งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหารจิตและการเจริญปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหารจิตและการเจริญปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหารจิตและการเจริญปัญญา
ชื่อ เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 การดื่มแอลกอฮอล์ การดื่ม การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์หรือสุรานับเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งมีผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ

3 โทษของการดื่ม โทษของการดื่ม ทำให้ส่งผลต่อร่างกายของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ถ้าดื่มมากๆจะส่งผลต่อสมอง หัวใจ ตับ กระเพาะอาหาร ตับอ่อน และจะเสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้ ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและตัวเราเอง

4 การบริหารจิต การบริหารจิต เป็นการฝึกสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตให้มีคุณภาพ ความดีงามมีสมรณภาพมีความเข้มแข็งมีความปลอดภัย จะส่งผลให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5 การเจริญปัญญา การเจริญปัญญา เป็นการฝึกให้รู้จักคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างรอบคอบรอบด้าน เพื่อให้เกิดปัญญาแตกฉาน สำหรับการคิดแบบอริยสัจหรือการคิดแบบแก้ปัญหา

6 สรุป การดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้เสียสติและทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
และเกิดผลเสียต่อร่างกายของเรา ถ้าเราดื่มมากๆจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมสติของเราได้อาจเกิดอันตรายต่อการขับขี่ เราควรฝึกการบริหารจิตและการเจริญปัญญาให้ได้ เพื่อพัฒนาจิตให้มีคุณภาพ ความดีงามมีสมรณภาพมีความเข้มแข็งมีความปลอดภัย จะส่งผลให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7 คติ จุดหมายของการดื่มเหล้าเมา ไม่ใช่ยี่ห้อของสุรา จุดหมายของการศึกษา คือความรู้ที่ได้มาไม่ใช่สถาบัน

8 แหล่งอ้างอิง ข้อมูลที่ได้มาจาก หนังสือพระพุทธศาสนาและสุขศึกษาและข้อมูลในอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหารจิตและการเจริญปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google