งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลดอนเจดีย์ มี ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 747 ม.5 ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี ภายในบริเวณพระบรม ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีเนื้อที่ ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลดอนเจดีย์ มี ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 747 ม.5 ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี ภายในบริเวณพระบรม ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีเนื้อที่ ประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ มี ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 747 ม.5 ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี ภายในบริเวณพระบรม ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีเนื้อที่ ประมาณ 13 ไร่ ( 1.6 ตาราง กิโลเมตร )

3 แบ่งออกเป็น 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน 14,508 หลังคาเรือน เทศบาล 2 แห่ง / อบต. 5 แห่ง ประชากร 43,970 คน แยกเป็น ชาย 21,428 คน หญิง 22,542 คน

4 หญิงชาย up

5 ประกันสุขภาพ 38,2 67 ประกันสังคม 6,35 2 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 3,27 3 สิทธิ์ว่าง 34 รวม 47,926

6 ถนนคอนกรีต 4 ช่องทางจราจร ห่าง จากตัวเมือง 30 กม.

7 แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาลวิชาชีพ 71 คน นักกายภาพบำบัด 2 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ 20 คน ลูกจ้างประจำ 16 คน ลูกจ้างชั่วคราว 63 คน รวม 186 คน *** ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2557***

8 หลังหักเงินเดือนและหลังหักลูกข่ายแล้ว

9 ( ประมาณการ )

10

11

12 จำนวนผ่าตัด ( ราย )

13 จำนวนการตรวจ Xray ครั้ง ( ประมาณการ )

14 ค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการ Lab ( นอก ) ( 6 เดือน )

15 ค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ ( 6 เดือน )

16 เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายด้านยาลง 5 % ของปีที่ แล้ว ปียา ED ยา NED รวม มูลค่าการใช้ยา เพิ่ม / ลด จำนว น สัดส่ว น จำนว น สัดส่ว นยา ED ยา NED รวมมูลค่า % %359 13,390, ,137, ,528, % %349 11,876, , ,465, % % %349 9,959, , ,486, % % %349 รวมมูลค่าการใช้ยาไตร มาสที่ 1 2,620,

17 10 อันดับการใช้ยาในบัญชียาหลัก ( ตามมูลค่าการใช้ ) ปี 2557 ลำดั บรายการขนาดบรรจุจำนวน มูลค่า ( บาท ) ราคา 1Humulin 70/305 * 3 ml , Rabies vaccine1 dose , Metformin 500 mg500’s , Amlodipine 5 mg100's , Simvastatin 10 mg100's , Hydralazine 25 mg500's , Omeprazole 20 mg100's , Methyldopa 250 mg1000’s , , Gemfibrosil 300 mg100's , Sodium Chloride 0.9% 10*1000 ml ,

18 10 อันดับการใช้ยานอกบัญชียาหลัก ( ตามมูลค่าการ ใช้ ) ปี 2557 ลำดั บรายการ ขนาด บรรจุจำนวน มูลค่า ( บาท ) ราคา 1 Orphenadrine+para[No rphen*]1000's37884, Antacid suspension 12* 240 ml47081, Nimesulide 100 mg30's148062, FBC Plus [Obimin]30's206061, Daflon 500 mg30’s28036, Terco-D1000's4735, Sullidine - CP500's2923, FBC1000's14521, Bromhexine 4 mg/5 ml50*60 ml6918, Nifedipine 5 mg100’s31313,

19 ลำดั บรายการ ขนาด บรรจุจำนวน มูลค่า ( บาท ) ราคา 1 Glove Disposible size M กล่อง , Set IV อัน , Glove Steriled size 6.5 กล่อง , Gauze Pad ขนาด 3 * 3 ห่อ , Glove Steriled size 7 กล่อง , Glove Disposible size S กล่อง , Medicath เบอร์ 24 กล่อง , Ethelyne Oxidebott , Syringe Disposible 3 ml 100 อัน , สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม 450 กรัม / ห่อ , อันดับการใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยา ( ตามมูลค่าการใช้ ) ปี 2557

