งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดย เกณฑ์คงค้าง. 1. นางสาวอัจฉราเตียเจริญรหัสประจำตัว 493020400-7 2. นางสาวแคชทรียา อุ่นช่วงรหัสประจำตัว 493020408-1 3. นายกฤษฎา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดย เกณฑ์คงค้าง. 1. นางสาวอัจฉราเตียเจริญรหัสประจำตัว 493020400-7 2. นางสาวแคชทรียา อุ่นช่วงรหัสประจำตัว 493020408-1 3. นายกฤษฎา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดย เกณฑ์คงค้าง

2 1. นางสาวอัจฉราเตียเจริญรหัสประจำตัว 493020400-7 2. นางสาวแคชทรียา อุ่นช่วงรหัสประจำตัว 493020408-1 3. นายกฤษฎา กาญบุตรรหัสประจำตัว 503021032-6 4. นายกฤษณพงษ์ ศรีวงษ์ชัยรหัสประจำตัว 503021034-2 ผู้นำเสนอ เสนอ อาจารย์ อภิศักดิ์ พัฒนจักร รายวิชา 322 372 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

3 ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดยเกณฑ์คง ค้าง ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดยเกณฑ์คงค้างนั้น คือเครื่องมือทางบัญชีที่ใช้เป็นหลักในการ พิจารณาบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวด ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงรายได้ที่พึงรับและค่าใช้จ่ายที่ พึงจ่าย เพื่อให้แสดงผลการดำเนินงานของแต่ละงวดนั้น อย่างเหมาะสม อธิบายการทำงานของโปรแกรม เมื่อทำการล็อคอินแล้ว ดังนี้

4 Main menu ของโปรแกรม

5 ภาพรวมขั้นตอนการทำงาน

6 การกำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก

7 โอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้าระบบ บัญชี

8 การบันทึกรายการประจำวัน

9 การสอบถาม / ค้นหาข้อมูล

10 การประมวลผลข้อมูล

11 การสั่งพิมพ์รายงาน

12


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดย เกณฑ์คงค้าง. 1. นางสาวอัจฉราเตียเจริญรหัสประจำตัว 493020400-7 2. นางสาวแคชทรียา อุ่นช่วงรหัสประจำตัว 493020408-1 3. นายกฤษฎา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google