งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา การรวมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม. แนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ ภายใน ภายนอก ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันอยู่ภายในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา การรวมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม. แนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ ภายใน ภายนอก ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันอยู่ภายในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา การรวมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

2 แนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ ภายใน ภายนอก ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันอยู่ภายในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ความสำเร็จในการแข่งขันในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวธุรกิจเอง ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบางส่วนขึ้นอยู่กับพื้นที่ การรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์เป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของธุรกิจ ความมั่งคั่ง PROSPERITY การแข่งขัน COMPETITIVENESS (PRODUCTIVITY) ความสามารถ ทางนวัตกรรม INNOVATION CAPACITY ความมั่งคั่งของอุตสาหกรรม เป็นการสร้าง ไม่ใช่การสืบทอด ผลิตภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไร ที่อุตสาหกรรมแข่งขัน แต่ขึ้นกับว่าจะแข่งขันอย่างไร ความมั่งคั่งของภูมิภาค ขึ้นกับผลิตภาพทั้งหมด ของอุตสาหกรรม Michael E. Porter

3 หลักการพื้นฐานของการพัฒนาการรวมกลุ่ม MOVE FROM “ ME” TO “US” มีพื้นฐานของความไว้วางใจ มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน มีกาวใจ การประหยัดจากขนาด การเพิ่มอำนาจการต่อรอง ช่องทางเข้าถึงลูกค้ารายใหญ่ ความสามารถในการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

4 What is a Cluster? Cluster หมายถึงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ค้าวัตถุดิบ และ ส่วนอื่นที่สัมพันธ์กัน ซึ่งสร้างเสริมเพิ่มความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “cluster ในฝัน” ทุก cluster แตกต่างกันตาม… ขนาด อุตสาหกรรม การเติบโตเต็มที่ การกระจายตัวตามสภาพภูมิศาสตร์ ความรู้ กลยุทธ์จึงต้องเหมาะสมสำหรับแต่ละ cluster “A cluster is a grouping of industries linked through customer, supplier and other relationships which enhance competitive advantage” Michael E. Porter

5 ก่อนจะดำเนินการเกี่ยวกับ CLUSTER จุดเริ่มต้นที่สำคัญ คัดเลือกผู้นำที่มีความยึดมั่นในพันธะสัญญาสูง ให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรที่พร้อมตลอดกระบวนการ เลือกจุดเน้นทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง รักษาสมดุลในระหว่างกระบวนการ ข้อที่ควรจำคือ “CLUSTER ใช้เวลา” cluster อาจใช้เวลาทั้งทศวรรษ กลยุทธ์อาจทำให้รู้สึกว่ายาวนานกว่าจะสำเร็จ

6 CLUSTER ในทางปฏิบัติ พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่าง ภาครัฐและเอกชน - ธุรกิจเป็นได้ทั้งลูกค้าและหุ้นส่วน ดำเนินการข้ามขอบเขตของอุตสาหกรรมและพื้นที่ เน้นตัวจักรสำคัญในการเติบโต พัฒนาการเชื่อมโยง ภายในคลัสเตอร์ สนับสนุน เป้าหมายที่กำหนด บูรณาการ แผนปฏิบัติงาน ความแตกต่างและนวัตกรรม

7 ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและส่งผลดี ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน CLUSTERS กระบวนการในการพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ Cluster Development Process การที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ ที่ถูกต้องตรงกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง CLUSTER ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้ เนื่องจาก CLUSTER เป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจใน value chain

8 กระบวนการการพัฒนา CLUSTER The World Bank View การขับเคลื่อนMobilizationการวินิจฉัยDiagnosisกลยุทธ์การร่วมมือCollaborativeStrategyการดำเนินงาน Implementati on การดึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามารวมกัน บ่มเพาะทั้งภาครัฐและ เอกชน กำหนด “champions” และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน การเข้ามามีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ cluster เทียบเคียง(benchmark) กับภูมิภาคอื่น ประเมินอุปสรรคและ โอกาส การสร้างเหตุการณ์ ที่จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ร่วมกัน สร้างกลุ่มทำงานของ cluster เพื่อปฏิบัติการ ผู้นำจะต้องมีบารมีในการ ชักชวนผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาและประเมินแผนการ ปฏิบัติงาน สร้างกลุ่มผู้บริหารที่จะดูแล กระบวนการ การปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการของ cluster กลุ่มร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ กิจกรรม การจัดสรรประโยชน์ อย่างทั่วถึง การติดตามและ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

9 นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรม ภาครัฐอำนวยความสะดวก มีแผนการสืบทอดทายาทผู้นำใหม่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Dr. Martin Luther King Jr.

