งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลดอนเจดีย์ มี ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 747 ม.5 ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี ภายในบริเวณพระบรม ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีเนื้อที่ ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลดอนเจดีย์ มี ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 747 ม.5 ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี ภายในบริเวณพระบรม ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีเนื้อที่ ประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ มี ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 747 ม.5 ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี ภายในบริเวณพระบรม ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีเนื้อที่ ประมาณ 13 ไร่ ( 1.6 ตาราง กิโลเมตร )

3 แบ่งออกเป็น 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน 14,508 หลังคาเรือน เทศบาล 2 แห่ง / อบต. 5 แห่ง ประชากร 43,970 คน แยกเป็น ชาย 21,428 คน หญิง 22,542 คน

4 หญิงชาย 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 74-79 80 up

5 ประกันสุขภาพ 38,2 67 ประกันสังคม 6,35 2 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 3,27 3 สิทธิ์ว่าง 34 รวม 47,926

6 ถนนคอนกรีต 4 ช่องทางจราจร ห่าง จากตัวเมือง 30 กม.

7 แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาลวิชาชีพ 71 คน นักกายภาพบำบัด 2 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ 20 คน ลูกจ้างประจำ 16 คน ลูกจ้างชั่วคราว 63 คน รวม 186 คน *** ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2557***

8 หลังหักเงินเดือนและหลังหักลูกข่ายแล้ว

9 ( ประมาณการ )

10

11

12 จำนวนผ่าตัด ( ราย )

13 จำนวนการตรวจ Xray ครั้ง ( ประมาณการ )

14 ค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการ Lab ( นอก ) ( 6 เดือน )

15 ค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ ( 6 เดือน )

16 เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายด้านยาลง 5 % ของปีที่ แล้ว ปียา ED ยา NED รวม มูลค่าการใช้ยา เพิ่ม / ลด จำนว น สัดส่ว น จำนว น สัดส่ว นยา ED ยา NED รวมมูลค่า 255 5326 90.8 1%33 9.1 9%359 13,390,38 3.14 1,137,88 1.54 14,528,26 4.68- 255 6326 93.4 1%23 6.5 9%349 11,876,27 0.84 589,156. 64 12,465,42 7.48 - 14.2 0% 255 7326 93.4 1%23 6.5 9%349 9,959,969. 65 526,436. 63 10,486,40 6.28 - 15.8 8% 255 8326 93.4 1%23 6.5 9%349 รวมมูลค่าการใช้ยาไตร มาสที่ 1 2,620,212. 00-

17 10 อันดับการใช้ยาในบัญชียาหลัก ( ตามมูลค่าการใช้ ) ปี 2557 ลำดั บรายการขนาดบรรจุจำนวน มูลค่า ( บาท ) ราคา 1Humulin 70/305 * 3 ml1345 921,056.0 0684.80 2Rabies vaccine1 dose1821 500,775.0 0275.00 3Metformin 500 mg500’s2448 489,600.0 0200.00 4Amlodipine 5 mg100's8470 457,380.0 054.00 5 Simvastatin 10 mg100's10610 454,108.0 0 42.80 6 Hydralazine 25 mg500's574 430,500.0 0750.00 7Omeprazole 20 mg100's6828 375,540.0 055.00 8 Methyldopa 250 mg1000’s227 340,046.0 0 1,498.0 0 9 Gemfibrosil 300 mg100's4785 258,390.0 054.00 10 Sodium Chloride 0.9% 10*1000 ml575 182,562.5 0317.50

18 10 อันดับการใช้ยานอกบัญชียาหลัก ( ตามมูลค่าการ ใช้ ) ปี 2557 ลำดั บรายการ ขนาด บรรจุจำนวน มูลค่า ( บาท ) ราคา 1 Orphenadrine+para[No rphen*]1000's37884,672.00224.00 2Antacid suspension 12* 240 ml47081,780.00174.00 3Nimesulide 100 mg30's148062,160.0042.00 4FBC Plus [Obimin]30's206061,717.6029.96 5Daflon 500 mg30’s28036,400.00130.00 6Terco-D1000's4735,250.00750.00 7Sullidine - CP500's2923,200.00800.00 8FBC1000's14521,750.00 150.000 9Bromhexine 4 mg/5 ml50*60 ml6918,975.00275.00 10Nifedipine 5 mg100’s31313,772.0044.00

19 ลำดั บรายการ ขนาด บรรจุจำนวน มูลค่า ( บาท ) ราคา 1 Glove Disposible size M กล่อง 1320 110,880. 0084.00 2Set IV อัน 11800 103,840. 008.80 3 Glove Steriled size 6.5 กล่อง 141 93,060.0 0660.00 4 Gauze Pad ขนาด 3 * 3 ห่อ 2500 92,500.0 037.00 5 Glove Steriled size 7 กล่อง 106 69,960.0 0660.00 6 Glove Disposible size S กล่อง 800 69,600.0 087.00 7 Medicath เบอร์ 24 กล่อง 152 69,122.0 0454.75 8Ethelyne Oxidebott.240 64,200.0 0267.50 9 Syringe Disposible 3 ml 100 อัน 578 60,690.0 0105.00 10 สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม 450 กรัม / ห่อ 495 43,560.0 088.00 10 อันดับการใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยา ( ตามมูลค่าการใช้ ) ปี 2557

