งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

dki[ibski=u;b9lj;o9y;c]t8iv[8iy;-v’8iblg9upo

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "dki[ibski=u;b9lj;o9y;c]t8iv[8iy;-v’8iblg9upo"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 dki[ibski=u;b9lj;o9y;c]t8iv[8iy;-v’8iblg9upo
Ih Hnoi Nyei Zunh Doz Waac Sunday/May 18,2014 Christian Self Care And Family Life. dki[ibski=u;b9lj;o9y;c]t8iv[8iy;-v’8iblg9upo Ging-Sou Scripture 1 Bide 3: Peter 3:7-12

2 7 Meih mbuo zoux nqox nyei mienh yaac oix zuqc fih hnangv nyei hiuv duqv korv-lienh ganh nyei auv, weic zuqc m'sieqv dorn gauh mau m'jangc dorn. Yaac oix zuqc taaih auv weic zuqc ninh mbuo caux meih mbuo fih hnangv nyei duqv Tin-Hungh ceix bun nyei en, se duqv nzipc yietc liuz nyei maengc. Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux weic maiv bun haaix nyungc laanh meih mbuo daux gaux nyei waac. 7 Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. (NIV) 2

3 8 Yie gorngv deix setv mueiz waac
8 Yie gorngv deix setv mueiz waac. Meih mbuo yietc zungv oix zuqc dongh diuc hnyouv, laanh korv-lienh laanh, hnamv sienx Yesu nyei gorx-youz, laanh zoux longx bun laanh, yaac nyiemc ganh zoux faix. 8 Finally, all of you, live in harmony with one another; be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble. (NIV) 3

4 9 Maiv dungx zoux orqv winh orqv
9 Maiv dungx zoux orqv winh orqv. Zuqc mienh gorngv doqc yaac maiv dungx gorngv doqc mienh. Daaux nzuonx oix zuqc buang waac ninh mbuo, weic zuqc Tin-Hungh heuc meih mbuo hnangv naaiv nor zoux, ninh ziouc ceix fuqv bun meih mbuo. 9 Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. (NIV) 4

5 10 Hnangv Ging-Sou gorngv nor, "Haaix dauh oix yiem seix zaangc duqv orn-lorqc, yaac oix duqv longx nyei hnoi, wuov dauh oix zuqc gunv jienv mbietc, maiv dungx gorngv waac-doqc. Yaac oix zuqc gunv jienv nzuih, maiv dungx gorngv-baeqc nduov mienh. 10 For, "Whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. (NIV) 5

6 11 Oix zuqc guangc nqoi orqv sic, zoux longx nyei sic hnangv
11 Oix zuqc guangc nqoi orqv sic, zoux longx nyei sic hnangv. Oix zuqc liepc dingc hnyouv lorz baengh orn yaac hungx jienv baengh orn nyei jauv mingh. 11 He must turn from evil and do good; he must seek peace and pursue it. (NIV) 6

7 12 Weic zuqc Ziouv nyei m'zing mangc jienv caux ninh horpc hnyouv wuov deix. Ninh nyei m'normh yaac muangx ninh mbuo daux gaux nyei waac. Mv baac Ziouv nyei hmien maiv huin mangc zoux orqv sic wuov deix mienh aqv." 12 For the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil." (NIV) 7

8 Biux Mengh waac Introduction 8ed]jk;;sohk: dki[ibski=u;b9lj;o9y;c]t=u;b98iv[8iy;gxHodki le8yP,kd-v’8iblg9upo.o[mgiupo[mouhr;dgik0twfhij;,dyoL7dKk c]trb0kiGk57’fhko9jk’ q fh;pdyo % fhko.o=u;b9-v’8ibg9upo d]jk;8nv. Gunv goux gorqv-zeic nyei maengc caux hmuangv doic nyei maengc se benx longc jienv haic nyei jauv yiem mbuo Giduc mienh, hnangv naaic mbuo oix juangc jienv hoqc 4 nyungc jauv taux hnangv haaix nor gunv goux Giduc Mienh nyei maengc. Taking care of one’s life and family is important of Christian. Therefore, we are going to learn 4 things together about how to take care of Christian lives. 8

9 I. itptl,ilmuj,u8;k,l6-. Auv nqox maaih orn-lorqc nyei jauv
I. itptl,ilmuj,u8;k,l6-. Auv nqox maaih orn-lorqc nyei jauv. The happiness of husband and wife. 1. lk,uc]t4iipkvp^jdbodyofhkp8;k,g-hk.0dyo. Auv nqox juangc yiem juangc nyanc oix zuqc laanh bieqc hnyouv laanh. Husband and wife live together with understanding one another. 9

10 2. lk,uc]t4iipkmyh’lv’0’gxHooheso7’. 0gfup;dyo
2. lk,uc]t4iipkmyh’lv’0’gxHooheso7’.0gfup;dyo. Auv nqox oix zuqc dongh diuc hnyouv. Husband and wife have to be united, of one heart and mind. 3. vpjkmedkiihkp9v[cmodkiihkp. Maiv dungx zoux orqv win orqv. Do not repay evil with evil. 10

11 II. itpt8iv[8iy;muj,u8;k,l6-. Hmuangv Doic Maaih Baengh Orn Nyei Jauv
1. vpjkgvk=u;b9l,il-v’mjkowxgxiup[dy[rjvc,j -v’mjkosinv8iv[8iy;8ovnjo. Maiv dungx dorh meih mbuo nyei cai-doix mingh beiv meih mbuo nyei diex maac fai daqc bung mienh. Do not compare your marriage with your parents or other people. 11

