งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า " เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือน สมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและ ซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ " คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการ คิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและ ตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วย ความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การ รับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและ สามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้

2 2 ก่อนเรียน พัฒนาการ คอมพิวเตอร์

3 3 คุยกันก่อน เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้ง แรกเมื่อประมาณ ปี 2489 คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่าง รวดเร็วมาก มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันในทุก ๆ ปีจะมีผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆที่มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นออกจำหน่ายเป็นจำนวนมาก

4 4 พัฒนาการ คอมพิวเตอร์ ยุค ประวัติศาสตร์ ยุค ประวัติศาสตร์ ยุคหลอด สุญญากาศ ยุคหลอด สุญญากาศ ยุค ทรานซิสเตอร์ ยุค ทรานซิสเตอร์ ยุควงจรรวม ยุควีแอลเอสไอ ยุคเครือข่าย

5 5 พัฒนาการ คอมพิวเตอร์ ยุค ประวัติศาสตร์ ยุค ประวัติศาสตร์ ยุคหลอด สุญญากาศ ยุคหลอด สุญญากาศ ยุค ทรานซิสเตอร์ ยุค ทรานซิสเตอร์ ยุควงจรรวม ยุควีแอลเอสไอ ยุคเครือข่าย

6 6 คอมพิวเตอร์ยุค ประวัติศาสตร์ เครื่องคำนวณลูกคิด สร้างไม้บรรทัดคำนวณ เพื่อใช้ คำนวณตำแหน่งของดวงดาว เครื่องคำนวณของปาสคาล เป็น เครื่องที่บวกเลข และลบด้วยกลไก เฟืองที่ขบต่อกัน เครื่องทอผ้าอัตโนมัติด้วยการใช้ บัตรเจาะรู

7 7 ลูกคิด

8 8 คอมพิวเตอร์ยุค ประวัติศาสตร์ เครื่องดิฟเฟอ เรนซ์ เอนจิน (difference engine) เครื่องคำนวณแบบมีหน่วยความจำและ หน่วยคำนวณ เรียกว่า แอนาไลติคอ ลเอนจิน บริษัท IBM ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิต คอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆของโลก IBM สร้างเครื่องคำนวณ มาร์ก วัน (Mark I) ขึ้น

9 9

10 10 คอมพิวเตอร์ยุค หลอดสุญญากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงาน โดยเผาไส้หลอดให้เกิดประจุ อิเล็กตรอนวิ่งผ่านแผ่นตารางแล้ว ใช้หลอดสุญญากาศควบคุมการ ไหลของอิเล็กตรอนนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ โลก มีชื่อว่า อินิแอค (Electronic Numerical Integrator And Calculator : ENIAC)

11 11 คอมพิวเตอร์ยุค หลอดสุญญากาศ จอห์น มอชลี และ เจ เพรสเปอร์ เอ็คเคิร์ท เป็นผู้พัฒนาเครื่อง อินิ แอค ขึ้น ในปี พ. ศ. 2486 จอห์น วอน นิวแมน เสนอแนวคิดใน การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี หน่วยความจำ หน่วยเก็บข้อมูลอยู่ในรูปของ บัตรเจาะรู จานแม่เหล็ก และเทป แม่เหล็ก

12 12

13 13 บัตรเจ าะรู

14 14 คอมพิวเตอร์ยุค ทรานซิสเตอร์ สถานวิจัยเบลของสหรัฐอเมริกาได้ ทำการประดิษฐ์ “ ทรานซิสเตอร์ ” ได้สำเร็จ ทรานซิสเตอร์นี้ มีขนาดเล็ก ใช้ กระแสไฟฟ้าน้อย มีความคงทน และ เชื่อถือสูง และราคาถูกว่า สุญญากาศ มีการเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ ในองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น

15 15 คอมพิวเตอร์ยุค ทรานซิสเตอร์ เครื่องเมนเฟรม (mainframe) เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ทรานซิสเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่ง พัฒนาขึ้นโดย IBM ในยุคนี้คอมพิวเตอร์เริ่มมีเข้ามาใช้ ในประเทศไทย องค์การนาซา NASA ได้เริ่มใช้ คอมพิวเตอร์ ในการคำนวณและ ควบคุมยานอวกาศต่าง ๆ

16 16 คอมพิวเตอร์ยุค วงจรรวม สร้างทรานซิสเตอร์จำนวนมากลง บนแผ่นซิลิกอนขนาดเล็ก และเกิด วงจรรวมบนแผ่นซิลิคอนที่เรียกว่า ไอซี (Integrated Circuit : IC) เครื่องคอมพิวเตอร์มีการทำงานที่ ซับซ้อนมากขึ้น มีวงจรการทำงานที่ทำ การคิดคำนวณจำนวนเต็มได้หลายล้าน ครั้งต่อวินาที พัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลจากเทป แม่เหล็กมาเป็นฮาร์ดดิสก์

17 17

18 18 คอมพิวเตอร์ยุค วงจรรวม ในยุคนี้ คอมพิวเตอร์มีความจุมาก ขึ้นและทำงานได้เร็ว นอกจากนี้ยังทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และ ราคาถูก คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง เรียกว่า มินิคอมพิวเตอร์

19 19

20 20 คอมพิวเตอร์ยุค VLSI สร้างวงจรรวมที่มีขนาดใหญ่มาวาง บนแผ่นซิลิคอนที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า วงจรวีแอลเอสไอ (Very Large Integrated Circuit : IC) วงจรวีแอลเอสไอ เป็นวงจรรวมที่ นำทรานซิสเตอร์จำนวนล้านตัวมา รวมในแผ่นซิลิกอนขนาดเล็ก และ ผลิตมาเป็นหน่วยประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนเรียกว่า ไม โครโพรเซสเซอร์ (microprocessor)

21 21 คอมพิวเตอร์ยุค VLSI การผลิตไมโครโพรเซสเซอร์ ทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง กว่าเดิม เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ วงจรวีแอลเอสไอ หรือที่เรียกว่า ชิป มีการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ พกพา (Notebook) และ คอมพิวเตอร์มือถือ (Palmtop) มีการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จในการ ทำงาน

22 22

23 23

24 24 คอมพิวเตอร์ยุค เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ ประมวลผล และแสดงผล ได้ครั้ง ละมากๆ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงาน ได้หลายงานพร้อมๆกัน มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลาย เครื่องให้ทำงานเป็นกลุ่มในองค์กร ต่าง ๆ ใช้เครือข่ายท้องถิ่นเรียกว่า LAN

25 25 อินเตอ ร์เน็ต LAN โรงเรียน คบ. LAN โรงเรียน คบ. 2 นักเรียน เล่นที่บ้าน

26 26 เทคโนโลยีสื่อ ประสม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ คอมพิวเตอร์แสดงผลใน ลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้า ด้วยกัน ทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ โดยเน้นการโต้ตอบ และมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

27 27 องค์ประกอบของ เทคโนโลยีสื่อประสม


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google