งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI Surgical Nursing Division. ที่มาของโครงการ CQI Surgical Nursing Division.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI Surgical Nursing Division. ที่มาของโครงการ CQI Surgical Nursing Division."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI Surgical Nursing Division

2 ที่มาของโครงการ CQI Surgical Nursing Division

3 วัตถุประสงค์ CQI Surgical Nursing Division

4 ตัวชี้วัด CQI Surgical Nursing Division

5 วันที่เริ่มต้นโครงการ ระยะเวลาการดำเนินการ CQI Surgical Nursing Division

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน CQI Surgical Nursing Division

7 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมา ย ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ ก่อน ดำเนิน การ หลัง ดำเนินการ ครั้งที่ 1 หลัง ดำเนินการ ครั้งที่ 2 หลัง ดำเนินการ ครั้งที่ 3 CQI Surgical Nursing Division

8 การพัฒนาปรับปรุง CQI รอบที่ 1 : ระยะเวลา................. เดือน สรุปการพัฒนาปรับปรุง :........................... CQI รอบที่ 2 : ระยะเวลา..................... เดือน สรุปผลการพัฒนาปรับปรุง :.................... CQI รอบที่ 3 : ระยะเวลา.................... เดือน สรุปผลการพัฒนาปรับปรุง.................... CQI Surgical Nursing Division

9 สรุปผลการดำเนินการ : กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น : แผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่อง : CQI Surgical Nursing Division

10 ขอบคุณค่ะ CQI Surgical Nursing Division


ดาวน์โหลด ppt CQI Surgical Nursing Division. ที่มาของโครงการ CQI Surgical Nursing Division.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google