20 ที่มาของรายได้

21 สถานการณ์การเงิน

22 งบลงทุน

23 งบกำไร - ขาดทุน ( ล้านบาท )

24 อัตราส่วนทาง การเงิน

25 งบกำไรขาดทุนปี 2556-2557 รายการ 255525562557 จำนวนเงิน % % % รายได้จากเงินงบประมาณ ( เงินเดือน ) 37,662,269.64 33.52 39,072,823.41 33.0 0 41,086,661.67 37.4 9 รายได้จากบริการ 58,235,914.13 51.83 58,309,978.36 49.2 5 47,130,325.08 43.0 0 รายได้จากแหล่งอื่น 16,452,010.92 14.64 21,010,486.45 17.7 5 21,380,843.31 19.5 1 รวมรายได้จาการ ดำเนินงาน 112,350,19 4.69 100.00 118,393,28 8.22 100. 00 109,597,83 0.06 100. 00 ค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงาน 116,688,80 3.89 103.86 117,014,24 9.20 98.8 4 112,786,30 6.00 102. 91 รายได้สูง /( ต่ำ ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ - 4,338,609. 20 - 3.86 1,379,039. 02 1.16 - 3,188,475. 94 - 2.91

26 งบกำไรขาดทุนปี 2556-2557 ค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงาน 255525562557 จำนวนเงิน % % % ค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร 46,583,388. 92 39.9 2 59,920,265. 20 51.21 68,421,905.11 60.33 ค่าใช้จ่ายด้านการ ดำเนินงาน 54,853,798. 29 47.0 1 39,391,231. 0833.66 29,664,141.9026.16 ค่าตามจ่าย Refer 5,737,057.0 04.92 5,885,838.0 05.03 6,304,938. 005.56 ค่าเสื่อมราคาและตัด จำหน่าย 7,330,549.5 66.28 7,683,509.3 2 6.57 8,318,983. 19 7.34 ค่าใช้จ่ายอื่น 2,184,010.1 21.87 4,133,405.6 0 3.53 704,224.21 0.62 รวมรายจ่าย 116,688,80 3.89 100. 00 117,014,249.20 100.0 0 113,414,19 2.41 100.0 0

27 Net Loss รายจ่าย เพิ่ม ค่าใช้จ่าย บุคลากรเพิ่ม ตามจ่ายระบบ Refer - นโยบายปรับอัตรา ค่าตอบแทนบุคลากร - นโยบาย better service จ่ายค่า ล่วงเวลาแพทย์ - นโยบายปรับ ลูกจ้างเป็น พกส.( เงินเดือน เพิ่ม ) - เงินเดือน ข้าราชการปรับขึ้น ทุกปี

28 Net Loss รายได้ ลด รายได้ UC ลด - จำนวนผู้ป่วย ในลด - DRGs เฉลี่ย ลด หลักเกณฑ์การ Admit ของ แพทย์ นโยบาย รพ. ส่งเสริม สุขภาพ ปรับเปลี่ยน เวอร์ชั่น DRGs

29 1. ลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้อง Refer ลงประมาณ 20 % ( ประมาณ 1,260,000 บาท ) มูลค่าตามจ่าย Refer บาท ( ผู้ป่วยนอก )

30 2. แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดรายจ่าย แผนก ลดโอทีต่อเดือน เพิ่มบ่ายดึกต่อ เดือน จำนวนเงิน ที่ลด จำนวน เวร จำนวน เงิน จำนวน เวร จำนวน เงินเดือนละ ตึกผู้ป่วยใน หญิง 30.00 18,000. 00 20.00 4,800. 00 13,200.00 ตึกผู้ป่วยใน ชาย 37.00 22,200. 00 30.00 7,200. 00 15,000.00 พนักงานขับ รถ 42.00 12,600. 00 - - งานซ่อมบำรุง 15.00 4,500.0 0 - - ฝ่ายเภสัช ลด 120 ชม. 7,200.0 0 - - รวมลดค่าตอบแทนต่อเดือน 52,500.00

31 3. ลดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานลง 20 % โดยกำหนด เป้าหมายจากการเบิกจ่ายใน รอบปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายลง ประมาณ 200,000 บาท / ปี ค่าใช้จ่าย ปี 2556 1,034,553.98 บาท ค่าใช้จ่าย ปี 2557 918,178.03 บาท ลดลง 116,375.95 บาท คิดเป็น 11.25 %

32 4. งดให้เบิกจ่ายการประชุมที่ไม่ใช่เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายลง ประมาณ 40,000 บาท / ปี ค่าใช้จ่าย ปี 2556 218,039 บาท ค่าใช้จ่าย ปี 2557 151,584 บาท ลดลง 66,455 บาท คิดเป็น 30.48 %

33 เป้าหมาย : เพิ่มจำนวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากปี 2557 ที่ 4,040 รายต่อปี เป็น 4,240 รายต่อปีในปี 2558 : เพิ่มจำนวนผู้ป่วยใน ประมาณ 200 ครั้งต่อปี : รายรับประมาณการสุทธิ ( 200 x 0.69 x 7,800 = 1,076,400 บาท ) ( ประมาณ การ ) เพิ่มอัตราครองเตียง

34


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลดอนเจดีย์ มี ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 747 ม.5 ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี ภายในบริเวณพระบรม ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีเนื้อที่ ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google