งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic 6.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic 6.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic 6.0

2 ใช้กับการเลือกแบบ ถูก/ผิด ( True/False, Yes/No)
Check box ใช้กับการเลือกแบบ ถูก/ผิด ( True/False, Yes/No) Combo box เป็นตัว control เป็นการผสมระหว่าง Text box กับ List box ซึ่งจะปรากฏรายการ เมื่อมีการคลิกลูกศร และ Combo box ไม่สนับสนุนการเลือกแบบหลายค่า Command button ปุ่มคำสั่งเป็นตัว control ทีใช้ในทุกฟอร์ม ตามปกติจะเขียนคำสั่งใน Click event procedure ของตัว control นี้ Data เป็นตัว control ที่สามารถรวมข้อมูลกับฐานข้อมูลได้ และเป็นส่วนที่ Visual Basic ให้ผู้ใช้สามารถติดต่อระหว่างตัว control บนฟอร์มกับฟิลด์ใน table ของฐานข้อมูล โดย Data จะทำงานกับ Database Jet ของฐานข้อมูล แต่ไม่สามารถทำงานกับ ActiveX Data Object (ADO) ได้

3 Directory List box Drive List box File list box Frame Image
คล้ายกับ Combo box ที่ใช้เลือกชื่อของไดร์ฟในระบบ File list box เป็น List box ชนิดพิเศษที่ใช้แสดงชื่อไฟล์ในไดเรคทอรี Frame สามารถใช้เป็น container สำหรับตัว control อื่น Horizontal และ Vertical Scroll Bar ใช้เป็นแถบเลื่อนแบบ stand-alone แต่มักจะไม่ค่อยมีการใช้ เพราะตัว control อื่น ๆ ส่วนใหญ่ จะมีแถบเลื่อนของตัวเอง Image เป็นตัว control ใช้เก็บภาพคล้ายกับ Picture box แต่ไม่สามารถทำงานแบบ container ได้ Image มีข้อดีที่ใช้ทรัพยากรของระบบน้อยกว่า Picture box

4 Label Line List box OLE container
เป็นตัว control ที่ใช้แสดงข้อความ หรือป้ายชื่อ Line เป็นตัว control ใช้สำหรับการตกแต่งด้านกราฟฟิก List box เป็นตัว control ที่เก็บรายการของค่า และให้ผู้ใช้เลือก ซึ่งสามารถเป็นการเลือกค่าเดียวหรือหลายค่า ขึ้นกับการกำหนดคุณสมบัติ MultiSelect OLE container เป็นตัว control ที่สามารถเป็น Host window ให้กับโปรแกรมภายนอก เช่น Microsoft Excel หรืออาจจะกล่าวว่าเป็นการสร้าง window ให้กับโปรแกรมอื่นบนโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic

5 การสร้างฟอร์ม Visual Basic Project วิธีการ 1
การสร้างฟอร์ม Visual Basic Project วิธีการ 1. คลิกที่เมนู File >> New Project 2.  เลือก Standard EXE 3.คลิกปุ่ม Open

6 การเพิ่มฟอร์ม วิธีการ คลิกที่ทูลบาร์          เลือก  Form

7 การลบฟอร์ม วิธีการ ที่ Project Explorer 1. คลิกขวาบริเวณชื่อฟอร์มที่ต้องการลบ 2. เลือก Remove Form (n) การลบฟอร์ม

8 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเข้าสู่ระบบดังภาพ

9 กำหนดคุณสมบัติ Label Text Command button Form Name Caption lbl_name
ชนิดของออบเจ็กต์ Properties ค่าทึ่ตั้ง Label Name Caption lbl_name กรุณากรอกชื่อ lbl_surname กรอกนามสกุล Text txt_name ปล่อยว่าง txt_surname Command button cmd_ok เข้าสู่ระบบ Form Frm_login

10 คำสั่ง (Code) Private Sub cmd_ok_Click() MsgBox " ยินดีต้อนรับ " & Text1.Text & " " & Text2.Text, vbOKOnly, " เข้าสู่ระบบ " End Sub บันทึกตั้งชื่อ Project2 และ Form1 จัดเก็บในโฟลเดอร์ของตนเอง

11

12

13

14

15 Textbox Form Checkbox Option Button

16 การเรียกใช้งาน ปุ่ม Start >> Programs >> Microsoft Visual Studio 6.0 >> Microsoft Visual Basic 6.0

17 ส่วนประกอบของ Visual Basic
แถบ Title Bar แถบ Menu Bar แถบ Tool Bar หน้าต่าง Form Windows View Object

18 ส่วนประกอบของ Visual Basic
หน้าต่าง Project Explorer View  Project Explorer <Ctrl+R> หน้าต่าง Properties View  Properties Window <F4>

19 ส่วนประกอบของ Visual Basic
หน้าต่าง Form Layout View  Form Layout Window แถบเครื่องมือ Toolbox View  Toolbox

20 เริ่มต้นการสร้าง Application

21 การสร้าง Application ใหม่
File  New Project เลือก Standard EXE คลิกปุ่ม OK

22 การบันทึก Application
การบันทึกจะบันทึกแยก ระหว่าง Form กับ Project File  Save Form หรือ Project ตั้งชื่อฟอร์ม หรือ ชื่อ project คลิกปุ่ม Save

23 การเพิ่ม Form ใหม่ Project  Add Form หรือ
คลิก Toolbar ในการเพิ่ม Form

24 การเพิ่ม Form ที่มีอยู่แล้ว
Project  Add File เลือกฟอร์มที่ต้องการ คลิกปุ่ม Open

25 ยกเลิก Form ออก เลือกฟอร์ม Project  Remove ชื่อForm

26 การ Run Application Run  Start หรือ กดคีย์ F5 หรือใช้ Toolbar

27 การ Stop Application Run  End หรือ ใช้ Toolbar

28 การกำหนดฟอร์มที่รัน เมนู Project  Project Properties… แท็บ General
กำหนดที่ Startup Object

29 พื้นฐานที่ในการสร้างโปรแกรมใน VB6
การสร้างคอนโทรลบนฟอร์ม การย้ายคอนโทรล การเปลี่ยนขนาดคอนโทรล การลบคอนโทรลออกจากฟอร์ม

30 พื้นฐานที่ในการสร้างโปรแกรมใน VB6
การกำหนดคุณสมบัติของคอนโทรล กำหนดที่หน้าต่าง Properties Windows Object List Box: แสดงรายชื่อของคอนโทรลทั้งหมดในฟอร์ม Properties List: แสดงชื่อคุณสมบัติและค่าที่กำหนดสำหรับคอนโทรลที่เราเลือก Description Pane: แสดงคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เราเลือก กำหนดโดยการเขียน Code คำสั่ง

31 พื้นฐานที่ในการสร้างโปรแกรมใน VB6
การเขียน Code คำสั่งเพื่อตอบสนองต่อ Event เปิดหน้าต่าง Code Editor ด้านซ้ายสำหรับเลือกชื่อ Object ด่านขวาสำหรับกำหนด Event ใส่คำสั่งลงไประหว่างข้อความ Private Sub<ชื่อคอนโทรล>_<ชื่ออีเว็นต์> กับ End Sub เป็นตัวบอกว่าคำสั่งที่ตอบสนองนั้นเริ่มต้นและจบลงที่ใด

32 การกำหนด Properties โดยการเขียนโค้ด
Object_Name.Properties_Name = ค่าของproperties เช่น Form1.Caption = “โปรแกรมการคำนวณภาษี" Form1.FontSize = 20

