งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับคุณภาพ ( ร้อยละ ) ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง เมือง 100 - - - บางระจัน 85.71 4.29 - - พรหมบุรี 100 - - - อินทร์บุรี 94.12 5.88 - - ท่าช้าง 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับคุณภาพ ( ร้อยละ ) ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง เมือง 100 - - - บางระจัน 85.71 4.29 - - พรหมบุรี 100 - - - อินทร์บุรี 94.12 5.88 - - ท่าช้าง 100."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระดับคุณภาพ ( ร้อยละ ) ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง เมือง 100 - - - บางระจัน 85.71 4.29 - - พรหมบุรี 100 - - - อินทร์บุรี 94.12 5.88 - - ท่าช้าง 100 - - - ค่ายบางระจัน 100- - - รวม 95.74 4.26 - -

4 1. การมี - ใช้โปรแกรม HCIS 2. ความครบถ้วนของการ รายงาน 3. ความทันเวลาของการ รายงานโรค 4. การสรุปสถานการณ์โรค 5. ความครบถ้วนของการ สอบสวนโรค 6. ความทันเวลาของการ สอบสวนโรค

5

6 รพ. สิงห์บุรี 1.2 ความครบถ้วน 81.63 % 1.3 ความทันเวลา 88.12 % 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด - 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 80.0 %

7 รพ. บางระจั น 1.2 ความครบถ้วน 57.29 % 1.3 ความทันเวลา 87.39 % 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด - 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ -

8 รพ. พรหม บุรี 1.2 ความครบถ้วน 26.00 % 1.3 ความทันเวลา 95.83 % 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด 100 % 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 100 %

9 รพ. อินทร์บุรี 1.2 ความครบถ้วน 47.00 % 1.3 ความทันเวลา 38.69 % 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด - 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 80.00 %

10 รพ. ท่า ช้าง 1.2 ความครบถ้วน 75.00 % 1.3 ความทันเวลา - 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด - 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ -

11 รพ. ค่าย บางระจัน 1.2 ความครบถ้วน 73.75 % 1.3 ความทันเวลา 81.86 % 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด - 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ -

12

13 อ. เมือ ง 1.1 ความครอบคลุม 100 % 1.3 ความทันเวลา 96.23 % 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 1.5 ให้ข้อเสนอแนะเตือนภัย 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 80.0 % 2.3 ความทันเวลาแจ้งข่าวระบาด - 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด - 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 84.0 % 3.1 หน่วยงานเครือข่ายฯ ผ่านเกณฑ์ 100 %

14 อ. บางระจั น 1.1 ความครอบคลุม 100 % 1.3 ความทันเวลา 79.02 % 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 1.5 ให้ข้อเสนอแนะเตือนภัย 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.3 ความทันเวลาแจ้งข่าวระบาด - 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด - 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 80.0 % 3.1 หน่วยงานเครือข่าย ฯ ผ่านเกณฑ์ 100 %

15 อ. พรหม บุรี 1.1 ความครอบคลุม 100 % 1.3 ความทันเวลา - 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 1.5 ให้ข้อเสนอแนะเตือนภัย 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.3 ความทันเวลาแจ้งข่าวระบาด 100% 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด 100% 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 100 % 3.1 หน่วยงานเครือข่ายฯ ผ่านเกณฑ์ 100 %

16 อ. อินทร์ บุรี 1.1 ความครอบคลุม 100 % 1.3 ความทันเวลา 68.6 % 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 1.5 ให้ข้อเสนอแนะเตือนภัย 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 55.5 % 2.3 ความทันเวลาแจ้งข่าวระบาด 100 % 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด 100 % 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 82.0 % 3.1 หน่วยงานเครือข่ายฯ ผ่านเกณฑ์ 100 %

17 อ. ท่า ช้าง 1.1 ความครอบคลุม 100 % 1.3 ความทันเวลา - 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 1.5 ให้ข้อเสนอแนะเตือนภัย 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย - 2.3 ความทันเวลาแจ้งข่าวระบาด - 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด - 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ - 3.1 หน่วยงานเครือข่ายฯ ผ่านเกณฑ์ 100 %

18 อ. ค่าย บางระจัน 1.1 ความครอบคลุม 83.33 % 1.3 ความทันเวลา - 1.4 จัดทำสรุปสถานการณ์โรค 100 % 1.5 ให้ข้อเสนอแนะเตือนภัย 100 % 2.1 ความครบถ้วนการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.2 ความทันเวลาการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย 100 % 2.3 ความทันเวลาแจ้งข่าวระบาด - 2.4 ความครบถ้วนการสอบสวนการ ระบาด - 2.5 การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 80.0 % 3.1 หน่วยงานเครือข่ายฯ ผ่านเกณฑ์ 100 %

19

20 ระดับคุณภาพจำนวนแห่งร้อยละ ระดับดีมาก 6100 ดี -- พอใช้ -- ต้องปรับปรุง -- รวม 6100

21 ระดับคุณภาพจำนวนแห่งร้อยละ ระดับดีมาก 466.67 ดี 233.33 พอใช้ -- ต้องปรับปรุง -- รวม 6100

22 1. การใช้โปรแกรม epidem / ช่วงการประเมิน 2. ความครอบคลุมของ หน่วยงานที่ส่งบัตร 3. ความทันเวลาของการ รายงานโรค 4. การสรุปสถานการณ์โรค 5. ความทันเวลาของการ สอบสวนโรค 6. การสอบสวนโรคที่มี คุณภาพ

23

24 ปี 2549 ( มิ. ย. 2549) สสจ. ลพบุรี 80.0 % สสจ. สิงห์บุรี 93.33 % สสจ. ชัยนาท 83.33 % สสจ. สระบุรี 83.88 % สสจ. สุพรรณบุรี 73.33 %

25


ดาวน์โหลด ppt ระดับคุณภาพ ( ร้อยละ ) ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง เมือง 100 - - - บางระจัน 85.71 4.29 - - พรหมบุรี 100 - - - อินทร์บุรี 94.12 5.88 - - ท่าช้าง 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google