งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ 2.1 สัญญาณและระบบเลขฐาน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ 2.1 สัญญาณและระบบเลขฐาน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ 2.1 สัญญาณและระบบเลขฐาน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ นำเสนอครั้ง ที่ 2

2 สัญญาณและ ระบบเลขฐาน การปฏิบัติการบูลีนจะรับรู้สถานะของตัวแปรเพียง สองสถานะเท่านั้น เช่น การควบคุมไฟฟ้าสามารถ ที่จะควบคุมให้ปิด (OFF) หรือเปิด (ON) สัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เพียงสองสถานะ คือ “0” หรือ “1” เรียกสัญญาณ Binary และ ระบบปฏิบัติการของ PLC จะใช้ระบบตัวเลขฐาน 2 และสามารถประยุกต์เป็นระบบเลขฐาน 8 และ ระบบเลขฐาน 16 ซึ่งตัวแปรสามารถกำหนดให้มี เพียงสองค่าเท่านั้น คือ “0” หรือ “1” และจะนำ ตัวแปรมาพิจรณาในลักษณะทางคณิตศาสตร์ พีชคณิตบูลีน (Boolean algebra) จุดประส งค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ สัญญาณและระบบเลขฐาน สมการบูลีน และการ ลดรูปสมการ

3 สัญญาณ Binary สัญญาณที่มีสถานะแตกต่าง กันได้ 2 สถานะ V 24 V OFF ON 1 Bar 6 Bar

4 การกำเนิด สัญญาณ Binary 1 0 = Binary generator

5 ย่านของ แรงดันไฟฟ้า IEC Range 0 - Range

6 วงจรไฟ ฟ้า ~ S1S1 H1H1 S1 = Binary input ไม่กด S1 = 0 กด S1 = 1 H1 = Binary output ไฟดับ H1 = 0 ไฟติด H1 = 1

7 วงจรไฟ ฟ้า S1 = Binary input ไม่กด S1 = 0 กด S1 = 1 H1 = Binary output ไฟดับ H1 = 0 ไฟติด H1 = 1 ~ S1S1 H1H1

8 การกำเนิดสัญญาณ ดิจิตอล สัญญาณดิจิตอลต่างกับสัญญาณไบนารี่ที่สัญญาณ ดิจิตอลสามารถกำหนดให้มีค่าของขนาดแรงดันไฟฟ้า เท่าใดก็ได้ t Analog signal Digital signal on 1v basis Digital signal on 2v basis V Digital signal on 0.5v basis 0 แสดงการแปลงสัญญาณแอนะลอกให้เป็นสัญญาณ ดิจิตอลจำนวน 3 วิธีการ

9 สัญญาณดิจิตอลบางครั้งไดมาจากสัญญาณ แอนะลอก ซึ้งเป็นวิธีการที่จะทำให้ระบบ PLC ทำการ ประมวลผลสัญญาณแอนะลอกได้ ตัวอย่างเช่น สัญญาณแอนะลอกที่มีค่าแรงดันอยู่ในย่าน 0-10V จะ ถูกลดขนาดลงให้อยู่ในรูปของค่าแรงดันที่เป็นขั้นๆ เรียง กันเป็นลำดับขึ้นอยู่กับความสามารถของ PLC ซึ่ง สัญญาณดิจิตอลอาจจะปฏิบัติการในขั้นของค่าแรงดัน 0.1V, 0.01V หรือ 0.001V ซึ่งถ้าใช้ย่านที่ขั้นของค่า แรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุด จะทำให้มีความแม่นยำในการ แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะลอกมีความ ถูกต้องสูง ตัวอย่างสัญญาณแอนะลอก เช่น ความดันที่ถูกวัด และแสดงผลโดยเกจวัดความดัน ค่าของความดันจะมีค่า เท่าใดก็ได้ภายในช่วงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดและมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่เหมือนสัญญาณดิจิตอล กรณีที่จะทำการประมวลผลสัญญาณแอนะลอกด้วย PLC จะต้องทำการประมาณค่าและแปลงสัญญาณ เหล่านั้นให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลก่อน ทำนองเดียวกันสัญญาณดิจิตอลก็สามารถจะทำ การปฏิบัติการเหมือนกับสัญญาณไบนารี่

10 สัญญาณจาก Bimetallic strip thermometer ( สัญญาณไบนารี่ ) หน้าสัมผัสปิดมี กระแสไฟฟ้า ไหลทำให้ หลอดไฟติด หน้าสัมผัสเปิด ไม่มี กระแสไฟฟ้า ไหลทำให้ หลอดไฟดับ

11 สัญญาณจาก Mercury thermometer ( สัญญาณแอนะลอก ) Mm Hg แสดงสัญญาณ แอนะลอก

12 Dig ital control signal DC motor Analog [ue] Control signal D/A- converte r Voltag e supply D A M Transi stor [contr ol eleme nt] การเปลี่ยนสัญญาณควบคุมจากดิจิตอล เป็นแอนะลอก

13 Push Butt on open Pneumatic cylinder Electrical voltage Compress ed air An electrical push button triggers the movement of a pneumatic cylinder แสดงการใช้สัญญาณไฟฟ้าควบคุมการ เลื่อนของกระบอกสูบ

