งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OSI 7 LAYER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OSI 7 LAYER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OSI 7 LAYER

2 OSI แบบจำลอง บอกวัตถุประสงค์ของ OSI ได้ บอกลำดับชั้นทั้ง 7 ของ OSI ได้
สรุปหน้าที่ต่างๆ ของ 7 layer ได้

3 OSI Open system interconnection
ISO เป็นผู้พัฒนาแบบจำลอง OSI เมื่อ ค.ศ. 1984 ทำเพื่อให้ระบบ ทำงานด้วยกันได้ ใช้มาตรฐานเป็นสากล

4 OSI การกำหนดมาตรฐานของ OSI ไม่แบ่งโครงสร้างออกเป็น Layer มากเกินไป
แต่ละ Layer ทำหน้าที่ต่างกันทั้งกระบวนการและเทคโนโลยี โดยจัด กลุ่มที่มีหน้าที่เดียวกันอยู่ใน Layer เดียวกัน สร้างมาตรฐานการ Interface ในแต่ละลำดับชั้น การปรับปรุงสถาปัยตยกรรม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือ ซอฟต์แวร์ระบบ

5

6

7

8

9 OSI Model Application layer Presentation layer Session layer
Transport layer Network layer Datalink layer Physical layer

10 แนวความคิดในการแบ่งลำดับชั้นสื่อสาร
ลดความซับซ้อนง่ายต่อการเรียนรู้ เพื่อให้แต่ละชั้นมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละชั้นปฎิบัติตามหน้าที่ เพื่อให้ฟังก์ชั่นการทำงานสอดคล้องกับมาตรฐาน

11 หน้าที่ OSI 7 layer Physical layer
Physical characteristics of interface and media - Type of medium, Topology Representation of bits to Encoding - How 0s and 1s are changed to signals Data rate - The number of bits sent each second Synchronization of bits (ทำให้เข้าจังหวะ) - Clock must be synchronized Line configuration - Point-to-Point or Multipoint Transmission mode - Simplex or Half-duplex or Full-duplex

12 Physical layer

13 Datalink layer Framing - Divide the stream of bits Physical addressing
- MAC (Media Access Control) address - Send locally Flow control - Prevent overwhelming (ท่วม) the receiver Error control - Error detection (การตรวจจับ), - Retransmission damaged or lost frame - Add FCS (Frame Check Sequence) to the end of frame Access control - Manage more devices are connected to the same link

14 Datalink layer

15 Network layer Logical addressing - Send a packet across the network
- IP (Internet Protocol) Address Routing - When networks are connected to Internet, the devices route or switch the packets to correct final destination

16 Network layer

17 Transport layer Port addressing
- Specific process (running program) on devices Segmentation & Reassembly - Message (data) is divided into transmittable segments - Sequence number use for reassemble the message Connection control - Connectionless - Connection-oriented Flow control Error control

18 Transport layer

19 Session layer Network dialog controller
- Establishes, maintains and synchronizes the interaction among communication systems Dialog control - Controlling the dialog between process (running program) - Half-duplex, Full-duplex Synchronization - Add Checkpoint or synchronization to stream of data - Ex. – sending file

20 Session layer

21 Presentation layer Concerned with the syntax and semantics of the information exchanged between two system Translation - Different computers use different encoding system - Change information into common format Encryption - Encryption/Decryption Compression - Reduces the number of bits - Ex. – text, audio and video

22 Presentation layer

23 Application layer Enable user (human or software) to access the network User Interface and support for services Services - File transfer - Mail services

24 Application layer

25


ดาวน์โหลด ppt OSI 7 LAYER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google