33 Properties พื้นฐานของ Control
Name Caption ForeColor BackColor Height, Width Left ,Top TabIndex Enabled Visible FontBold,FontIt alic FontName,Font Size FontUnderline MousePointer 30

34 การทำงานกับ Form

35 Properties ของ Form Name Icon BackColor MinButton ForeColor MaxButton
Caption Enabled Font Icon MinButton MaxButton Height Width AutoRedraw 32

36 Properties ของ Form MousePointer MouseIcon ( MousePointer=Custom )
Picture Visible CurrentX CurrentY 33

37 Method ของ Form Print "ข้อความ" & ตัวแปร Form_Name.Hide Form_Name.Show
Form_Name.Cls

38 การใช้ Method โดยการเขียนโค้ด
Object_Name.Method_Name [พารามิเตอร์ของ Method] เช่น Form1.Print "Siam Computer" Me.Show

39 Event ของ Form Activate เมื่อฟอร์ม Activate Click เมื่อคลิกที่ฟอร์ม
DblClick เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ฟอร์ม Load เมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมาทำงาน UnLoad เมื่อปิดฟอร์ม

40 ตัวอย่างงาน Sub Form_Activate( ) Form1.FontSize=20 Print “Test Visual Basic” Print “Siam Computer” End Sub

41 Print “Test Visual Basic” ; Print “Siam Computer” CurrentX = 1500
ตัวอย่างงาน เพิ่ม เซมิโคลอน ( ; ) Sub Form_Activate( ) Form1.Font.Size=20 Print “Test Visual Basic” ; Print “Siam Computer” CurrentX = 1500 CurrentY = 1000 Print “New Position” End Sub ( )

42 ตัวอย่างที่ 2 คอนโทรล คุณสมบัติ ค่าที่กำหนด Form Name Form1
คอนโทรล คุณสมบัติ ค่าที่กำหนด Form Name Form1 AutoRedraw True CommandButton Name Command1 Caption Clear

43 ตัวอย่างที่ 2 Sub Form_Activate() Form1.Print “ Form_Activate ” End Sub Sub Form_Click() Form1.Print “ Form_Click ” End Sub Sub Command1_Click() Form1.Cls End Sub Sub Form_DblClick() Form1.Print “Double_Click ” End Sub Sub Form_Resize() Form1.Print “ Form_Resize” End Sub

44 Object พื้นฐาน ตัวแปรและ Operator

45 Label (properties) Name Alignment AutoSize BorderStyle BackStyle
Caption Left Top 42

46 Text Box (properties) Name ScrollBars Text TabIndex เริ่มที่ 0
MaxLenght PasswordChar Multiline ScrollBars TabIndex เริ่มที่ 0 TabStop ToolTipText

47 Object_Name.SetFocus กำหนดให้ cursor ไป focus ที่ Object
Method Object_Name.SetFocus กำหนดให้ cursor ไป focus ที่ Object เช่น Text1.Setfocus Command1. Setfocus

48 Properties.. SelStart กำหนดตำแหน่งเริ่มเลือก
SelLength กำหนดความยาวที่ต้องการ เลือกข้อความ

49 Event Change เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ Text
GotFocus เมื่อ Text ได้รับ Focus LostFocus เมื่อ Text สูญเสีย Focus

50 Command Button (properties)
Name Caption Default Picture Style

51 ตัวอย่างงาน หาผลคูณระหว่าง 2 Text Box

52 Source Code Sub cmdMultiply_Click() a = txtnum1.Text b = txtnum2.Text
lblResult.Caption = a & " * " & b & " = " & a * b End Sub

53 Operator ในการเชื่อมต่อข้อมูล
& และ + ใช้ในการเชื่อมข้อมูล ' ใช้ในการเปลี่ยนประโยคคำสั่งเป็นComment

54 การเปลี่ยน Font ใน View Code
เมนู Tools Option… Editor Format ในช่อง Font ต้องเลือก Font ที่ลง ท้ายด้วย UPC หรือ DSE เช่น BrowalliaUPC

55 ทำไมต้องประกาศตัวแปร
เพื่อการทำงานที่ถูกต้องขอโปรแกรม เมนู Tools Option… Editor Require Variable Declaration จะได้ Option Explicit ใน View Code

56 การประกาศตัวแปรและค่าคงที่
Dim variable_name As Data_Type Const const_name = Value เช่น Dim data1 As Integer Const name = “Somjate”

57 กฎการตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรต้องขึ้นด้วยตัวอักษร
ชื่อตัวแปรห้ามยาวเกิน 255 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร,ตัวเลขและ _ ผสมกัน เป็นชื่อได้ ห้ามซ้ำกับคำสงวน เช่น Dim ชื่อตัวแปรห้ามซ้ำกันถ้าอยู่ในขอบเขต เดียวกัน

58 ชนิดของข้อมูล Byte 0 ถึง 255 (1 Byte)
Integer  -32,768 ถึง 32,767 (2 Byte) Long  -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 (4 Byte) Currency -922,337,203,685, ถึง 922,337,203,685, (8 Byte)

59 ชนิดของข้อมูล (ต่อ) Single จำนวนจริงมีทศนิยม (4 Byte)
ค่าลบ x1038 ถึง x และ ค่าบวก x10-45 ถึง x1038 Double  จำนวนจริงมีทศนิยม (8 Byte) ค่าลบ –  x10308 ถึง  – x และ ค่าบวก x ถึง x10308

60 ชนิดของข้อมูล (ต่อ) Date  ข้อมูลวันที่และเวลา (8 Byte)
String  ตัวอักษรหรือข้อความ Boolean  ค่าทางตรรกะ (2 Byte) Variant  ตัวแปรพิเศษ (22 Byte)

61 Operator ทางคณิตศาสตร์
นิพจน์ ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร \ หารจำนวนเต็ม Mod หารเอาแต่เศษ ^ ยกกำลัง

62 ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางคณิตศาสตร์

63 Private Sub Command1_Click()
Dim a As Integer Dim b As Integer a = Text1.Text b = Text2.Text Label3.Caption = a & " / " & b & " = " & a / b Label4.Caption = a & " \ " & b & " = " & a \ b Label5.Caption = a & " mod " & b & " = " & a Mod b Label6.Caption = a & " ^ " & b & " = " & a ^ b End Sub

64 ขอบเขตของตัวแปร (Scope of variable)
ตัวแปรแบบโลคอล (Local) ตัวแปรแบบโกลบอล (Global) Private ใช้ได้ทุกโปรแกรมย่อยใน Form ที่ประกาศ Public ใช้ได้ทุกโปรแกรมย่อยในโปรแกรม

65 Operator ทางการเปรียบเทียบ
นิพจน์ ความหมาย = เท่ากับ > มากกว่า > = มากกว่าหรือเท่ากับ < น้อยกว่า < = น้อยกว่าหรือเท่ากับ < > ไม่เท่ากับ

66 ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางการเปรียบเทียบ

67 Private Sub cmdCompare_Click()
Dim a As String Dim b As String a = txtNumber1.Text b = txtNumber2.Text lblNum1.Caption = a & " > " & b & " = " & (a > b) lblNum2.Caption = a & " < " & b & " = " & (a < b) lblNum3.Caption = a & " = " & b & " = " & (a = b) lblNum4.Caption = a & " <> " & b & " = " & (a <> b) End Sub

