งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 วงจร ADC เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 วงจร ADC เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 วงจร ADC เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง

2 Analog & Digital Signal Digital SignalAnalog SignalDigital Signal

3 Analog to Digital Converter QuantizeSampling and Hold

4 Sampling Rate Selection Sampling Rate fs >= 2 Bandwidth

5 Sampling Rate Selection Resolution LSB = (Vref+-Vref-)/2 k

6 ADC ชนิด Successive Approximation

7 ADC ของ PIC18F8722 PIC18F8722 มีวงจร Analog to Digital Converter ขนาด 10 bit ทั้งหมด 16 วงจร (AN0-AN15)

8 ADC ของ PIC18F8722

9

10

11 Register ของ ADC PIC มี Register ที่เกี่ยวกับ ADC ทั้งหมด 5 ตัวคือ 1.A/D Result High Register (ADRESH) 2.A/D Result Low Register (ADRESL) 3.A/D Control Register 0 (ADCON0) 4.A/D Control Register 1 (ADCON1) 5.A/D Control Register 2 (ADCON2)

12 ADRESH และ ADRESL ADRESH และ ADRESL เป็น Register ที่ใช้เก็บ ผลลัพธ์ของการแปลง ADC

13 ADCON0 ADCON0 เป็น Register ที่ใช้กำหนดว่าจะให้ วงจร V Ain ของวงจร ADC ต่อกับ AN ตัวที่เท่าใด (CHS3:0) สั่งให้ ADC เริ่มทำงาน Go/DONE และตรวจสอบว่า ADC ทำงานเสร็จหรือยัง ADON

14 ADCON0

15 ADCON1 ADCON1 เป็น Register ที่ใช้กำหนดให้ AN ตัวใด ทำงานเป็น Analog Input Port หรือทำงานเป็น Digital I/O Port (PCFG3:0) และกำหนดให้ RA3/AN3 เป็น V Ref+ และ RA2/AN2 เป็น V Ref- (VCFG1:0)

16 ADCON1

17 ADCON2 ADCON2 เป็น Register ที่ ใช้กำหนด Acquisition Time ของ วงจร ADC

18 Acquisition Time สัญญาณ Analog จะถูกป้อนผ่านสวิทซ์ไปเข้าที่ ขา V Ain ของวงจร ADC จากนั้น C HOLD จะถูกชาร์จประจุให้มีแรงดัน เท่ากับขา V Ain

19 Acquisition Time เพื่อให้การแปลง ADC มีความถูกต้อง จะต้องให้ แรงดันของ C HOLD เท่ากับ V Ain เนื่องจาก V Ain ชาร์จประจุ C HOLD ผ่าน R S, R SS ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการชาร์จประจุ เราเรียก เวลาดังกล่าวว่า Acquisition Time (T ACQ )

20 Acquisition Time

21 เราสามารถตั้งค่า Acquisition Time ได้จาก ACQT เมื่อเซ็ทให้ GO/DONE = 1 PIC จะรอเป็นเท่ากับ Acquisition Time จากนั้นจึงเริ่มแปลง ADC และเมื่อแปลง ADC เสร็จแล้ว GO/DONE จะ เท่ากับ 0

22 ขั้นตอนการแปลง ADC

23 #include #define NUMBER_OF_LEDS 8 #pragma code int result; int shift; void main(void) { TRISAbits.TRISA0=1; TRISD = 0; PORTD = 0; ADCON1 = 0b00001110; ADCON2 = 0b10001010; ADCON0bits.ADON = 1; while(1) { ADCON0bits.GO=1; while(ADCON0bits.GO); result = ADRES; result >>=2; if(result==0) result = 1; //PORTD = result; PORTD=1< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/12/3991686/slides/slide_23.jpg", "name": "#include #define NUMBER_OF_LEDS 8 #pragma code int result; int shift; void main(void) { TRISAbits.TRISA0=1; TRISD = 0; PORTD = 0; ADCON1 = 0b00001110; ADCON2 = 0b10001010; ADCON0bits.ADON = 1; while(1) { ADCON0bits.GO=1; while(ADCON0bits.GO); result = ADRES; result >>=2; if(result==0) result = 1; //PORTD = result; PORTD=1<>=2; if(result==0) result = 1; //PORTD = result; PORTD=1<


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 วงจร ADC เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google