งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเพิ่มเติม การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ การพัฒนาองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเพิ่มเติม การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ การพัฒนาองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเพิ่มเติม การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ การพัฒนาองค์การ

2 2 กลุ่มงาน (Work Groups) ทีมงาน (Work Teams) มีการแบ่งปันข้อมูล Share information เป็นกลาง บางครั้งเป็น ลบ Neutral (sometimes negative) ส่วนบุคคล Individual สุ่มและหลากหลาย Random and varied ปฏิบัติงานร่วมกัน Collective performance เป็นบวก Positive ส่วนบุคคลและร่วมกัน Individual and mutual ครบถ้วน Complementary เป้าหมาย (Goal) พลังในการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน (Synergy) ความ รับผิดชอบ (Account ability) ทักษะ (Skills) (Robbins et al., 1998) Team vs Group

3 3 Conflict-Resolution Techniques เทคนิคลดความขัดแย้ง Source: Adapted from K.W. Thomas, “Conflict and Negotiation Processes in Organizations,” in M.D. Dunnette and L.M. Hough (eds.) Handbook of Industrial and Organizational Psychology, vol. 3, 2d ed. (Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1992), p. 668. With permission

4 ความหมายของการพัฒนาองค์การ Organization Development (OD) is an ongoing process of change aimed at resolving issues through the effective diagnosis and management of the organization’s culture.


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเพิ่มเติม การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ การพัฒนาองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google