งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา การโฆษณา ประกาศ นีย์บัตรวิชาชีพระดับปวช.2 วิทยาลัย เทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ โดยการเรียนแบบ ร่วมมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา การโฆษณา ประกาศ นีย์บัตรวิชาชีพระดับปวช.2 วิทยาลัย เทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ โดยการเรียนแบบ ร่วมมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา การโฆษณา ประกาศ นีย์บัตรวิชาชีพระดับปวช.2 วิทยาลัย เทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ โดยการเรียนแบบ ร่วมมือ ( STAD) สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 นักเรียนขาดความเข้าใจและไม่ ตั้งใจเรียนในเนื้อหาหน่วยเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่รับรู้ช้าไม่ สามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนได้ทันตามระ เวลาจำกัดที่กำหนดในชั้นเรียน ซึ่ง ส่งผลทำให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนที่เรียนวิชา การโฆษณา ก่อนและหลัง โดยเรียนแบบร่วมมือ

4 ผลการสอบ n X SD t คะแนนก่อนเรียน 44 8.06 2.94 35.29 ** คะแนนหลังเรียน 44 18.79 0.97

5 1. ในการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD แสดงที่เหมาะสมตาม วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเนื้อหา ในการส่งเสริมให้ นักเรียนได้ส่งงาน

6 2. สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการโฆษณา เรื่อง “ ประเภทของการโฆษณา ” โดยใช้ การ เรียนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ของ กลุ่มตัวอย่าง พบว่า (X) ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ = 8.06 และคะแนนเฉลี่ย (X) หลังเรียน = 18.79 แสดงว่าผู้สอนได้ใช้การเรียนแบบ ร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องประเภทการ โฆษณา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา การโฆษณา ประกาศ นีย์บัตรวิชาชีพระดับปวช.2 วิทยาลัย เทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ โดยการเรียนแบบ ร่วมมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google