งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรวิทย์ พูลสวัสดิ์.  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศ  แยกได้ลักษณะการพิมพ์และลักษณะการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรวิทย์ พูลสวัสดิ์.  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศ  แยกได้ลักษณะการพิมพ์และลักษณะการใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศ  แยกได้ลักษณะการพิมพ์และลักษณะการใช้งาน

3  Fixed Form หรือ Pre-Printed Form : พิมพ์ ผลลัพธ์หรือข้อมูลบางส่วนลงในแบบฟอร์มที่มีการ พิมพ์ข้อความไว้ก่อนแล้ว  Free form : พิมพ์ลงบนกระดาษที่ว่าง

4

5

6  Listing  Transaction Processing System Report  Management Information System Report  Summary Report  Periodic Report  On Demand Report  Exception Report

7  เป็นรานงานที่แสดงข้อมูลพื้นฐานของระบบ  มักจะอยู่ในรูปแบบ Free Form  อาจมีการใส่เงื่อนไขในการแสดงผล เพื่อคัด กรองข้อมูลที่สนใจ  ตัวอย่างเช่น  ข้อมูลลูกค้า / ข้อมูลสินค้า  ข้อมูลลูกค้าชาย / ข้อมูลสินค้าประเภท เครื่องประดับ

8

9  เป็นรายงานที่แสดงผลของการทำงาน  อาจจะอยู่ในรูปแบบ Free Form หรือ แบบ Fixed Form  ตัวอย่างเช่น  ใบเสร็จรับเงิน / เช็คสั่งจ่าย

10

11  เป็นรายงานสรุป เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ  มักอยู่ในรูปของ free form  เงื่อนไขการแสดงผลมักเกี่ยวกับช่วงเวลา  เช่น  รายงานสรุปยอดขาย  รายงานสรุปชั่วโมงการทำงาน

12

13  Head  ชื่อองค์กร  ชื่อรายงาน  Body  ข้อมูล  ผลรวมย่อย (Sub total)  ผลรวม (Grand Total)  Foot  หมายเลขหน้า  ผู้สั่งพิมพ์  สรุปผล

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt วรวิทย์ พูลสวัสดิ์.  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศ  แยกได้ลักษณะการพิมพ์และลักษณะการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google