12 2. 0’giupoih^muj0tme’kogxHomu
2. 0’giupoih^muj0tme’kogxHomu. Oix zuqc hoqc hiuv juangc jienv gong zoux. Learn to work together. 3. giupoih^0yddkipv,iy[8;k,gsHomujw,jgs,nvodyo. Oix zuqc hoqc zipv dongh maiv fih hnangv nyei jauv. Learn to accept the way other think and see different from you view. 4. 0’pv,iy[8;k,c9d9jk’-v’dyoc]tdyo. Oix zuqc laengz zipv dongh maiv fih hnangv nyei jauv. Learn to accept the differences. 12

13 III. itptdki’ko-v’l,il Dorng Jaa Mienh Nyei Gong-Bou Jauv
III. itptdki’ko-v’l,il Dorng Jaa Mienh Nyei Gong-Bou Jauv. The Duties of Married Couples 1. vpjkgvk’kod]y[,kmemuj[hkoFfpw,j0egxHo Maiv dungx dorh wuov naah nyei gong nzuonx biauv daaih zoux, dongh maiv zeix oix zuqc zoux nyei gong. Do not bring the work home to do that is not required to do. 13

14 2. 0’skg;]krydzjvoij;,dyogl,v Oix zuqc lorz qangx daaih juangc jienv hitv kuonx. Find a time to rest together. 3. 0’5nvgl,v;jk8iv[8iy;,kdjvo’ko Oix zuqc zanc-zanc jangx jienv hmuangv doic benx yietv nyungc daaih ndaangc meih nyei gong-bou jauv. Always to remember family is the first priority of your job. 14

15 IV. itptrjvc,j Diex Maac Nyei Gong-Bou Jauv. The Parents Duty.
1.0’it]7dvpj^gl,v;jk]^dgxHo-v’xitmko0kdritg0hkle siy[mjko]^d07’gxHolbj’muj,u8jk,kd. Oix zuqc jangx jienv fu’jueiv se benx Tin-Hungh nyei fuqv bun meih mbuo daaih, yaac maaih jaax-zinh camv haic. Remember, children is God’s blessing and God gave to you, they were valuable. 15

16 2. 0’9d]’dyoginv’dkig]nhp’f^[69imujgxHo c[[gfup;dyo9]vfg;]k
2.0’9d]’dyoginv’dkig]nhp’f^[69imujgxHo c[[gfup;dyo9]vfg;]k. Oix zuqc juangc jienv caangh laangh gorngv horpc, yaac dongh diuc hnyouv, dongh nyungc jauv zanc-zanc ei jienv wuov njaaux meih mbuo nyei fu’jueiv. Discussed together, and united in one heart, one mind, one method to teach your children consistently. 16

17 3.0’iydKk8;k,ly,ryoTNCyomNlk,u4iipkwsh co[coj9jvwxvpjkgvkginjv’]^d,kgxHov6xlii8.
I hmuangv oix zuqc maaih jiu tong doic nyei jauv maiv dungx bun dangx, yaac maiv dungx dorh fu’jueiv nyei jauv daaih nzaeng jaax. Husband and wife must take care the communication, do not let it died down, do not bring children’s problem out to argue with one another. 17

18 Setv mueiz waac สรุป Conclusion:
1. Auv nqox juangc yiem juangc nyanc laanh oix zuqc bieqc hnyouv laanh (ys. 7) Husband and wife live together must understanding one another (v.7). lk,uc]t4iipkvp^jdbodyofhkp8;k, g-hk.0dyo Z)X 18

19 2. …“Meih mbuo yietc zungv oix zuqc dongh diuc hnyouv, laanh korv-lienh laanh…” (ys. 8).
… “All of you, live in harmony with one another; be sympathetic,….(v.8) “….ในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน….” (v.8) 19

20 “Do not repay evil with evil or insult with insult…”(v.9)
3. “Maiv dungx zoux orqv winh orqv. Zuqc mienh gorngv doqc yaac maiv dungx gorngv doqc mienh….” (ys.9) “Do not repay evil with evil or insult with insult…”(v.9) “อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการด่า….” (v. 9) 20

21 4. "Haaix dauh oix yiem seix zaangc duqv orn-lorqc, yaac oix duqv longx nyei hnoi, wuov dauh oix zuqc gunv jienv mbietc, maiv dungx gorngv waac-doqc. Yaac oix zuqc gunv jienv nzuih, maiv dungx gorngv-baeqc nduov mienh.” (ys.10) "Whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech.” (v.10) “ผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดีก็ให้ผู้นั้นบังคับลิ้นของตนจากความชั่วและห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอุบายล่อลวง.” (v. 10) 21

22 5. “Oix zuqc guangc nqoi orqv sic, zoux longx nyei sic hnangv
5. “Oix zuqc guangc nqoi orqv sic, zoux longx nyei sic hnangv. Oix zuqc liepc dingc hnyouv lorz baengh orn yaac hungx jienv baengh orn nyei jauv mingh.” (ys.11) “He must turn from evil and do good; he must seek peace and pursue it.” (v.11) “ให้เขาละความชั่วและกระทำความดี แสวงหาความสงบสุขและดำเนินตามนั้น.” (v. 11) 22

23 6. “Weic zuqc Ziouv nyei m'zing mangc jienv caux ninh horpc hnyouv wuov deix. Ninh nyei m'normh yaac muangx ninh mbuo daux gaux nyei waac. Mv baac Ziouv nyei hmien maiv huin mangc zoux orqv sic wuov deix mienh aqv.“ (ys.12) “For the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil.“ (v.12) “เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกรรณของพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเขาแต่พระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งต่อสู้กับคนทั้งหลายที่ทำความชั่ว” (vs. 12) 23


ดาวน์โหลด ppt dki[ibski=u;b9lj;o9y;c]t8iv[8iy;-v’8iblg9upo

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google