20 ที่มาของรายได้

21 สถานการณ์การเงิน

22 งบลงทุน

23 งบกำไร - ขาดทุน ( ล้านบาท )

24 อัตราส่วนทาง การเงิน

25 งบกำไรขาดทุนปี รายการ จำนวนเงิน % % % รายได้จากเงินงบประมาณ ( เงินเดือน ) 37,662, ,072, ,086, รายได้จากบริการ 58,235, ,309, ,130, รายได้จากแหล่งอื่น 16,452, ,010, ,380, รวมรายได้จาการ ดำเนินงาน 112,350, ,393, ,597, ค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงาน 116,688, ,014, ,786, รายได้สูง /( ต่ำ ) กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ - 4,338, ,379, ,188,

26 งบกำไรขาดทุนปี ค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงาน จำนวนเงิน % % % ค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร 46,583, ,920, ,421, ค่าใช้จ่ายด้านการ ดำเนินงาน 54,853, ,391, ,664, ค่าตามจ่าย Refer 5,737, ,885, ,304, ค่าเสื่อมราคาและตัด จำหน่าย 7,330, ,683, ,318, ค่าใช้จ่ายอื่น 2,184, ,133, , รวมรายจ่าย 116,688, ,014, ,414,

27 Net Loss รายจ่าย เพิ่ม ค่าใช้จ่าย บุคลากรเพิ่ม ตามจ่ายระบบ Refer - นโยบายปรับอัตรา ค่าตอบแทนบุคลากร - นโยบาย better service จ่ายค่า ล่วงเวลาแพทย์ - นโยบายปรับ ลูกจ้างเป็น พกส.( เงินเดือน เพิ่ม ) - เงินเดือน ข้าราชการปรับขึ้น ทุกปี

28 Net Loss รายได้ ลด รายได้ UC ลด - จำนวนผู้ป่วย ในลด - DRGs เฉลี่ย ลด หลักเกณฑ์การ Admit ของ แพทย์ นโยบาย รพ. ส่งเสริม สุขภาพ ปรับเปลี่ยน เวอร์ชั่น DRGs

29 1. ลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้อง Refer ลงประมาณ 20 % ( ประมาณ 1,260,000 บาท ) มูลค่าตามจ่าย Refer บาท ( ผู้ป่วยนอก )

30 2. แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดรายจ่าย แผนก ลดโอทีต่อเดือน เพิ่มบ่ายดึกต่อ เดือน จำนวนเงิน ที่ลด จำนวน เวร จำนวน เงิน จำนวน เวร จำนวน เงินเดือนละ ตึกผู้ป่วยใน หญิง , , , ตึกผู้ป่วยใน ชาย , , , พนักงานขับ รถ , งานซ่อมบำรุง , ฝ่ายเภสัช ลด 120 ชม. 7, รวมลดค่าตอบแทนต่อเดือน 52,500.00

31 3. ลดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานลง 20 % โดยกำหนด เป้าหมายจากการเบิกจ่ายใน รอบปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายลง ประมาณ 200,000 บาท / ปี ค่าใช้จ่าย ปี ,034, บาท ค่าใช้จ่าย ปี , บาท ลดลง 116, บาท คิดเป็น %

32 4. งดให้เบิกจ่ายการประชุมที่ไม่ใช่เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายลง ประมาณ 40,000 บาท / ปี ค่าใช้จ่าย ปี ,039 บาท ค่าใช้จ่าย ปี ,584 บาท ลดลง 66,455 บาท คิดเป็น %

33 เป้าหมาย : เพิ่มจำนวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากปี 2557 ที่ 4,040 รายต่อปี เป็น 4,240 รายต่อปีในปี 2558 : เพิ่มจำนวนผู้ป่วยใน ประมาณ 200 ครั้งต่อปี : รายรับประมาณการสุทธิ ( 200 x 0.69 x 7,800 = 1,076,400 บาท ) ( ประมาณ การ ) เพิ่มอัตราครองเตียง

34


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลดอนเจดีย์ มี ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 747 ม.5 ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี ภายในบริเวณพระบรม ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีเนื้อที่ ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google