68 Operator ทางตรรกะ

69 ลำดับการคำนวณ Arithmetic Comparison Logical Exponentiation (^)
Equality (=) Not Negation (-) Inequality (<>) And Multiplication and division (*, /) Less than (<) Or Integer division (\) Greater than (>) Xor Modulus arithmetic (Mod) Less than or equal to (<=) Eqv Addition and subtraction (+, -) Greater than or equal to (>=) Imp String concatenation (&) Is & 66

70 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
Round(number) ใช้ในการปัดจุดทศนิยมให้เป็นเลขจำนวนเต็ม Int(number) ใช้ในการปัดจุดทศนิยมลงให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

71 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
Rnd[(Number)] Rnd ใช้ในการสุ่มค่าของข้อมูล เช่น สุ่มค่าจำนวนเต็ม 0-9 Label1.Caption = Int(Rnd * 9) (Randomize ทำให้การสุ่มเลขได้ไม่ซ้ำ)

72 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
Sqr(number) ใช้หาค่ารากที่สองของข้อมูล Abs(number) ใช้กำหนดให้ค่าของข้อมูลเป็นค่าบวก

73 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
InStr([Start],String1,String2,[Compare]) ใช้ค้นหาตัวอักษรใน String Replace(String1,Find, Replace) ใช้ค้นหาตัวอักษรใน String แล้วแทนที่ด้วย

74 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
UCase(String) ใช้เปลี่ยน String เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด LCase(String) ใช้เปลี่ยน String เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมด

75 ตัวอย่างงาน

76 Private Sub cmdClear_Click() txtTEXT1.Text = "" txtTEXT1.SetFocus
ตัวอย่างงาน Private Sub txtTEXT1_Change() txtText2.Text = UCase(txtTEXT1.Text) txtText3.Text = LCase(txtTEXT1.Text) End Sub Private Sub cmdClear_Click() txtTEXT1.Text = "" txtTEXT1.SetFocus End Sub

77 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
Str(Numeric) ใช้แปลง Numeric เป็น String Val(String) ใช้แปลง String เป็น Numeric

78 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
IsNumeric(String) ตรวจสอบว่าเป็น Numeric หรือไม่ IsDate(String) ตรวจสอบว่าเป็น Date หรือไม่

79 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
LTrim(String) ใช้ตัดช่องว่างทางด้านซ้ายของ String ออก RTrim(String) ใช้ตัดช่องว่างทาง ด้านขวาของ String ออก

80 การทำงานกับฟังก์ชันข้อความ
Trim(String) ใช้ตัดช่องว่างทั้งด้านซ้าย และขวาของ String Format(value , "รูปแบบ") ใช้กำหนดรูปแบบของข้อมูล

81 รูปแบบของวันที่ (Date)
"dd/mm/yy"  "Short Date" "dd/mmm/yyyy"  "Medium Date" "dd/mmmm/yyyy"  "Long Date"

82 การทำงานกับฟังก์ชันทางวันและเวลา
Now จะให้ค่าวันที่และเวลา ณ ปัจจุบัน Time จะให้ค่าเวลา ณ ปัจจุบัน

83 รูปแบบของเวลา (Time) "HH:MM"  "Short Time"
"HH:MM AMPM"  "Medium Time" "HH:MM:SS"  "Long Time"

84 ตัวอย่างงาน ตรวจสอบเวลาการทำงาน

85 ตัวอย่างงาน Dim a As Date Dim b As Date Sub Command1_Click() a = Time Text1.Text = Format(a, "HH:MM:SS") Text2.Text ="" Label1.Caption ="" End Sub

86 ตัวอย่างงาน Sub Command2_Click() b = Time Text2.Text = Format(b, "HH:MM:SS") End Sub Sub Command3_Click() Label1.Caption = Format(b - a, "HH:MM:SS")

87 If…Then…Else Statement
If เงื่อนไข Then Statement… Else End If

88 Flow-Chart condition Statement ; True False

89 If…Then…Statement If เงื่อนไข Then Statement…

90 If…Then…Else Statement
If เงื่อนไข Then Statement… Else End If If เงื่อนไข Then Statement… Elseif เงื่อนไข Then Else End if

91 ตัวอย่างการใช้ ElseIf
Dim Number, Digits, MyString Number = Text1.Text If Number < 10 Then Digits = 1 ElseIf Number < 100 Then Digits = 2 Else Digits = 3 End If

92 Unload Statement Unload ObjectName เช่น Private Command1_Click()
Unload Form1 'หรือ Unload Me End Sub

93 End หยุดการรันโปรแกรม
End Command End หยุดการรันโปรแกรม เช่น Private Command1_Click() End ' จบการทำงาน End Sub

94 ตัวอย่างงาน ตรวจสอบรหัสผ่าน Lcase(Text1.text)
Private Sub cmdOK_Click() If txtPass.Text = "basic" Then frmCalculate.Show Unload Me Else txtPass.Text = "" txtPass.SetFocus End If End Sub ตรวจสอบรหัสผ่าน Lcase(Text1.text)

95 ตัวอย่างงาน โปรแกรมตรวจสอบรหัสผ่าน

96 Lcase(Text1.text) ตัวอย่างงาน Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = "basic" Then Form1.Show Unload Me Else Text1.Text = "" Text1.SetFocus End If End Sub Private Sub Command2_Click() End End Sub Lcase(Text1.text)

97 Select Case Statement Select Case ตัวแปร Case เงื่อนไข1 หรือ ค่าคงที่1 statement: Case เงื่อนไข2 หรือ ค่าคงที่2 Case Else End Select

98 Flow-Chart condition value1 value2 value n else S ; Statement ;

99 ตัวอย่างงาน การตรวจสอบเกรด

100 Private Sub CmdGrade_Click() Dim score As Integer Dim grade As String
ตัวอย่างงาน Private Sub CmdGrade_Click() Dim score As Integer Dim grade As String score = Val(txtmark.Text)

101 ตัวอย่างงาน Select Case score Case Is >= 80: grade = "A"
Case Is >= 70: grade = "B" Case Is >= 60: grade = "C" Case Is >= 50: grade = "D" Case Else: grade = "F" End Select lblgrade.Caption = txtName.Text & " your grade is " & grade End Sub

102 Check Box (properties)
Name Alignment Caption Value 0 (Unchecked) 1 (Checked) 2 (Grayed)

103 ตัวอย่างงาน แสดงวันที่และเวลา โดยใช้ Check Box

104 ตัวอย่างงาน Private Sub chkTime_Click() If chkTime.Value = 1 Then
lbltime.Caption = Format(Now, "HH:MM:SS") Else lbltime.Caption = "" End If End Sub

105 Private Sub Chkdate_Click()
If chkDate.Value = 1 Then lblDate.Caption = Format(Now,"dd/mmmm/yyyy") Else lblDate.Caption = "" End If End Sub

106 Option Button (properties)
Name Alignment Caption Value True (Select) False (Not Select)

107 ตัวอย่างงาน เลือกเพศโดยใช้ Option Button

108 Private Sub Optmale_Click() lblgender.Caption = "Male" End Sub
ตัวอย่างงาน Private Sub Optmale_Click() lblgender.Caption = "Male" End Sub Private Sub Optfemale_Click() lblgender.Caption = "Female" End Sub

109 ตัวอย่างงาน การคำนวณพื้นที่

110 Private Sub OptRectangle_Click()
txtnumber1.Text = "" txtNumber2.Text = "" lblResult.Caption = "" txtNumber1.SetFocus lblName1.Caption = "กว้าง" lblName2.Caption = "ยาว" lblName3.Caption = "พื้นที่สี่เหลี่ยม" End Sub

