งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REAL NUMBERS ระบบจำนวน จริง. Real Number System 1.Natural numbers are the numbers we used in counting and they are 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... (positive numbers,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REAL NUMBERS ระบบจำนวน จริง. Real Number System 1.Natural numbers are the numbers we used in counting and they are 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... (positive numbers,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REAL NUMBERS ระบบจำนวน จริง

2 Real Number System 1.Natural numbers are the numbers we used in counting and they are 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... (positive numbers, counting numbers ) Symbol ( N or ) 2.The first five whole numbers are 0, 1, 2, 3 and 4. Symbol ( W )

3 Nagative Numbers they are -1, - 2, - 3, - 4, - 5, - 6,.... (Nagative numbers ) Symbol ( ) Fract ions

4 Deci mal ทศนิย ม ทศนิยม เช่น 3.2, 4.5, 8.76,5.97,3.1313…, ทศนิยมรู้จบ เช่น 3.7,7.2, , ทศนิยมไม่รู้จบ แบ่งเป็น ทศนิยมไม่รู้จบแต่ซ้ำ Repeating Dicimal ทศนิยมไม่รู้จบและไม่ซ้ำ Not Repeating Dicimal

5 Integers Numbers they are … -3,-2,- 1,0,1,2,3,… Symbol ( I ) Integers Numbers and Fractions -1, 6, 0,8, 3.12, …, , …,5.9

6 / 3.321… … … GSP VCD

7 practice 3.1 Home work practice 3.1

8 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers

9 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers

10 จำนวนจำนวน นับ จำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ NumbersNatural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers … … 3 3

11 จำนวนจำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ NumbersNatural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers …

12 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers

13 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers

14

15

16 Good -bye Thank


ดาวน์โหลด ppt REAL NUMBERS ระบบจำนวน จริง. Real Number System 1.Natural numbers are the numbers we used in counting and they are 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... (positive numbers,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google