งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เน็ต (Internet). อินเทอร์เน็ต ( อังกฤษ : Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เน็ต (Internet). อินเทอร์เน็ต ( อังกฤษ : Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เน็ต (Internet)

2 อินเทอร์เน็ต ( อังกฤษ : Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถ สื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้ง คัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

3 การที่มีระบบอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถ เคลื่อนย้ายข่าวสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ได้โดยไม่จำกัดระยะทาง ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความตัวหนังสือ ภาพ และเสียง มีเครื่อง คอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อกับ ระบบทำให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ อินเทอร์เน็ตอาจเปรียบเสมือนใย แมงมุมขนาดมหึมาที่ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งใยแมงมุม แต่ละเส้นจะนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมา สู่คอมพิวเตอร์อีกเครือหนึ่ง โดยในแต่ละจุดที่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถสื่อสารกันได้หลาย เส้นทางโดยไม่มีเส้นทางที่กำหนดตายตัว และไม่ จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุด อื่นๆ หรือเลือกไปเส้นทางอื่นได้หลายเส้นทาง การ ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น อาจเรียกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ

4 ที่มาของ อินเทอร์เน็ต ที่มาของ อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1969 ( พ. ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่ายโดนต้นพงศ์ ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักงาน โครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการสร้าง เครือข่ายคือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่าย ARPANET ถือเป็น เครือข่ายเริ่มแรก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้เป็น เครือข่าย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

5 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็นการ เชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูล ได้ช้าและไม่เป็นการถาวร จนกระทั่งในปี พ. ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่ง เอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกันเรียกว่า " เครือข่ายไทยสาร "

6 การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้ เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือน มีนาคม พ. ศ. 2538 โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) โดยให้บริการในนาม บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ รายแรกของประเทศไทย

7 ข้อดีของ อินเทอร์เน็ต 1. ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย บทความในหนังสือพิมพ์ ความก้าวหน้าทาง การแพทย์ ฯลฯ ได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก เช่น ห้องสมุด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย โดยไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางและ สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 2. ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั่วโลกได้อย่าง รวดเร็วจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างๆ อยู่ รวมทั้งอ่านบทความเรื่องราวที่ลงในนิตยสารหรือ วารสารต่างๆ ได้ฟรีโดยมีทั้งข้อความและ ภาพประกอบด้วย

8 3. รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้อย่าง รวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเงินค่าตรา ไปรษณียากรถึงแม้จะเป็นการส่งข้อความไป ต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเหมือนการส่ง จดหมายการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้นอกจากจะ ส่งข้อความตัวอักษรแบบจดหมายธรรมดาแล้ว ยัง สามารถส่งแฟ้มภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง พร้อมกันไปได้ด้วย 4. สนทนากับผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลได้ทั้งในลักษณะการ พิมพ์ข้อความและเสียง 5. ร่วมกลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความ คิดเห็น หรือพูดคุยถกปัญหากับผู้ที่สนใจในเรื่อง เดียวกัน เป็นการขยายวิสัยทัศน์ในเรื่องที่สนใจนั้นๆ

9 ข้อเสียของอินเทอร์เน็ต 1. อินเทอร์เน็ตเป็นข่ายงานขนาดใหญ่ที่ไม่มี ใครเป็นเจ้าของ ทุกคนจึงสามารถสร้างเว็บ ไซด์หรือติดประกาศข้อความได้ทุกเรื่อง บางครั้งข้อความนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่ได้รับการรับรอง เช่น ข้อมูล ด้านการแพทย์หรือผลการทดลองต่างๆ จึง เป็นวิจารณญาณของผู้อ่านที่จะต้องไตร่ตรอง ข้อความที่อ่านนั้นด้วยว่าควรจะเชื่อถือได้ หรือไม่ 2. นักเรียนและเยาวชนอาจติดต่อเข้าไปในเว็บ ไซด์ที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออาจยั่วยุอารมณ์ ทำให้เป็นอันตรายตัวตัวเองและสังคม


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เน็ต (Internet). อินเทอร์เน็ต ( อังกฤษ : Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google