111 Private Sub OptTriangle_Click()
txtNumber1.Text = "" txtNumber2.Text = "" lblResult.Caption = "" txtNumber1.SetFocus lblName1.Caption = "ฐาน" lblName2.Caption = "สูง" lblName3.Caption = "พื้นที่สามเหลี่ยม" End Sub

112 Private Sub cmdCal_Click()
txtNumber1.SetFocus If Optrectangle.Value = True Then lblResult.Caption = Val(txtnumber1.Text) * Val(txtNumber2.Text) Else lblResult.Caption = 0.5 * Val(txtNumber1.Text) * Val(txtNumber2.Text) End If End Sub

113 Frame (properties) Name Caption

114 ตัวอย่างงาน ค้นหาตำแหน่งจากเพศและการศึกษา

115 เงื่อนไข การศึกษา ชาย หญิง ปริญญาตรี อาจารย์ เลขา
การศึกษา ชาย หญิง ปริญญาตรี อาจารย์ เลขา ปวส. ช่าง ประชาสัมพันธ์ ปวช. คนขับรถ แม่บ้าน

116 Private Sub cmdposition_Click()
If Optmale.Value = True Then If Optedu1.Value = True Then lblCareer.Caption = "อาจารย์" ElseIf Optedu2.Value = True Then lblCareer.Caption = "ช่าง" ElseIf Optedu3.Value = True Then lblCareer.Caption = "คนขับรถ" End If Else ' ElseIf Option2.Value = True Then

117 If Optedu1.Value = True Then
lblCareer.Caption = "เลขา" ElseIf Optedu2.Value = True Then lblCareer.Caption = "ประชาสัมพันธ์" ElseIf Optedu3.Value = True Then lblCareer.Caption = "แม่บ้าน" End If End Sub

118 MsgBox Prompt [,Buttons] [,Title]
Function MsgBox MsgBox Prompt [,Buttons] [,Title] Prompt “ข้อความที่ต้องการแสดง” Buttons ปุ่มทำงานและสัญลักษณ์ Title  “ข้อความที่แสดงที่หัว Box”

119 ตัวอย่าง Message Box Icon Title Buttons

120 ตัวอย่างของสัญลักษณ์ (Icon)
vbCritical vbInformation vbExclamation vbQuestion 117

121 Function MsgBox ตัวแปร = MsgBox(Prompt [,Buttons] [,Title])

122 ตัวอย่างการใช้ Msgbox

123 HScrollBar และ VScrollBar (properties)
Name Min Max Scroll Box Min LargeChange LargeChange SmallChange SmallChange Value Max

124 Event Change เมื่อทำการเลื่อนที่ LargeChange หรือ SmallChange
Scroll เมื่อทำการเลื่อนที่ Scroll Box

125 ตัวอย่างงาน การตรวจสอบ Properties ของ Scrollbar กำหนด Properties Min = 0 Max = 100 LargeChange = 10 SmallChange = 2

126 Sub HScroll1_Change() lblInfo.Caption = "Value = " & HScroll1.Value End Sub Sub HScroll1_Scroll() lblInfo.Caption = "Value = " & HScroll1.Value End Sub

127 การเรียกใช้ค่าสี Object_Name.Properties = Color_Name เช่น
lblName.ForeColor = VbRed frmData.BackColor = VbGreen

128 ตัวอย่างงาน ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร

129 ตัวอย่างงาน ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร

130

131 Dim data As String Private Sub Form_Load() 'Width = 4125 Height = 1440 End Sub

132 Private Sub cmdFont_Click()
data = txtName.Text lblName.Caption = data 'Width = 4125 Height = 4080 End Sub

133 Private Sub chklowercase_Click()
If chklowercase.Value = 1 Then chkuppercase.Value = 0 lblName.Caption = LCase(data) Else lblName.Caption = data End If End Sub

134 Private Sub chkuppercase_Click()
If chkuppercase.Value = 1 Then chklowercase.Value = 0 lblName.Caption = UCase(data) Else lblName.Caption = data End If End Sub

135 Private Sub chkItalic_Click()
If chkitalic.Value = 1 Then lblName.Font.Italic = True Else lblName.Font.Italic = False End If End Sub

136 Private Sub chkBold_Click()
If chkbold.Value = 1 Then lblName.Font.Bold = True Else lblName.Font.Bold = False End If End Sub

137 Private Sub HScsize_Change()
lblName.Font.Size = HScsize.Value End Sub Private Sub Command3_Click() 'Width = 4125 Height = 1440

138 Private Sub optRed_Click()
lblName.ForeColor = vbRed End Sub Private Sub optBlue_Click() lblName.ForeColor = vbBlue

139 Private Sub cmdOk_Click()
'Width = 4125 Height = 1440 txtName.Text = lblName.Caption txtName.Font.Bold = lblName.Font.Bold txtName.Font.Italic = lblName.Font.Italic txtName.Font.Size = lblName.Font.Size txtName.ForeColor = lblName.ForeColor End Sub

140 การทำงานกับฟังก์ชันสี
QBColor(n) โดย n มีค่าตั้งแต่ เช่น Label1.BackColor = QBColor(1)

141 การทำงานกับฟังก์ชันสี
RGB(Red,Green,Blue) โดยค่าสีอยู่ในช่วง เช่น Label1.BackColor = RGB(0,0,255) Label1.ForeColor = RGB(255,0,255)

142 ตัวอย่างงาน การผสมสีโดยใช้ Scroll Bars

143 Private Sub Form_Load()
lblRed.Caption = "Red = " & HScRed.Value lblGreen.Caption = "Green = " & HScGreen.Value lblBlue.Caption = "Blue = " & HScBlue.Value lblShow.BackColor=RGB(0,0,0) lblshow.ForeColor=RGB(255,255,255) End Sub

144 Private Sub HScRed_Change() lblShow.BackColor = RGB(HScRed.Value, _
HScGreen.Value, HScBlueValue) lblShow.ForeColor = RGB(255 - HScRed.Value, _ 255 - HScGreen.Value, HScBlue.Value) lblRed.Caption = "Red = " & HScRed.Value End Sub และเหตุการณ์ Scroll

145 Private Sub HScGreen_Change()
lblShow.BackColor = RGB(HScRed.Value, _ HScGreen.Value, HScBlue.Value) lblShow.ForeColor = RGB(255 - HScRed.Value, _ 255 - HScGreenValue, 255 – HScBlue.Value) lblGreen.Caption = "Green = " & HScGreen.Value End Sub

146 Private Sub HScBlue_Change() lblShow.BackColor = RGB(HScRed.Value, _
HScGreen.Value, HScBlue.Value) lblShow.ForeColor = RGB(255 - HScRed.Value, _ 255 - HScGreen.Value, HScBlue.Value) lblBlue.Caption = “Blue = " & HScBlue.Value End Sub

147 LOOP

148 For…Next Statement For ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย [ Step เพิ่ม/ลดค่าตัวแปร ] statement… Next ค่าตัวแปร

149 ตัวอย่าง For…Next Statement
For I = 0 To 100 Step 2 statement… Next I

150 Flow-Chart for loop Statement ; . end

151 แสดงตัวเลข 1 ถึง 20 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer
ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 1 ถึง 20 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer For i = 1 To 20 Print i ; Next i End Sub

