งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดยเกณฑ์คงค้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดยเกณฑ์คงค้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดยเกณฑ์คงค้าง

2 ผู้นำเสนอ รายวิชา 322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1. นางสาวอัจฉรา เตียเจริญ รหัสประจำตัว 2. นางสาวแคชทรียา    อุ่นช่วง รหัสประจำตัว 3. นายกฤษฎา         กาญบุตร รหัสประจำตัว 4. นายกฤษณพงษ์    ศรีวงษ์ชัย รหัสประจำตัว เสนอ อาจารย์ อภิศักดิ์ พัฒนจักร รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

3 ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดยเกณฑ์คงค้าง
ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดยเกณฑ์คงค้างนั้น คือเครื่องมือทางบัญชีที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดต่าง ๆ โดยคำนึงถึงรายได้ที่พึงรับและค่าใช้จ่ายที่พึงจ่าย เพื่อให้แสดงผลการดำเนินงานของแต่ละงวดนั้นอย่างเหมาะสม อธิบายการทำงานของโปรแกรมเมื่อทำการล็อคอินแล้ว ดังนี้

4 Main menu ของโปรแกรม

5 ภาพรวมขั้นตอนการทำงาน

6 การกำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก

7 โอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี

8 การบันทึกรายการประจำวัน

9 การสอบถาม/ค้นหาข้อมูล

10 การประมวลผลข้อมูล

11 การสั่งพิมพ์รายงาน

12 T h a n k Y o u


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติโดยเกณฑ์คงค้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google