10 WHAT IS A VALUE CHAIN? การที่จะสร้างคุณค่าอื่น ๆ หรือประโยชน์อื่น มาประกอบกันให้เป็นประโยชน์สุดท้ายที่ลูกค้าต้องการ จะมีขั้นตอนของกระบวนการสร้างคุณค่าที่ต่อเนื่องกันเป็นทอด ๆ เหมือนห่วงโซ่ของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันกัน เพื่อสร้างประโยชน์สุดท้ายในผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อนำส่งต่อไปให้ลูกค้า กระบวนการเหล่านี้เรียกว่า Value Chain หรือ โซ่คุณค่า การดำเนินการขององค์กรคือกระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process) การจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าคือการสร้างคุณค่า (Value) ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ (Product) หรือ การบริการ (Service) VALUE คือ ประโยชน์ หรือ คุณค่า

11 STRATEGIC SYSTEM and THE VALUE CHAIN ปัจจัยพื้นฐานขององค์กร การจัดการและการวางแผน การเงิน การบัญชี ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ Suppliers การพัฒนา สินค้า บริการ การผลิต สินค้า บริการ การกระจาย สินค้า การตลาด และ การขาย การบริการลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า กระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT GLOBAL COMMUNICATIONS ช่วย Suppliers จัดการ ธุรกิจ ยกระดับ สินค้า ด้วยการใช้ ข้อมูล การ ควบคุม คุณภาพ อำนวย ความสะดวก ลูกค้า ให้ข้อมูล การกระจาย สินค้าแก่ ลูกค้า e-Marketing การบริการ ข้อมูล กำหนดสินค้า/บริการพิเศษเฉพาะ ช่วยลูกค้าและลูกค้า ของลูกค้าจัดการ ธุรกิจ

12 SUPPLIER’S VALUE CHAIN CHANNEL’S VALUE CHAIN CUSTOMER’S VALUE CHAIN กระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process) ORGANIZATION’S VALUE CHAIN มูลค่า ที่เพิ่มขึ้น มูลค่า ที่เพิ่มขึ้น มูลค่า ที่เพิ่มขึ้น

13 โซ่คุณค่า (Value Chain) ปัจจัยพื้นฐานขององค์กร Firm infrastructure การพัฒนาคน Human resource management การพัฒนาเทคโนโลยี Technology development การจัดหา Procurement การขนส่ง แจกจ่าย จัดเก็บ บริหาร คลังสินค้า จัดการ วัตถุดิบ การแปรรูป บรรจุหีบห่อ ดูแล เครื่องจักร การทดลอง การจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่าย สินค้าและ บริการ ที่เสร็จแล้ว ไปยังผู้บริโภค การขาย การส่งเสริม การตลาด จัดจำหน่าย ทีมขาย ช่องทาง กำหนดราคา บริการเพิ่มเพิ่ม คุณค่าหรือ บำรุงรักษา สินค้าบริการ หลัง การขาย Margin กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) Support activities Primary Activities

14 INTERNAL VALUE CHAIN SUPPLIER’S VALUE CHAIN CHANNEL’S VALUE CHAIN CUSTOMER’S VALUE CHAIN ORGANIZATION’S VALUE CHAIN

15 ปัจจัยพื้นฐานขององค์กร Firm infrastructure การพัฒนาคน Human resource management การพัฒนาเทคโนโลยี Technology development การจัดหา Procurement การขนส่ง แจกจ่าย จัดเก็บ บริหาร คลังสินค้า จัดการ วัตถุดิบ การแปรรูป บรรจุหีบห่อ ดูแล เครื่องจักร การทดลอง การจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่าย สินค้าและ บริการ ที่เสร็จแล้ว ไปยังผู้บริโภค การขาย การส่งเสริม การตลาด จัดจำหน่าย ทีมขาย ช่องทาง กำหนดราคา บริการเพิ่มเพิ่ม คุณค่าหรือ บำรุงรักษา สินค้าบริการ หลัง การขาย Margin INTERNAL FOUNDATIONS OF COMPETITIVE ADVANTAGE ประสิทธิภาพ คุณภาพ คุณภาพ การ ตอบสนอง ลูกค้า นวัตกรรม นวัตกรรม Sources of Competitive Advantage Industry Factors Broader Environment Internal Factors

16 Strategic Alignment Triangle Lockamy & Smith STRATEGY PROCESSCUSTOMER

17


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา การรวมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม. แนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ ภายใน ภายนอก ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันอยู่ภายในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google