152 Do…Loop Statement Do while (เงื่อนไข) Statement : Loop
Do Until (เงื่อนไข) Statement : Loop

153 Do…Loop Statement (ต่อ)
Do Statement : Loop while (เงื่อนไข) Do Statement : Loop Until (เงื่อนไข)

154 Flow-Chart (Do While) condition True False Statement ; . end

155 Flow-Chart (Do…Until)
Statement ; . condition False True

156 แสดงตัวเลข 1 ถึง 20 ตัวอย่างงาน Dim i As Integer i = 1 i = 1
Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 1 Do While (i <= 20) Print i i = i + 1 Loop End Sub Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 1 Do Print i i = i + 1 Loop Until (i > 20) End Sub 152

157 แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 ตัวอย่างงาน Dim i As Integer i = 10
Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 Do While (i >= 1) Print i i = i - 1 Loop End Sub Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 Do Print i i = i - 1 Loop Until (i = 0) End Sub

158 While (เงื่อนไข) statements : Wend
While…Wend Statement While (เงื่อนไข) statements : Wend

159 แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer
ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 While i > 0 Print i i = i - 1 Wend End Sub

160 List Box (properties) Name Sorted Columns Style List Standard
ListIndex Text ListCount Sorted Style Standard Checkbox 156

161 ตัวอย่าง List Box

162 List1.AddItem “รายการ”, index
Method List1.AddItem “รายการ”, index List1.RemoveItem index List1.Clear

163 With …End With Statement
With Object_Name .Properties = Value .Method End With

164 Goto Statement Goto label Statement… label : Sub Command1_Click()
GoTo aa Label1.Caption = “VB" aa: Label1.Caption = "Siam” End Sub

165 On Error Goto… On Error Goto label Statement… label :

166 On Error Resume Next On Error Resume Next Statement…

167 คำสั่งการทำงานต่อเนื่อง
Resume :ทำงานซ้ำบรรทัดที่เกิด Error ขึ้น Resume Next : ทำงานบรรทัดถัด จากบรรทัดที่เกิด Error ขึ้น

168 Error Object เป็น Object ที่จัดเก็บข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในโปรแกรมขณะ Run Time รูปแบบ Err.Properties

169 Properties Number Description

170 On…Goto & On…GoSub On expression GoSub destinationlist On expression GoTo destinationlist

171 ตัวอย่างงาน a: Print "1" b: Print "2" End Sub
Private Sub Command1_Click() Dim n As Integer n = 1 On n GoTo a, b Exit Sub a: Print "1" b: Print "2" End Sub

172 ตัวอย่างงาน การย้ายรายการใน List Sorted = True

173 Private Sub Form_Load()
lstPrg.AddItem "Widows" lstPrg.AddItem "Word" lstPrg.AddItem "Excel" lstPrg.AddItem "Access" lstPrg.AddItem "Power Point" End Sub หรือ

174 Private Sub Form_Load()
With lstPrg .AddItem "Widows" .AddItem "Word" .AddItem "Excel" .AddItem "Access" .AddItem "Power Point" End With End Sub

175 Private Sub lstPrg_DblClick()
lstShow.AddItem lstPrg.Text lstPrg..RemoveItem lstPrg..ListIndex End Sub Private Sub lstShow_DblClick() lstPrg.AddItem lstShow.Text lstShow.RemoveItem lstShow.ListIndex

176 ตัวอย่างงาน การจัดการกับ List

177 Private Sub cmdADD_Click()
If Trim(txtData.Text) <> "" Then lstInfo.AddItem txtData.Text End If txtData.Text = "" txtData.SetFocus End Sub

178 Private Sub cmdRemove_Click()
If lstInfo.ListIndex >= 0 Then lstInfo.RemoveItem lstInfo.ListIndex lstInfo.ListIndex =0 End If End Sub Private Sub cmdClear_Click() lstInfo.Clear ' ลบข้อมูลทั้งหมด

179 MultiSelect=Extended
ตัวอย่างงาน การย้ายข้อมูลใน List 2 List MultiSelect=Extended

180 Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "Pascal" List1.AddItem "Basic" List1.AddItem "C++" List1.AddItem "Delphi" List1.AddItem "Visual Basic" List1.AddItem "Visual C++" End Sub

181 Sub cmdMove_Click() Dim i As Integer Dim n As Integer n = List1.ListCount i = 0 Do While (i < n) If List1.Selected(i) Then List2.AddItem (List1.List(i)) List1.RemoveItem (i) Else i = i + 1 End If Loop End Sub

182 Private Sub cmdMoveall_Click()
Dim i As Integer For i = 0 To List1.ListCount - 1 List2.AddItem List1.List(i) Next i List1.Clear End Sub

183 Combo Box (properties)
Name Style Dropdown Combo Simple Combo Dropdown List โดยทั่วไปใช้งานเหมือน List Box

184 ตัวอย่างงาน การเปลี่ยนสีฟอร์มโดยใช้ Combo

185 ตัวอย่างงาน สีเขียวอ่อน สีม่วง สีทอง

186 Private Sub Form_Load()
cmbColor.AddItem "Blue" cmbColor.AddItem "Green" cmbColor.AddItem “Magenta" cmbColor.AddItem "Red" cmbColor.AddItem "Yellow" End Sub

187 Private Sub cmbColor_Click()
Select Case cmbColor.ListIndex Case 0: Me.BackColor = vbBlue Case 1: Me.BackColor = vbGreen Case 2: Me.BackColor = vbMagenta Case 3: Me.BackColor = vbRed Case 4: Me.BackColor = vbYellow End Select End Sub

188 ตัวแปร = InputBox(Prompt [,Title] [,Default])
Function InputBox ตัวแปร = InputBox(Prompt [,Title] [,Default]) Prompt : “ข้อความที่ต้องการแสดง” Title : “ข้อความที่แสดงที่หัวของ Box” Default : ค่าปกติที่ตั้งไว้

189 ตัวอย่างของ InputBox Title Prompt

190 ตัวอย่างงาน ตอบคำถามจาก Question แล้วแสดงว่าตอบถูกกี่ข้อ

191 Dim n As Integer Dim Ans As String Private Sub Form_Load() n = 0 End Sub

192 Private Sub cmdQuestion1_Click()
Ans = InputBox("วิชานี้คือวิชา ?" & Chr(13) & _ "VB, Delphi", "Question") If LCase(Ans) = "vb" Then n = n + 1 End If cmdQuestion2.Enabled = True cmdQuestion1.Enabled = False End Sub

193 Private Sub cmdQuestion2_Click()
Ans = InputBox("ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันใด ?" _ & Chr(13) & "MsgBox, InputBox", "Question") If LCase(Ans) = "inputbox" Then n = n + 1 End If cmdQuestion3.Enabled = True cmdQuestion2.Enabled = False End Sub

194 Private Sub cmdQuestion3_Click()
Ans = InputBox("ตัวแปรที่ใช้รับค่าจากฟังก์ชัน InputBox เป็นตัวแปรชนิดใด ?" & Chr(13) & _ "Integer, String", "Question") If LCase(Ans) = "string" Then n = n + 1 End If cmdQuestion3.Enabled = False lblResult.Caption = "ท่านตอบคำถามถูก " & n & " ข้อ" End Sub

195 DriveListBox (properties)
Name Drive เช่น EditPlus Event ส่วนใหญ่ใช้ Change

196 DirListBox (properties)
Name Path Event ส่วนใหญ่ใช้ Change

197 FileListBox (properties)
Name Path Filename Pattern เช่น *.exe;*.xls Event ส่วนใหญ่ใช้ Click

198 ตัวอย่างงาน แสดงชื่อไฟล์ และ Path ของไฟล์

199 txtPath.Text = File1.Path txtFilename.Text = File1.FileName End Sub
Sub File1_Click() txtPath.Text = File1.Path txtFilename.Text = File1.FileName End Sub Sub Drive1_Change() Dir1.Path = Drive1.Drive Sub Dir1_Change() File1.Path = Dir1.Path

