งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 11 How Is It Cooked? M. 5 1. ฟังคำแนะนำของพ่อครัวใน การประกอบอาหาร 2. อ่านบทความเกี่ยวกับน้ำมัน มะกอก 3. เขียนสูตรอาหารที่นิยมหรือ มีชื่อเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 11 How Is It Cooked? M. 5 1. ฟังคำแนะนำของพ่อครัวใน การประกอบอาหาร 2. อ่านบทความเกี่ยวกับน้ำมัน มะกอก 3. เขียนสูตรอาหารที่นิยมหรือ มีชื่อเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Unit 11 How Is It Cooked? M. 5

4 1. ฟังคำแนะนำของพ่อครัวใน การประกอบอาหาร 2. อ่านบทความเกี่ยวกับน้ำมัน มะกอก 3. เขียนสูตรอาหารที่นิยมหรือ มีชื่อเสียง ในประเทศไทย 4. ทำโครงงานค้นคว้าต้น กำเนิดของอาหาร ชนิดหนึ่ง What you will learn and do in this unit.

5 What is your favorite food? Do you know how to prepare it? Do you like cooking? What dishes do you know how to prepare? Who does most of the cooking in your family?

6 Do you like food from other countries? Do you like to try new foods? Are you a restricted eater? Do you have any restriction about food?

7 New Language (page 80)

8

9 Work in groups of 3-4. Read the text and discuss.

10

11 What do chefs do? How does a person become a chef? What do you consider to be the positive and negative aspects of a chef’s work? Would you like to work as a chef? Do you know any well-known chef in Thailand? Talk about them.

12

13 300 Beforehand Good ingredients Fish; he went to the market to buy fresh cod.

14 Use fresh vegetables, slice and cook quickly, streamed or boiled Once peeled put in water, can be left in water for one day Fry chicken in very hot oil, drain on paper towels Use heavy or thick sauce pan, don’t place pot directly on the flame

15 Underline “passive voice” in the text on page 80

16

17 When do we use “passive voice”? Passive voice ในการบรรยายกระบวนการทางเทคนิคและอุตสาหกรรม และมักจะใช้ในเอกสาร ป้ายประกาศของทางราชการ การใช้ Passive voice ดูเป็นทางการมากกว่า Active voice และใช้ในการเขียนมากและในการสนทนาประจำวันน้อย

18 Grammar (page 52) Modal auxiliaries in the passive voice

19 Language in Context: A (page 82)

20 was used is baked is cut have been tried must be left was grilled

21 Language in Context: B (page 82)

22 was served because there was no crab. is going to be held at the Golf Club. has been used by mistake. were invited for the event.

23 Language in Context: C (page 83) Unusual Foods What do you know about these foods? Where are they from? How are they eaten?

24 Crocodile steaks are grilled in Australia. Worms are fried in Mexico. Grasshoppers are eaten in Thailand. Sugarcane juice is drunk in Vietnam. Snails are cooked in France. Snake is served in China. Shark is preserved and eaten in Iceland.

25 Language in Context : D (page 83)

26

27 Reading (page 84 - 85) What cooking oil do you know? Where are they from?

28

29

30 About the Reading: A (page 85)

31 abundance anoint sacred commodity unique culinary

32 Medicinal purposes, symbol of wealth and power To make crowns for winners at the Olympic Games They could be sentenced to death. Temperate climates: warm summers and rainy winters It helps the body absorb vitamins, contains essential acids, slows down the aging process, helps bile, liver, and intestine functions

33 Writing (page 85)

34 Project (page 85)

35 Useful websites: http://en.wikipedia.or g/wiki/French_fries http://www.answers. com/napkin

36 End of Unit 11 Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt Unit 11 How Is It Cooked? M. 5 1. ฟังคำแนะนำของพ่อครัวใน การประกอบอาหาร 2. อ่านบทความเกี่ยวกับน้ำมัน มะกอก 3. เขียนสูตรอาหารที่นิยมหรือ มีชื่อเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google