งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง การอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต และการออกใบ แทนใบอนุญาต ส่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง การอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต และการออกใบ แทนใบอนุญาต ส่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง การอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต และการออกใบ แทนใบอนุญาต ส่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิก  (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2534) ออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2530  (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ( พ. ศ. 2546) ออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2530

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ประสงค์จะขออนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิตหรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใน ราชกิจจานุเบกษาพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ตามที่ระบุในแบบคำขอนั้น  2. กรณีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำ ขอตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราช กิจจานุเบกษา ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ  3. กรณีประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่น คำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  4. ใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่ง ยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  5. คำขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวง นี้โดยอนุโลม

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง การอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต และการออกใบ แทนใบอนุญาต ส่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google