200 Timer (properties) Name Enabled Interval Event ใช้ Timer

201 การทำงานกับฟังก์ชันทางวันและเวลา
Now จะให้ค่าวันที่และเวลา ณ ปัจจุบัน Time จะให้ค่าเวลา ณ ปัจจุบัน

202 นาฬิกาดิจิตอลจาก Timer
ตัวอย่างงาน นาฬิกาดิจิตอลจาก Timer 198

203 Private Sub Timer1_Timer() lblTime.Caption = Time End Sub

204 ตัวแปร Static เป็นตัวแปรที่ไม่ถูกทำลายหลังจาก
จบโปรแกรมย่อย (แต่ละ Event) รูปแบบ Static Name As Data_Type

205 ตัวอย่างงาน นับจำนวนการกดปุ่ม

206 ' หรือประกาศตัวแปร n เป็นแบบ Private
Private Sub cmdCount_Click() Static n As Integer n = n + 1 lblShowNumber.Caption = "Count = " & n End Sub ' หรือประกาศตัวแปร n เป็นแบบ Private

207 ตัวอย่างงาน ตรวจสอบ Password Dim n As Integer Dim x As Integer

208 Private Sub cmdOK_Click()
n = n + 1 If LCase(txtPassword.Text) = “dusit" Then frmCaluculate.Show ‘form ที่ต้องการแสดง Unload Me Else x = MsgBox("รหัสไม่ถูกต้อง" & Chr(13) & _ " ต้องการป้อนอีกครั้งหรือไม่", 5, "Answer")

209 If n < 3 And (x = 4) Then txtPassword.Text = "" txtPassword.SetFocus ElseIf x = 2 Then End Else MsgBox "ป้อนรหัสผิด 3 ครั้ง", 0, "Answer" End If End Sub

210 ใช้ Timer กำหนดให้ Label เคลื่อนที่
ตัวอย่างงาน ใช้ Timer กำหนดให้ Label เคลื่อนที่ คุณสมบัติของ Timer Enabled = False Interval = 510

211 ตัวอย่างงาน Private Sub cmdStart_Click() If cmdStart.Caption = "เริ่ม" Then Timer1.Enabled = True cmdStart.Caption = "หยุด" Else Timer1.Enabled = False cmdStart.Caption = "เริ่ม" End If End Sub

212 Private Sub Timer1_Timer()
lblWalk.Left = lblWalk.Left + 100 End Sub

213 Private Sub Timer1_Timer()
lblWalk.Left = lblWalk.Left + 100 If lblWalk.Left >= Me.Width Then lblWalk.Left = 0 End If End Sub

214 Private Sub cmdDecrease_Click()
Timer1.Interval = Timer1.Interval - 50 End Sub

215 Private Sub cmdDecrease_Click()
Timer1.Interval = Timer1.Interval - 50 If Timer1.Interval <= 10 Then cmdDecrease.Enabled = False End If End Sub

216 Private Sub cmdIncrease_Click()
cmdDecrease.Enabled = True Timer1.Interval = Timer1.Interval + 50 End Sub

217 กำหนดให้ Label วิ่งรอบฟอร์ม
Sub Form_Load() fac = "b" End Sub

218 Private Sub Timer1_Timer() If fac = "r" Then
กำหนดให้ Label วิ่งรอบฟอร์ม Dim fac As String Private Sub Timer1_Timer() If fac = "r" Then lblWalk.Left = lblWalk.Left + 75 lblWalk.Top = lblWalk.Top - 50 If lblWalk.Top < 0 Then fac = "t" End If 218 218

219 ElseIf fac = "t" Then lblWalk.Left = lblWalk.Left + 75 lblWalk.Top = lblWalk.Top + 50 If lblWalk.Left >= Me.Width Then fac = "l" End If

220 ElseIf fac = "l" Then lblWalk.Left = lblWalk.Left - 50
lblWalk.Top = lblWalk.Top + 50 If lblwalk.Top >= Me.Height Then fac = "b" End If

221 ElseIf fac = "b" Then lblWalk.Left = lblWalk.Left - 50 lblWalk.Top = lblWalk.Top - 50 If lblWalk.Left < 0 Then fac = "r" End If End Sub

222 PictureBox (properties)
Name AutoSize BorderStyle Picture ใช้ในด้านกราฟิก

223 ImageBox (properties)
Name BorderStyle Picture Stretch ใช้แสดงรูปภาพบน Form

224 Method ของ Picture และ Image
LoadPicture(“Directory\...\ชื่อไฟล์ ภาพ”) เช่น Image1.Picture =LoadPicture("c:\cat.jpg")

225 ตัวอย่างงาน เมื่อคลิกฟอร์ม ให้ทำการสลับภาพ

226 Sub Form_Click() Image2.Picture = Picture1.Picture Picture1.Picture = Image1.Picture Image1.Picture = Image2.Picture End Sub

227 ตัวอย่างงาน แสดงภาพจากไฟล์ที่เลือก

228 Sub Dir1_Change() File1.Path = Dir1.Path End Sub Sub Drive1_Change() Dir1.Path = Drive1.Drive

229 Sub File1_Click() txtPath.Text = File1.Path txtFile.Text = File1.FileName Image1.Picture = LoadPicture(File1.Path & _ "\" & File1.FileName) ' ตั้งค่าที่ Pattern ด้วย End Sub

230 แก้ปัญหารูปที่ Root Drive A:\ และ C:\
Sub File1_Click() txtPath.Text = File1.Path txtFile.Text = File1.FileName If File1.Path = "C:\" Or File1.Path = "a:\" Then Image1.Picture = LoadPicture(File1.Path _ & File1.FileName) Else Image1.Picture = LoadPicture(File1.Path & _ "\" & File1.FileName) End If End Sub

231 Line (properties) Name BorderColor BorderStyle BorderWidth X1 X2 Y1 Y2

232 คำสั่งในการวาดเส้นตรง
line(x1,y1) – (x2,y2),Color เช่น Line (500, 200)-(2000, 1000), QBColor(11)

233 ตัวอย่างงาน สร้างตารางดังรูป

234 ตัวอย่างงาน Sub frmShowline_Click() Dim i As Integer For i = 1 To 4 Line (500, 500 * i)-(2000, 500 * i) Line (500 * i, 500)-(500 * i, 2000) Next i End Sub

235 Shape (properties) Name BackStyle BackColor BorderColor BorderStyle
BorderWidth FillColor FillStyle Shape

236 ตัวอย่างงาน Random Shape

237 Sub cmdShow_Click() Shape1.Shape = (Rnd * 5) Shape1.FillColor = QBColor(Rnd * 15) Shape1.FillStyle = (Rnd * 7) Shape1.BorderColor = QBColor(Rnd * 15) End Sub

238 Circle(x,y),radius,color
คำสั่งในการวาดวงกลม Circle(x,y),radius,color เช่น Circle (1000, 1000), 500

239 ตัวอย่างงาน วงกลมซ้อน

240 Sub Timer1_Timer() Dim i As Integer For i = 1 To 2000 Step 10 Circle (Me.Width \ 2, Me.Height \ 2), i, _ RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255) Next i End Sub

241 การทำงานกับ Event ของ Mouse
MouseDown เมื่อกดปุ่มของเมาส์ MouseUp เมื่อปล่อยปุ่มของเมาส์ MouseMove เมื่อเลื่อนเมาส์

