งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The 2020 CS Road Map Challenges Facing Computer Science Programs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The 2020 CS Road Map Challenges Facing Computer Science Programs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The 2020 CS Road Map Challenges Facing Computer Science Programs

2

3 แนวโน้มไอทีหลักในอนาคต

4

5

6 แนวโน้มอุปกรณ์ไอทีอนาคต

7 การเข้าถึงไอทีสามารถชิงความได้เปรียบใน การแข่งขัน

8 เป้าหมายระดับวิสัยทัศน์สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ เป้าหมายระดับวิสัยทัศน์ เป็น 1 ใน 7 ของประเทศ

9 ภารกิจด้านผลิตบัณฑิต ปรับสัดส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ 60 ต่อ 40 เพิ่มนักศึกษาต่างชาติให้ได้ร้อยละ 5 เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ

10 ภารกิจด้านผลิตวิจัย ผลักดันให้มีผลงานหรืองานสร้าง สรรค์ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลักดันผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่มี Impact factors ไม่น้อยกว่าปีละ 10 ผลงาน เพิ่มศูนย์วิจัยเฉพาะทางศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน อย่างน้อย 1 ศูนย์ เพิ่มกลุ่มวิจัยเฉพาะทางให้ได้อย่างน้อย 3 กลุ่ม

11 ภารกิจด้านวิจัย ( ต่อ ) ผลักดันงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณวิจัยไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ( ภาควิชาฯ )

12 ภารกิจด้านบริการวิชาการ ผลักดันให้มีห้องปฏิบัติการที่สามารถ เชื่อม ต่อกับการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อธุรกิจและ อุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ศูนย์ Software Development Center ผลักดันให้มีศูนย์นวัตกรรมและการ พาณิชย์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก งานวิจัยนักศึกษาและอาจารย์สู่ผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรม Innovation and Commercial Center

13 ภารกิจด้านการจัดการองค์กร เพิ่มอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้ได้ ร้อยละ 80 ผลักดันตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ประจำ เพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 6 หลักดันให้ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้น 1 คน ผลักดันการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์กร (CS- Branding)

14 แผนดำเนินการ / โครงการ ของ สาขาวิชา Faster versus Better Choosing Among Options Contribution of Technology

15 9.3 What We Need to Know About Training and Development for the 21st Century Senior Project - หัวข้อเป็นเป็นลักษณะงานวิจัย - หัวข้อได้รับอนุมัติจากคณาจารย์ - การดำเนินงานโครงงาน เป็นลักษณะการวิจัย - ผลที่ได้รับ : โปสเตอร์ และ บทความ โครงการหลักสูตรนานาชาติ - หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี : B.Sc. (Computer Science) - 2x2, 4, 3x1 format โครงการห้องเรียนพิเศษ ( สำหรับนักศึกษา ที่มีความสามารถ ) โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ โครงการ Academic Paper Writing Clinic โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางศาสตร์ คอมพิวเตอร์

16 9.3 What We Need to Know About Training and Development for the 21st Century โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ( เพิ่มเติม ) โครงการจัดตั้ง Software Development Center โครงการจัดตั้ง Innovation and Commercial Center ICSEC 2014 JCSSE 2016 ปริญญา โท / เอก การจัดตั้งกลุ่มวิจัย Drawing Research Funding TA/RA supports Visiting faculties / Research faculties activities Academic Writing Clinic ( ตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์ มข )

17 The Certification and Accreditation Challenge Facing CS programs Certification of CS graduates Accreditation of CS Programs Standards for Academic Program Excellence


ดาวน์โหลด ppt The 2020 CS Road Map Challenges Facing Computer Science Programs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google