งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 50 What you will learn and do in this unit. 1. อ่านป้ายสัญลักษณ์เข้าใจ 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจบทสนทนา ระหว่างนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3. ฟังและเข้าใจข้อแนะนำว่าให้ทำหรือไม่ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 50 What you will learn and do in this unit. 1. อ่านป้ายสัญลักษณ์เข้าใจ 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจบทสนทนา ระหว่างนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3. ฟังและเข้าใจข้อแนะนำว่าให้ทำหรือไม่ให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Page 50

4 What you will learn and do in this unit. 1. อ่านป้ายสัญลักษณ์เข้าใจ 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจบทสนทนา ระหว่างนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3. ฟังและเข้าใจข้อแนะนำว่าให้ทำหรือไม่ให้ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

5 What you will learn and do in this unit. 4. บอกรายละเอียดจากบทความที่อ่าน เกี่ยวกับข้อแนะนำในการท่องเที่ยว อย่างปลอดภัย 5. พูดเล่าวิธีเตรียมการเดินทางและ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว 6. เขียนบรรยายพฤติกรรมหลอกลวง นักท่องเที่ยว 7. ทำโครงงานแนะนำวิธีท่องเที่ยวในประเทศ ไทยอย่างปลอดภัย

6 What do you think ‘Take Care’ means? When might a person use this phrase?

7 Where can you see these signs? Have you ever seen these types of signs? What would happen, if you didn’t obey these signs? When did you last see these signs? Why do you have to obey these signs? Page 50

8

9 Where can you see these signs?

10 Talk about your experiences 1. Have you ever broken any rules or regulations or prohibition? 2. When did it happen? 3. Why did you do that? 4. What happened then? 5. What did you feel after that? 6. What was the lesson that you learned? etc.

11 A: Practice (page 50) Match the two parts of the sentences using the pictures.

12 e f c b d a

13 1. What do you understand by this term? 2. What is the difference between ecotourism and other types of tourism? 3. What are the benefits of ecotourism? 4. Have you ever had experiences with this type of vacation? If yes, when was it? 5. What did you do then? How did you like it? Ecotourism

14

15 To be out on the river before it gets too hot. To protect themselves from the sun and enemies. Because of the piranhas. Sunscreen lotion, water, cameras and mosquito repellent. They are vicious.

16 4 2 5 3 1

17 Grammar page 52 What do we call these words? must, should, have to, had better

18 Modal auxiliaries

19

20 Language in Context: C (page 53)

21

22 Language in Context: D have to and must (page 53)

23 had to didn’t have to have to had to have to must/have to don’t have to mustn’t Answers will vary

24 Language in Context: E (page 53)

25 1. You’d better not wake me up before ten on Sunday. Examples: 2.(Your brother used your computer without telling you.) You should let me know. You had better ask for my permission before you use it.

26 Grammar: Reflexive pronouns (page 52)

27

28 Subject Pronouns I You He She It We You They Reflexive Pronouns myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves

29 Language in Context: A Reflexive pronoun (page 52)

30 burn yourself protect herself blame himself cut myself helped ourselves take care of themselves

31 Language in Context: B Reflexive pronoun (page 52)

32 repaired it himself told me herself can clean it themselves you can do it yourself

33 Travel Imagine when you have to travel to other countries, what will you think about other than having your passport, visa and air tickets? food, clothes, health, weather, safety, language, etc.

34 Let’s talk about safety. Why should tourists/travelers take precautions against crimes? Do you think Thailand is a safe place for tourists to visit?

35 Let’s talk about safety. Have you ever heard of a tourist being attacked in Thailand? Please share your experience.

36 Let’s talk about safety. What does the government or the police do to ensure tourists’ safety?

37 Reading: Safety Tips for Travelers (page 54) Study some vocabulary

38 pouch

39 wallet

40 valuables

41 fanny pack

42 handbag

43 luggage baggage

44 luggage tag

45 peephole

46 subway train

47 Reading: Safety Tips for Travelers (page 54) Skimming for main ideas

48

49 About the Reading (page 55)

50 plan all aspects flashy clothing or clothing that is casual important documents: passports, visas, tickets, credit cards leave it unattended without verifying who is outside many robberies occur in crowded places like trains

51 Traveling in other countries or places What do you do to keep yourself safe while traveling in other countries or places when you have never been before?

52 ‘scam’ What do you think it means? scam (informal word) แผนอันชาญฉลาดที่จะได้ เงินหรือของมีค่าอื่นๆ โดยหลอกลวงหรือใช้เล่ห์กล กับเหยื่อที่ไม่รู้ อิโหน่อิเหน่

53 Writing (page 55)

54 Project: ‘Safety tips for traveling in Thailand’ (page 55) Work in groups of 4-5: Make a leaflet or a poster

55 Useful Websites: http://www.dnp.go.th/npo/Html/Tour/Eco_Tour.html http://www.forest.go.th/WEFCOM/Part2TAT.html http://www.thaifocus.com/health.mv http://www.asiatraveltips.com/GeneralTravelTips.shtml http://www.hoteltravel.com/thailand/guides/travel_tips.htm

56 End of Unit 7 Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt Page 50 What you will learn and do in this unit. 1. อ่านป้ายสัญลักษณ์เข้าใจ 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจบทสนทนา ระหว่างนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3. ฟังและเข้าใจข้อแนะนำว่าให้ทำหรือไม่ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google