242 การใช้ปุ่มบน Mouse พร้อมกับ Shift
ตัวแปร Button ตัวแปร Shift 1 ปุ่มซ้าย 1 กดปุ่ม Shift ร่วม 2 ปุ่มขวา 2 กดปุ่ม Ctrl ร่วม 4 ปุ่มกลาง 4 กดปุ่ม Alt ร่วม

243 พารามิเตอร์ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเมาส์
Private Sub ชื่อออปเจ็คต์_MouseDown( Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Integer) Private Sub ชื่อออปเจ็คต์_MouseUp( Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Integer) Private Sub ชื่อออปเจ็คต์_MouseMove( Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Integer)

244 ตัวอย่างงาน การกำหนดให้ Label เคลื่อนที่ตาม Mouse

245 Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Me.Caption = " Value X = " & X & " Value Y = " & Y Label1.Move X, Y End Sub

246 ตัวอย่างงาน วาดเส้นโดยใช้ Mouse

247 Dim d As Boolean Dim CurrentX as Single,CurrentY as Single Sub Form_MouseDown(Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Single) d = True CurrentX = X CurrentY = Y End Sub

248 Sub Form_MouseUp(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single) d = False End Sub

249 Sub Form_MouseMove(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If d = True Then Line -(X, Y) ' Line Form1.CurrentX,Form1.CurrentY–(X,Y) End Sub

250 กดเมาส์ซ้ายค้างวาดเส้น กดเมาส์ขวาค้างวาดวงกลม
Sub Form_MouseMove(Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If d = True Then If Button = 1 Then Line -(X, Y) Else Circle (X, Y), 100, QBColor(Rnd * 15) End If End Sub

251 กดเมาส์ซ้ายค้างวาดเส้น กดเมาส์ซ้ายค้างพร้อมปุ่ม Shift วาดวงกลม
Sub Form_MouseMove(Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If d = True Then If Button = 1 And Shift = 1 Then Circle (X, Y), 100, QBColor(Rnd * 15) Else Line -(X, Y) End If End Sub

252 การใช้ Common Dialog เมนู Project  Components…
Microsoft Common Dialog Control 6.0

253 Dialog Open

254 Dialog Font

255 Dialog Color

256 ตัวอย่างงาน การเรียกใช้ Dialog 251

257 Common Dialog (properties)
Name Action DialogTitle Filter FilterIndex Flags InitiDir CancelError

258 Common Dialog (properties) (ต่อ)
FileName FontName FontSize FontBold FontItalic FontStrikethru FontUnderline Color

259 Common Dialog (Method)
ShowOpen ShowSave ShowColor ShowPrinter ShowFont ShowHelp

260 ตัวอย่างการใช้ Filter
.Filter= "All Files (*.*)|*.*" .Filter= "All Files (*.*)|*.*|Text Files (*.txt)|*.txt" "All Pictures (*.bmp;*.gif;*.jpg)|*.bmp;*.gif;*.jpg" FilterIndex = 2

261 การเรียกใช้ Dialog Open
Private Sub cmdShowOpen_Click() dlg1.Flags = cdlOFNHideReadOnly dlg1.Filter = "All Files (*.*)|*.*|Text Files" & _ "(*.txt)|*.txt" dlg1.FilterIndex = 2 dlg1.ShowOpen MsgBox dlg1.FileName End Sub

262 การเรียกใช้ Dialog Color
Private Sub cmdShowColor_Click() dlg1.Flags = cdlCCRGBInit dlg1.ShowColor Label1.ForeColor = dlg1.Color End Sub

263 การเรียกใช้ Dialog Font
Private Sub cmdShowFont_Click() dlg1.Flags = cdlCFBoth dlg1.ShowFont lblShow.FontName=dlg1.FontName lblShow.FontSize=dlg1.FontSize lblShow.FontBold=dlg1.FontBold lblShow.FontItalic=dlg1.FontItalic End Sub

264 Private Sub cmdExit_Click() End End Sub

265 การเรียกใช้ Dialog Save
Private Sub cmdShowSave_Click() dlg1.Flags = cdlOFNHideReadOnly dlg1.Filter = "All Files (*.*)|*.*|Text Files" & _ "(*.txt)|*.txt" dlg1.FilterIndex = 2 dlg1.ShowSave MsgBox dlg1.FileName End Sub

266 การเรียกใช้ Dialog Print
Private Sub cmdShowPrinter_Click() dlg1.ShowPrinter End Sub

267 การเรียกใช้ Dialog Help
Private Sub cmdShowHelp_Click() dlg1.HelpFile = _ "c:\windows\help\winhlp32.hlp" dlg1.HelpCommand =cdlHelpContents dlg1.ShowHelp End Sub

268 Multiple Document Interface
MDI Form Multiple Document Interface สร้าง MDI Form Project  Add MDI Form เลือก MDI Form Open

269 ตัวอย่างงาน การใช้งาน MDI Form MDI Form MDI Child Form

270 การกำหนดฟอร์มลูกของ MDI Form
ให้กำหนด Properties  MDIChild ของฟอร์มลูกเป็น True

271 การสร้างเมนู (Menu) Tools Menu Editor...
Caption : ข้อความที่จะแสดงเป็นเมนู Name : กำหนดชื่อเมนู คลิกปุ่ม : เพื่อกำหนดเมนูย่อย ** สร้างได้ 6 ระดับ

272 ตัวอย่างงาน สร้างเมนูดังรูป

273 เมนูไฟล์ Caption Name &File mnufile Openform1 mnuform1
- mnuline Exit mnuexit

274 เมนู Font Caption Name &Font mnufont 10 mnu10 12 mnu12 15 mnu15
Color mnucolor Red mnured Green mnugreen Blue mnublue

275 การเขียนคำสั่งใน Menu
Sub mnuform1_Click() Form1.Show End Sub Sub mnuform2_Click() Form2.Show Sub mnuexit_Click() End End Sub

276 สร้าง MDI Form และเมนู ดังรูป

277 กำหนดให้ คุณสมบัติของ Form1 และ Form2

278 ดูความแตกต่างระหว่างฟอร์ม 2 และ 3
Sub mnuform1_Click() Form1.Show End Sub Sub mnuform2_Click() Form2.Show Sub mnuform3_Click() Form3.Show End Sub Sub mnuexit_Click() End

279 Popup Menu Tools Menu Editor...
กำหนดรายการเมนูเหมือนการสร้าง เมนู โดยรายการหลักให้ ยกเลิก Visible ออก

280 สร้าง Popmenu ตัวอย่างงาน Caption Name popup mnupopup Cut mnucut
Copy mnucopy Paste mnupaste Visible=False

281 การเรียกใช้งาน Popup Menu
Popupmenu PopupMenu_Name เช่น PopupMenu mnupopup

282 การกำหนดให้ popup menu แสดงเมื่อคลิกเมาส์ขวา
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, _ Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If Button = 2 Then PopupMenu mnupopup End If End Sub

283 โปรแกรมย่อย (Procedure)
Sub (Sub Program) Function

284 Sub Program Sub ชื่อโปรแกรมย่อย (parameter) Statement : End Sub

285 ขอบเขตของ Sub Program Private Sub ชื่อโปรแกรมย่อย (parameter)
เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ใน Form นั้นๆ Public Sub ชื่อโปรแกรมย่อย (parameter) เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ในทุกๆ Form Sub ชื่อโปรแกรมย่อย (parameter) เหมือนกับ Public Sub

286 การเรียกใช้ Sub Program
Call ชื่อโปรแกรมย่อย(ค่าที่ส่ง) หรือ ชื่อโปรแกรมย่อย(ค่าที่ส่ง)

