งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย..ภก.จิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กิจกรรม อย.น้อย ปี 2558 (การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย..ภก.จิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กิจกรรม อย.น้อย ปี 2558 (การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย..ภก.จิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กิจกรรม อย.น้อย ปี 2558 (การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน) 1

2 สภาพปัญหา จากการสำรวจภายในโรงเรียน 2

3 สภาพปัญหา จากการสำรวจบริเวณหน้าโรงเรียน 3

4 กิจกรรม อย.น้อย ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ดี เช่น...... ไม่บริโภคน้ำอัดลม ไม่บริโภคอาหารขยะ บริโภคนม ผัก ผลไม้ การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง อ่านฉลากอาหาร ยา เครื่องสำอางก่อนใช้ นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้ ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ครอบครัว และชุมชนด้วยการ ให้ความรู้การบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัย 4

5 แนวทางกิจกรรม อย. น้อย 1. การตรวจสอบคุณภาพอาหารที่จำหน่ายภายใน หรือรอบๆ โรงเรียน และตลาดสด หรือชุมชนใกล้เคียง ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น เช่น ชุดทดสอบบอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว เป็นต้น 5

6 2. การให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น... - บอร์ดความรู้ - เสียงตามสาย - พูดหน้าเสาธง - กิจกรรมการแสดง - รายการทางโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น 6

7 3. การรณรงค์ให้ความรู้ในชุมชน เช่น - การเดินรณรงค์ - การแจกเอกสารความรู้ - การให้ความรู้ทางหอกระจายข่าวหรือวิทยุชุมชน เป็นต้น 7

8 4. การบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ) เข้าไปกับหลักสูตรการเรียน การสอน อย. ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย. น้อย ทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ฉบับปรับปรุง พ. ศ.2555) สามารถ Download ได้ที่ http://www.oryornoi.comhttp://www.oryornoi.com ประกอบด้วย.. แผนการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ / ใบงาน / แบบประเมิน การทำงาน / เกณฑ์การประเมินการทำงาน 8

9 5. การขยายความรู้ไปสู่โรงเรียนระดับ ประถมศึกษา ในลักษณะ “ พี่สอนน้อง ” 9

10 6. การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและการ โฆษณาที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อ ตนเอง เพื่อนนักเรียน ครอบครัว เช่น - อาหารสีสันฉูดฉาด - อาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำ - อาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำ - ของเล่นที่ไม่ปลอดภัย ตัวดูดน้ำ ( คริสตัลเบบี้ ) ลูกอมปีศาจ ลูกอมก้านเรืองแสง ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ 10

11 7. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี โดยยึดหลัก “ บริโภค ถูกหลักโภชนาการ ปราศจากสารปนเปื้อน ” เช่น - หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ( หวาน มัน เค็ม ) - หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม โฆษณาชวนเชื่อ - หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ หรือไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ( นึ่ง อบ ย่าง ) ( นึ่ง อบ ย่าง ) - อ่านฉลาก อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ก่อน ซื้อก่อนใช้ - บริโภคนม ผัก และผลไม้เป็นประจำ - รู้ทันอันตรายสเตียรอยด์ - การใช้ยาปลอดภัยในโรงเรียน 11

12 8.จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง เวปไซด์ Line facebook เป็นต้นหรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง เวปไซด์ Line facebook เป็นต้น 12

13 แหล่งสนับสนุนการทำกิจกรรม อย.น้อย เวปไซด์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเวปไซด์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เวปไซด์ http://www.oryornoi.comเวปไซด์ http://www.oryornoi.comhttp://www.oryornoi.com เวปไซด์ http://www.oryor.com เวปไซด์ http://www.oryor.com E-book / คู่มือ อย. น้อย รู้แล้วบอกต่อ / แผ่นพับ / บทวิทยุ : สามารถที่ นำไปประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสายได้ E-book / คู่มือ อย. น้อย รู้แล้วบอกต่อ / แผ่นพับ / บทวิทยุ : สามารถที่ นำไปประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสายได้ แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย. น้อย แอปพลิเคชั่น สมาร์ทโฟนแอปพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลอำเภอฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล/อบต.ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต.ในเขตพื้นที่ 13

14 อย. น้อย ความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพอย่างปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อน ครอบครัว ขยายผลสู่ชุมชนขยายผลสู่ชุมชน เกิดการพัฒนาปรับปรุงของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร สนับสนุน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เกิดการพัฒนาปรับปรุงของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร สนับสนุน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนมีการ พัฒนาเรื่องการ คิด การวางแผน การทำงาน การ แสดงออก 14

15 การประเมินเพื่อรับรองการเป็นโรงเรียน อย. น้อย - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำคู่มือ เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ขึ้น เพื่อให้โรงเรียน ได้มีเครื่องมือในการประเมินผลงาน อันจะนำไปสู่การ พัฒนาการดำเนินกิจกรรม อย. น้อย และพัฒนา โรงเรียน - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำคู่มือ เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ขึ้น เพื่อให้โรงเรียน ได้มีเครื่องมือในการประเมินผลงาน อันจะนำไปสู่การ พัฒนาการดำเนินกิจกรรม อย. น้อย และพัฒนา โรงเรียน - ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ - ประเมินโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา ขยายโอกาส และ มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา - แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และพอใช้ 15

