งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer-Managed Instruction Asst.Prof.Dr.Paisan Suwannoi Faculty of Education, KhonKaen University CMI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer-Managed Instruction Asst.Prof.Dr.Paisan Suwannoi Faculty of Education, KhonKaen University CMI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer-Managed Instruction Asst.Prof.Dr.Paisan Suwannoi Faculty of Education, KhonKaen University CMI

2 Outline of Content Computer-managed instruction Computer gradebook Test scoring Test generation Terminal-based CMI Sophisticated CMI systems Issues

3 Computer-Managed Instruction (CMI) CMI Computer-based tool applications designed to assist the teacher or school administrator in the management of the instructional process.

4 CMI From http://www.boeing.com/defense- space/aerospace/training/instruct/cmi.htm CMI System Layout

5 Computer Gradebook CMI Use of spreadsheet –Special-purpose database management program –New or existing file –Test scores calculations –Retrieve & modify records –Print for reports

6 Excel Used As a Grade book CMI

7 การกำหนดช่วง คะแนน กรณีที่บันทึกเกรดโดยใช้ Program ช่วย ในการคำนวณ 1. เลือก เพื่อบันทึก เกรด 2. คลิกปุ่ม “ บันทึกช่วงคะแนน ” ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมตัดเกรด ต้องกำหนดสูตรในการเก็บ คะแนนก่อน โดย 3. กรณีที่ไม่ได้กำหนดกลุ่มการ ตัดเกรด อาจารย์สามารถ กำหนดได้จากส่วนนี้เช่นกัน 4. เลือกวิธีตัดเกรด โดยสามารถ กลุ่มสัญญลักษณ์เกรด และการ ตัดเกรดแบ่งเป็น 3 ระบบ คือ 4.1. FIX-RATE โดยกำหนดค่า คะแนนที่ใส่เป็นคะแนนเริ่มต้น เช่น จากภาพหมายถึง A 80 >> B+ 70-79 B 60-69 1 2 3 4. 1 4 Grading system at Khon Kaen University

8 CMI Test Scoring Use of computer to score tests Answers marked on special answer sheets; read by mark- sensing or optical-scanning device Data can be stored on computer & analyzed  Stored by students’ names  Stored by percentage of correctness  Calculate descriptive statistics

9 CMI This graphic is from Test Assessment Automation. http://www.tkvision.com/solution/test.htm

10 CMI Test Generation n Use of computer to generate the tests n Computer randomly selecting items from a file of tests n Items be categorized according to difficulty, topics, objectives n This may not work well with standard classroom n This will work better with individualized instruction

11 CMI Sample Program n Hot Potatoes http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/ n The Hot Potatoes suite includes six applications, enabling you to create interactive multiple-choice, short-answer, jumbled-sentence, crossword, matching/ordering and gap-fill exercises for the World Wide Web. Hot Potatoes is not freeware, but it is free of charge for non-profit educational users who make their pages available on the web. Other users must pay for a licence. Check out the Hot Potatoes licencing terms and pricing on the Half-Baked Software Website.Half-Baked Software Website

12 CMI Terminal-Based CMI n Students interaction with the computer (e.g., the browser showing questions for students to answer) n Program gives feedback & store or send the answers to the instructor n Teacher needs to decide whether print-based system or terminal-based CMI is better for class needs n These needs to be proctored

13 CMI Sophisticated CMI Systems n May include test generation, test scoring, storing of students data, generation of reports n Developed by companies n Integrated Learning Systems (ILS) n An example: eIDEA system

14 CMI CMI : eClassnet at Khon Kaen University CMI : eClassnet at Khon Kaen UniversityeClassnet

15 CMI Issues n Teacher must decide if appropriate for the class n Effective for individualized instruction n Role of teachers & students change n Careful monitoring

16 CMI Activity There are two choices for you to experience CMI. 1. Explore the site of Tech Vision and download the demo file to see what the CMI program look like. http://www.tkvision.com/welcome/welcome.htm 2. Read through the site Computer Managed Instruction. Download Window version of A/T test (or postman test) and try it out. http://www.quasar.ualberta.ca/EDIT571/Ditmod.html

17 CMI References Merrill, P. F., et al. (1996). Computers in Education. Boston: Allyn & Bacon.

18 CMI You have finished the first activity. Please go back to the course schedule and continue to finish all activities.


ดาวน์โหลด ppt Computer-Managed Instruction Asst.Prof.Dr.Paisan Suwannoi Faculty of Education, KhonKaen University CMI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google