287 ตัวอย่างงาน Sub Program แบบไม่มี Parameter

288 Sub Color() lblShow.BackColor = RGB(HScroll1.Value, _ HScroll2.Value, HScroll3.Value) lblShow.ForeColor = RGB(255 - HScroll1.Value, _ 255 - HScroll2.Value, HScroll3.Value) End Sub

289 Private Sub HScRed_Change()
Call Color lblRed.Caption = "Red = " & HScRed.Value End Sub Private Sub HScGreen_Change() lblGreen.Caption = "Green = " & HScGreen.Value

290 Private Sub HScBlue_Change()
Call Color lblBlue.Caption = “BLUE = " & HScBlue.Value End Sub

291 ตัวอย่างงาน Sub Program แบบมี Parameter

292 Sub table(r As Integer, c As Integer)
Dim i As Integer For i = 1 To r + 1 Line (500, 500 * i)-(500 * (c + 1), 500 * i) Next i For i = 1 To c + 1 Line (500 * i, 500)-(500 * i, 500 * (r + 1)) End Sub

293 Private Sub cmdTable_Click()
Me.Cls Call table(Val(txtRow.Text), Val(txtCol.Text)) txtRow.Text = "" txtCol.Text = "" txtRow.SetFocus End Sub

294 Function Function ชื่อ function (parameter) As datatype Statement : End Function

295 ตัวแปร หรือ Object = ชื่อ Function(ส่งค่า Parameter)

296 ตัวอย่างงาน การหาค่า Factorial

297 Function Fac(n As Integer) As Long
If n = 1 Then Fac = 1 Else Fac = n * Fac(n - 1) End If End Function

298 Private Sub cmdFac_Click()
Dim data As Long data = Fac(Val(txtNumber.Text)) lblResult.Caption = txtNumber.Text & " != " & data txtNumber.Text = "" txtNumber.SetFocus End Sub

299 การประกาศตัวแปร Array
Dim ชื่อตัวแปร(UpperBound) As Type เช่น Dim Cost(5) As Integer Cost(0) = 20 Cost(5) = val(Text1.Text)

300 การประกาศตัวแปร Array
Dim ชื่อตัวแปร(LBound To UBound) As Type เช่น Dim Score(1 To 4) As Integer Dim Name(97 To 100) As String

301 Object แบบ Array ถ้าต้องการใช้ Object แบบ Array ให้ทำการคัดลอก Object

302 ตัวอย่างงาน หาค่าเฉลี่ยโดยใช้ Array คัดลอก Text1 อีก 2 ตัว

303 Private Sub cmdAverage_Click()
Dim n(2) As Integer Dim i As Integer Dim sum As Integer sum = 0 For i = 0 To 2 n(i) = Val(txtNum(i).Text) sum = sum + n(i) Next i lblResult.Caption = "Average = " & sum / 3 End Sub

304 การทำงานกับฐานข้อมูล
299

305 Data Control (properties)
Name Caption Connect DatabaseName RecordSource

306 Method ของ Record Set AddNew Update CancelUpdate Delete Refresh

307 Method ของ Record Set MoveFirst MoveLast MoveNext MovePrevious
FindFirst FindLast FindNext FindPrevious

308 การกำหนดให้ Object อ้างข้อมูลในฐานข้อมูลได้
กำหนดคุณสมบัติ DataSource DataField

309 การเขียนคำสั่งโปรแกรมกับ Data Control
การย้ายไปยังเรคคอร์ดต่างๆ ใน ReccordSet MoveFirst ย้ายไปยังเรคคอร์ดแรก MoveLast ย้ายไปยังเรคคอร์ดสุดท้าย MoveNext ย้ายไปยังเรคคอร์ดถัดไป MovePrevious ย้ายไปยังเรคคอร์ดก่อนหน้า Move ย้ายไปยังเรคคอร์ดที่ระบุ

310 การเขียนคำสั่งโปรแกรมกับ Data Control
การค้นหาข้อมูลใน ReccordSet FindFirst ค้นหาเรคคอร์ดแรกที่ตรงกับเงื่อนไข FindLast ค้นหาเรคคอร์ดสุดท้ายที่ตรงกับเงื่อนไข FindNext ค้นหาเรคคอร์ดถัดไปที่ตรงกับเงื่อนไข FindPrevious ค้นหาเรคคอร์ดก่อนหน้าที่ตรงกับเงื่อนไข

311 แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น
ตัวอย่างงาน แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น Data1 กำหนด DatabaseName และ RecordSource Text กำหนด DataSource และ DataField

312 Private Sub cmdAdd_Click() ' ปุ่ม Add
Data1.Recordset.AddNew txtId.SetFocus cmdOK.Visible = True cmdADD.Visible = False End Sub

313 Private Sub cmdOK_Click() 'ปุ่ม OK Data1.Recordset.Update
cmdADD.Visible = True cmdOK.Visible = False End Sub เมื่อทำการรันให้ ปุ่ม OK ซ้อนปุ่ม Add

314 Private Sub cmdDelete_Click() 'ปุ่ม Delete
X = MsgBox("Delete " & Text2.Text & _ " Yes or No ?", 1, "Check Data") If X = 1 Then Data1.Recordset.Delete Data1.Recordset.MoveFirst End If End Sub

315 Private Sub cmdFind_Click() 'ปุ่ม Find
Dim str As String str = "id='" & txtEnID.Text & "'" Data1.Recordset.FindFirst str If Data1.Recordset.NoMatch Then MsgBox "Data Not Found" End If txtEnID.Text = "" txtEnID.SetFocus End Sub

316

317 ' ให้ใส่ตำแหน่งที่มีอยู่ใน Database
Private Sub Form_Load() cmbPosition.AddItem "Manager" cmbPosition.AddItem "Saleman" cmbPosition.AddItem “Reception" End Sub

318 Dim t As String Private Sub cmdFind1_Click() 'ปุ่ม Find If optName.Value = True Then t = "name='" & txtFindName.Text & "'" ElseIf optSex.Value = True Then If optMale.Value = True Then t = "sex='f‘ " Else t = "sex='m‘ " End If

319 ต่อปุ่ม Find ElseIf optPosition.Value = True Then
t = "position='" & cmbPostion.Text & "'" End If Data1.Recordset.FindFirst t If Data1.Recordset.NoMatch Then MsgBox "Data Not Found", 16 End Sub

320 Private Sub cmdFindNext_Click() 'ปุ่ม FindNext
Data1.Recordset.FindNext t If Data1.Recordset.NoMatch Then MsgBox "End of Data", 32 End If End Sub

321 ตัวอย่างงาน ป้อน user name และ password เพื่อเข้าไปใช้ Database
ถ้าป้อน admin และ password = dusit สามารถใช้ Database ได้ครบ ถ้าป้อน user และ password = sitd สามารถใช้ Database บางส่วน

322 Private Sub cmdOK_Click()
If txtUser.Text = "admin" And txtPass.Text = “dusit" Then Form35.Visible = True Form36.Visible = False ElseIf txtUser.Text = "user" And txtPass.Text = "masi" Then Form35.Command1.Visible = False Form35.Command3.Visible = False

323 Else MsgBox "Password or User name not Correct", 16 txtUser.SetFocus txtUser.SelStart = 0 txtUser.SelLength = Len(Text1.Text) txtPass.Text = "" End If End Sub Sub cmdCancel_Click() End End Sub

324 จบบทเรียน 319


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic 6.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google