งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การสร้างวงจรถอดรหัส Turbo Code นายศิริชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การสร้างวงจรถอดรหัส Turbo Code นายศิริชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การสร้างวงจรถอดรหัส Turbo Code นายศิริชัย แซ่หว่อง Research Group EE Department, Kasetsart University

2 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n Outline  วงจรเข้ารหัส Turbo code ทั่วไป  วงจรถอดรหัส Turbo code ทั่วไป  โครงสร้างวงจรถอดรหัส Turbo code ที่ ออกแบบขึ้น  วงจรสลับบิทข้อมูลแบบกึ่งสุ่ม  วงจรถอดรหัสแบบ Log-MAP (Maximum A Posteriory)  วงจร ACS (Add Compare and Select หรือ Log-sum)  วงจร Branch matrices  แผนภาพเชิงเวลาของวงจรถอดรหัสแบบ Log-MAP

3 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n วงจรเข้ารหัส Turbo code ทั่วไป  ประกอบด้วย  Interleaver 1 ตัว  RSC encoder 2 ตัว  บิทเอาต์พุททั้ง 3 จะ ถูกนำมามัลติเพล็กซ์ กัน Interleaver RSC encoder Mux systematic parity1 parity2

4 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n วงจรถอดรหัส Turbo code ทั่วไป Intl MAP decoder De- mux Intl Deintl systematic parity1 parity2  ประกอบไปด้วย  Interleaver 2 ตัว  Deinterleaver 1 ตัว  MAP decoder 2 ตัว  บิทอินพุทจะถูก นำมาดี มัลติเพล็กซ์ได้ เป็น 3 สายข้อมูล

5 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n โครงสร้างวงจรถอดรหัส Turbo code ที่ออกแบบขึ้น Intl Log-MAP decoder De- mux Intl systematic parity1 parity2 extrinsic memory Intl extrinsic memory  ประกอบไปด้วย  วงจร Log-MAP decoder  วงจรสลับบิท ข้อมูล  หน่วยความจำ extrinsic  ส่วนควบคุม วงจรถอดรหัส Turbo code extrinsic memory Log-MAP decoder

6 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n วงจรสลับบิทข้อมูลแบบกึ่ง สุ่ม Interleaved address generator Initialization FIFO  ประกอบไปด้วย 2 ส่วน  ส่วนสร้างค่าเริ่มต้น  ส่วนสร้างตำแหน่ง ที่ใช้สลับบิทข้อมูล  หลังจากสร้างจะ ส่งไปเก็บใน FIFO

7 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n วงจรถอดรหัสแบบ log- MAP Alpha recursion Beta recursion Log-likelyhood ratio

8 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n วงจร ACS  ใช้ในวงจร Alpha recursion และ Beta recursion  ใช้การเปิดตาราง ในส่วน correction Correction part Maximum part

9 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n วงจร ACS ( ต่อ ) Alpha recursion Beta recursion State transition

10 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n วงจร Branch Matrices Log-Gamma calculation มีการใช้ค่า ร่วมกันทำ ให้สามารถ ลดรูปได้ เหลือเป็น

11 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n แผนภาพเชิงเวลาของวงจร ถอดรหัสแบบ Log-MAP  ช่วงเวลาแรกส่วน A และ B0 ทำงาน  หลังจากนั้นส่วน A จะทำงาน ต่อเนื่องกันไป ในขณะที่ส่วน B0 และ B1 ทำงาน สลับกันไปร่วมกับ ส่วน LLR

12 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n สรุป  ขณะนี้ทำส่วน Datapath เกือบเสร็จสิ้น แล้วประมาณ 85 %  หลังจากเสร็จสิ้นส่วน Datapath จะนำ วงจรถอดรหัสแบบ Log-MAP และ วงจรสลับบิทข้อมูล มาประกอบกัน และ สร้างส่วนควบคุมวงจรทั้ง 2


ดาวน์โหลด ppt We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การสร้างวงจรถอดรหัส Turbo Code นายศิริชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google