14 A D 1234 t U[m v] mv d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 mv 11 0 mv mv Sensing operation Analog [ue] value Digital equivalence Analog (ue) - digital converter

15 Volt age U [ V ] 0t Volt age U [ V ] 0t 10 การขยาย สัญญาณ แสดงการขยาย สัญญาณ

16 0t Sig nal 0t Linearization of a signal course การเปลี่ยนเป็น สัญญาณเชิงเส้น

17 สัญญาณดิจิตอลคือกลุ่มของสัญญาณไบนารี่ที่ นำมาเรียงกันเป็นรหัส ตัวอย่างกลุ่มของสัญญาณไบนารี่ขนาด 4 บิต นำมาสร้างเป็นรหัสได้ทั้งหมดกี่รหัสไม่ซ้ำกัน กลุ่มของสัญญาณไบนารี่ ขนาด 4 บิต = = 15 ตำแหน่งท้ายสุด ตำแหน่งแรก =0=0 สรุป สัญญาณไบนารี่ขนาด 4 บิต นำมาสร้าง เป็นรหัสได้ทั้งหมด 16 รหัส ตั้งแต่รหัส 0 ถึง 15

18 จำนวน รหัส สัญญาณ Digital = กลุ่ม สัญาณ Binary

19 ระบบเลข ฐาน เลขฐาน 2 = = ข้อมูลขนาด 1 Bit เลขฐาน 8 = = ข้อมูลขนาด 1 Byte เลขฐาน 10 = เลขฐาน 16 = ABCDEF = ข้อมูล 1Word

20 การเปลี่ยนระบบเลข ฐาน Bit NO. ตัวอย่าง ที่ 1 ตัวอย่าง ที่ 2 ตัวอย่าง ที่ 3 Digital value การเปลี่ยนเลขฐาน 2 เป็น เลขฐาน

21 การเปลี่ยนระบบเลข ฐาน Bit NO. ตัวอย่าง ที่ 1 ตัวอย่าง ที่ 2 ตัวอย่าง ที่ 3 Digital value การเปลี่ยนเลขฐาน 10 เป็น เลขฐาน

22 การเปลี่ยนระบบเลข ฐาน เลขฐาน 2 ขนาด 4 Bit = เลขฐาน 10 หรือ ฐาน 16 จำนวน 1 หลัก 9C

23 การเปลี่ยนระบบเลข ฐาน เลขฐาน 2 ขนาด 4 Bit = เลขฐาน 10 หรือ ฐาน 16 จำนวน 1 หลัก 9C

24 ตัวอย่างให้ Input 3/4 ทำให้ หลอดไฟ H1 ติด = 1 จำนวน รหัส H1H H1H

25 วงจรไฟ ฟ้า S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 H1H1 DNF = Disjunction Normal Form สมการ Boolean H1 = V(S1.S2.S3.S 4) V(S1.S2.S 3.S4)

26 วงจรไฟ ฟ้า S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 H1H1 DNF = Disjunction Normal Form สมการ Boolean H1 = V(S1.S2.S3.S 4) V(S1.S2.S 3.S4)

27 & Y A B C & & A B C Y & & A B C Y = = A B C A B C Y =( A ^ B) ^ C = A^B^C Computi ng rule AND-OR circuit

28 1 > = 1 > = A B C Y 1 > = A B C Y 1 > = 1 > = A B CY == ABC ABC ABC == Y =( A V B ) V C Y = A V ( B V C ) Y = A V B V C

29 Y = ( A V B ) C > = 1 & A B C Y & & > = 1 A C B Y A B C = = > = 1 > = 1 & A C B Y & & > = 1 A B C Y & > = 1 Y A B C = = A B C C CA B C C CA B CC == Y = ( A V C ) ( B V C ) = AB V CC = AB V C กฎอื่นๆ สำหรับคำสั่ง AND - OR

30 A V AQ =A V Q A A Q A B AB V AB = A V B B AB A AB V ( A V B ) = 1

31 วงจรไฟ ฟ้า S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 DNF = Disjunction Normal Form H1H1 ลดรูปสมการโดย Computing rule

32 วงจรไฟ ฟ้า S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 DNF = Disjunction Normal Form ลดรูปสมการโดย Computing rule H1H1

33 Binary signal : Signal state Voltage present +24v Signal state “1” Voltage not present 0v Signal state “0” Signal state “1” Lamp “ON” Signal state “0” Lamp “OFF” Output module Input module

34 100 % VAL UE VOLTAGE PRESENT + 24V VOLTAGE NOT PRESENT 0V Binary signal = bit activ ated not activat ed NO conta ct pres ent not prese nt 1 0 NC conta ct activ ated not activat ed not prese nt pres ent 1 0 Programming of NC and NO contacts Sensor contact and its state as defined by the application The sensor is “ON” The sensor is Voltage at input Evaluation in the program Signal state at input

35 S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 H1H1 DNF = Disjunction Normal Form OR LD, OR BLOCK, O( ) S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 H1H1 CNF = Conjunction Normal Form AND LD, AND BLOCK, A( )

36 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ 2.1 สัญญาณและระบบเลขฐาน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google