งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานไบโอ ดีเซล สำนักคุณภาพน้ำมัน เชื้อเพลิง. Sunflower oil Coconut oil Palm oil Waste cooking oil Jatropha oil Rapeseed oil Soybean oil วัตถุดิบที่สามารถใช้ผลิตไบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานไบโอ ดีเซล สำนักคุณภาพน้ำมัน เชื้อเพลิง. Sunflower oil Coconut oil Palm oil Waste cooking oil Jatropha oil Rapeseed oil Soybean oil วัตถุดิบที่สามารถใช้ผลิตไบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานไบโอ ดีเซล สำนักคุณภาพน้ำมัน เชื้อเพลิง

2 Sunflower oil Coconut oil Palm oil Waste cooking oil Jatropha oil Rapeseed oil Soybean oil วัตถุดิบที่สามารถใช้ผลิตไบ โอดีเซล

3 ปาล์ มดิบ ปาล์ม เมล็ดใน ไข ปาล์ ม

4 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยการเติมแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล หรือเอทานอล และตัวเร่งปฎิกริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ภายใต้สภาวะที่ อุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนโครงสร้าง ของ น้ำมัน เป็นเมทิล เอสเตอร์ หรือเอทิลเอ สเตอร์ กลีเซ อรอล น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ น้ำมันใช้แล้ว เมทานอล หรือ เอทานอล เมทิลเอสเตอร์หรือ เอทิลเอสเตอร์ ( ไบโอดีเซล )

5 ไบโอดีเซล

6 Fatty acid composition of BDF from various feedstocks in Thailand Fatty acid BDF from Crude palm oil Crude coconut oil Jatropha oil Palm stearin Palm olein Soybean oil Sunflower oil Caproic acid, C8:0-7.42----- Capric acid, C10:0-5.78----- Lauric acid, C12:00.3549.75-0.250.370.1- Myristic acid, C14:00.9218.75-1.270.910.20.1 Palmitic acid, C16:044.118.6014.8559.1938.5310.76.0 Stearic acid, C18:04.362.657.434.430.083.94.0 Arachidic acid, C20:00.090.180.080.310.13 Other = 0.2 Other = 1.1 Sum of Saturated FA49.8393.1322.3665.4540.0215.111.2 Palmitoleic acid, C16:1 ---0.08-0.3<1.0 Oleic acid, C18:138.975.5347.6528.6158.1322.816.5 Linoleic acid, C18:211.211.2629.805.861.7850.872.4 Linolenic acid, C18:3-0.070.19-0.07 Other = 6.8 Other = 0.6 Sum of Unsaturated FA50.186.8677.6434.5559.9880.790.5

7 มาตรฐานไบโอ ดีเซลสากล EN 14214 ASTM D 6751

8 ธพ. ไบโอดีเซล (B100) ตามมาตรฐาน EN 14214 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับ ทางยุโรป มาตรฐานไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอ สเตอร์ของกรดไขมัน มาตรฐานไบโอดีเซลเครื่องยนต์ การเกษตร ( ไบโอดีเซลชุมชน ) มาตรฐานไบโอดีเซล ประเทศไทย

9 มาตรฐานน้ำมันดีเซลหมุน เร็ว กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดมาตรฐาน คุณภาพของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2 ชนิด - ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา บี 2 - ดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ผสมไบโอดีเซล 5% โดยมีข้อกำหนด คุณภาพเหมือนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และ เพิ่มข้อกำหนด oxidation stability

10 ด้านการใช้งาน กลุ่มประเทศยุโรป กำหนดมาตรฐานน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็วเกรดเดียว โดยให้สามารถ ผสมไบโอดีเซลได้ไม่เกิน 5 % กลุ่มผู้ผลิตหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล ยอมรับว่า น้ำมันดีเซล บี 5 ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน EN14214 สามารถใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อหัวฉีด ญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐานน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เป็น 2 เกรด เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ เพิ่มเติมข้อกำหนดคุณภาพ จากน้ำมันดีเซล หมุนเร็วทั่วไปจำนวน 6 ข้อ

11 Regulatory ItemB5Diesel Additi onal Ite ms FAME Content 5.0 mass % max 0.1 mass % max Triglyceride Content 0.01 mass % max 0.1 mass % max Methanol Content 0.1 mass % max- Total Acid Number (TAN) 0.13 mg KOH/g max- Formic Acid, Acetic Acid and Propionic Acid 0.003 mass % max- Oxidation Stability (Acid Value Growth) 0.12 mgKOH/g max- มาตรฐานน้ำมันดีเซล ประเทศญี่ปุ่น

12 Regulatory ItemB5Diesel Exist ing Ite ms Sulfur Content 0.005 mass % max 0.005 mass max Cetane Index45 or more Distillation T 90 %360°C max มาตรฐานน้ำมันดีเซล ประเทศญี่ปุ่น

13

14 การควบคุมคุณภาพ ควบคุมดูแลตั้งแต่ การผลิต การ นำเข้า การขนส่ง จนกระทั่งถึงจุด จ่ายให้กับผู้บริโภคคือสถานีบริการ จัดส่งรถยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน เชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจสอบ ณ สถานีบริการต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ ส่วนภูมิภาค ออกไปเก็บตัวอย่าง น้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการมา ตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ (Lab) จัดทำโครงการรับรองระบบการ ควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ความร่วมมือของภาครัฐและ ภาคเอกชน

15 กำหนดมาตรฐานไบโอดีเซลสำหรับ เครื่องยนต์การเกษตรแยกต่างหากจาก มาตรฐานไบโอดีเซลที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับ ผสมน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กำหนดคำจำกัดความของครื่องยนต์ การเกษตร ให้หมายถึง เครื่องยนต์สูบเดียว 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำหนดให้ผู้จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไบ โอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตรต้องมา ขอรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจ พลังงานก่อน จึงจะจำหน่ายได้

16 กำหนดคุณภาพให้ผ่อนคลายจากคุณภาพ ของไบโอดีเซลสำหรับใช้ผสมกับน้ำมัน ดีเซลเพื่อการใช้งานของรถยนต์ เช่น ค่า ความหนืด ปริมาณน้ำและตะกอน และ ปริมาณ กลีเซอรีน กำหนดสีของไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ การเกษตร ให้เป็นสีม่วง ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิ ให้มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจ นำไปปลอมปนหรือจำหน่ายโดยตรงให้กับ รถยนต์


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานไบโอ ดีเซล สำนักคุณภาพน้ำมัน เชื้อเพลิง. Sunflower oil Coconut oil Palm oil Waste cooking oil Jatropha oil Rapeseed oil Soybean oil วัตถุดิบที่สามารถใช้ผลิตไบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google