งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OSI 7 LAYER. OSI แบบจำลอง บอกวัตถุประสงค์ของ OSI ได้ บอกลำดับชั้นทั้ง 7 ของ OSI ได้ อธิบายรายละเอียดถึงวิธีการสื่อสาร แบบจำลอง OSI ได้ สรุปหน้าที่ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OSI 7 LAYER. OSI แบบจำลอง บอกวัตถุประสงค์ของ OSI ได้ บอกลำดับชั้นทั้ง 7 ของ OSI ได้ อธิบายรายละเอียดถึงวิธีการสื่อสาร แบบจำลอง OSI ได้ สรุปหน้าที่ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OSI 7 LAYER

2 OSI แบบจำลอง บอกวัตถุประสงค์ของ OSI ได้ บอกลำดับชั้นทั้ง 7 ของ OSI ได้ อธิบายรายละเอียดถึงวิธีการสื่อสาร แบบจำลอง OSI ได้ สรุปหน้าที่ต่างๆ ของ 7 layer ได้

3 OSI Open system interconnection ISO เป็นผู้พัฒนาแบบจำลอง OSI เมื่อ ค. ศ. 1984 ทำเพื่อให้ระบบ ทำงานด้วยกันได้ ใช้ มาตรฐานเป็นสากล

4 OSI การกำหนดมาตรฐานของ OSI ไม่แบ่งโครงสร้างออกเป็น Layer มากเกินไป แต่ละ Layer ทำหน้าที่ต่างกันทั้งกระบวนการ และเทคโนโลยี โดยจัดกลุ่มที่มีหน้าที่เดียวกัน อยู่ใน Layer เดียวกัน สร้างมาตรฐานการ Interface ในแต่ละลำดับ ชั้น การปรับปรุงสถาปัยตยกรรม ไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ระบบ

5

6

7

8

9 OSI Model  Application layer  Presentation layer  Session layer  Transport layer  Network layer  Datalink layer  Physical layer

10 แนวความคิดในการแบ่งลำดับชั้น สื่อสาร ลดความซับซ้อนง่ายต่อการเรียนรู้ เพื่อให้แต่ละชั้นมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละชั้นปฎิบัติตามหน้าที่ เพื่อให้ฟังก์ชั่นการทำงานสอดคล้องกับ มาตรฐาน

11 หน้าที่ OSI 7 layer Physical layer Physical characteristics of interface and media - Type of medium, Topology Representation of bits to Encoding - How 0s and 1s are changed to signals Data rate - The number of bits sent each second Synchronization of bits ( ทำให้เข้าจังหวะ ) - Clock must be synchronized Line configuration - Point-to-Point or Multipoint Transmission mode - Simplex or Half-duplex or Full-duplex

12 Physical layer

13 Datalink layer Framing - Divide the stream of bits Physical addressing - MAC (Media Access Control) address - Send locally Flow control - Prevent overwhelming ( ท่วม ) the receiver Error control - Error detection ( การตรวจจับ ), - Retransmission damaged or lost frame - Add FCS (Frame Check Sequence) to the end of frame Access control - Manage more devices are connected to the same link

14 Datalink layer

15 Network layer Logical addressing - Send a packet across the network - IP (Internet Protocol) Address Routing - When networks are connected to Internet, the devices route or switch the packets to correct final destination

16 Network layer

17 Transport layer Port addressing - Specific process (running program) on devices Segmentation & Reassembly - Message (data) is divided into transmittable segments - Sequence number use for reassemble the message Connection control - Connectionless - Connection-oriented Flow control Error control

18 Transport layer

19 Session layer Network dialog controller - Establishes, maintains and synchronizes the interaction among communication systems Dialog control - Controlling the dialog between process (running program) - Half-duplex, Full-duplex Synchronization - Add Checkpoint or synchronization to stream of data - Ex. – sending file

20 Session layer

21 Presentation layer Concerned with the syntax and semantics of the information exchanged between two system Translation - Different computers use different encoding system - Change information into common format Encryption - Encryption/Decryption Compression - Reduces the number of bits - Ex. – text, audio and video

22 Presentation layer

23 Application layer Enable user (human or software) to access the network User Interface and support for services Services - File transfer - Mail services

24 Application layer

25


ดาวน์โหลด ppt OSI 7 LAYER. OSI แบบจำลอง บอกวัตถุประสงค์ของ OSI ได้ บอกลำดับชั้นทั้ง 7 ของ OSI ได้ อธิบายรายละเอียดถึงวิธีการสื่อสาร แบบจำลอง OSI ได้ สรุปหน้าที่ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google