16 ขั้นตอนการประเมิน ขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนประเมินตนเองตามแบบ ประเมิน ให้ครบถ้วน ( แบบฟอร์มการประเมินตนเองสามารถดาว โหลดได้ที่ http://www.lamphunhealth.go.th/pool ing/index.html หรือ http://www.oryornoi.com ) http://www.lamphunhealth.go.th/pool ing/index.html http://www.lamphunhealth.go.th/pool ing/index.html ส่งแบบประเมินที่ สสจ. ลำพูน หรือ รพ. อำเภอ หรือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแต่ละอำเภอ 16

17 ขั้นตอนที่ 2 ระดับดี พอใช้ ดีมาก เจ้าหน้าที่ระดับ อำเภอจะลงไปตรวจเยี่ยม ระดับดี พอใช้ ดีมาก เจ้าหน้าที่ระดับ อำเภอจะลงไปตรวจเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม จะมีคณะกรรมการจาก จังหวัดลงไปตรวจเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม จะมีคณะกรรมการจาก จังหวัดลงไปตรวจเยี่ยม ขั้นตอนที่ 3 สสจ. ลำพูน รวบรวมผลการประเมิน ส่งให้ อย. เพื่อจัดทำเกียรติบัตรแก่ครูที่ปรึกษาและ โรงเรียน ต่อไป สสจ. ลำพูน รวบรวมผลการประเมิน ส่งให้ อย. เพื่อจัดทำเกียรติบัตรแก่ครูที่ปรึกษาและ โรงเรียน ต่อไป เกียรติบัตรมีอายุ ๓ ปี นับจากวันที่ระบุไว้ในเกียรติ บัตร โรงเรียน สามารถเลื่อนระดับการประเมินได้ ตามความพร้อมของโรงเรียน และสามารถขอรับ การประเมิน ก่อนการรับรองหมดอายุได้ 17

18 อำเภอ / ระดับ การประเมิน มัธยมประถม ขยาย โอกาส ประถมรวม อ. เมือง 482638 อ. ป่าซาง --22 อ. แม่ทา 2169 อ. บ้านธิ ---- อ. ทุ่งหัวช้าง ---- อ. ลี้ 2215 อ. บ้านโฮ่ง 1--1 อ. เวียงหนอง ล่อง -112 รวม9123657 ข้อมูลการประเมินรับรองการโรงเรียน อย. น้อย ของ จ. ลำพูน ( จำนวนโรงเรียน 280 แห่ง มีกิจกรรม อย. น้อย 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.8 ) 18

19 ข้อมูลการประเมินรับรองการโรงเรียน อย. น้อย ของ จ. ลำพูน ( จำนวนโรงเรียน 280 แห่ง มีกิจกรรม อย. น้อย 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.8 ) อำเภอ / ระดับ การประเมิน ดีเยี่ยมดีมากดีพอใช้รวม อ. เมือง 4820638 อ. ป่าซาง 1-1-2 อ. แม่ทา --639 อ. บ้านธิ ----- อ. ทุ่งหัวช้าง ----- อ. ลี้ 212-5 อ. บ้านโฮ่ง 1---1 อ. เวียงหนอง ล่อง -2--2 รวม 81129957 19

20 อำเภอ / ระดับ การประเมิน มัธยมประถม ขยาย โอกาส ประถมรวมดีเยี่ยม4138 ดีมาก24511 ดี352129 พอใช้-279 รวม9123657 ข้อมูลการประเมินรับรองการโรงเรียน อย. น้อย ของ จ. ลำพูน ( จำนวนโรงเรียน 280 แห่ง มีกิจกรรม อย. น้อย 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.8 ) 20

21 ผลิตภัณฑ์ที่ควรเฝ้าระวังในโรงเรียน อาหารทอดจากน้ำมันทอดซ้ำ อาหารทอดจากน้ำมันทอดซ้ำ คอนเทคเลนส์ Big Eyes คอนเทคเลนส์ Big Eyes กาแฟ / อาหารเสริม ลดความอ้วน หรือทำให้ผิวขาว กาแฟ / อาหารเสริม ลดความอ้วน หรือทำให้ผิวขาว เครื่องสำอาง ที่ทำให้ผิวขาว เครื่องสำอาง ที่ทำให้ผิวขาว ขนมนำเข้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ขนมนำเข้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ของเล่นที่อันตราย เช่น ตัวดูดน้ำ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ลูกอม ก้านเรืองแสง ของเล่นที่อันตราย เช่น ตัวดูดน้ำ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ลูกอม ก้านเรืองแสง เป็นต้น เป็นต้น 21

22 22


ดาวน์โหลด ppt โดย..ภก.จิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กิจกรรม อย.น้อย ปี 2558 (การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google