การเสริมสร้างทักษะนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะผ่าน รายวิชา ความสำเร็จในการทำงานทั้งใน ระดับสถาบันและเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google